Választási bizottság tagjának megbízása az országgyűlési képviselők általános választásán

Választási bizottság tagjának megbízása az országgyűlési képviselők általános választásán 

Az országgyűlési képviselők általános választásán a következő választási bizottságok működnek:

a)  Nemzeti Választási Bizottság (NVB),

b)  területi választási bizottság (TVB),

c)  országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (OEVB),

d)  szavazatszámláló bizottság (SZSZB),

Az egy szavazókörös településen a szavazatszámláló bizottság feladat- és hatáskörét a helyi választási bizottság (HVB) látja el.

A választási bizottságok választott és a megbízott (delegált) tagokból állnak.

Választási bizottsági tag megbízására az egyéni választókerületi képviselőjelöltet, illetve országos listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek jogosultak.

A jelöltek és jelölő szervezetek alapvető érdeke, hogy valamennyi választási bizottságba delegáljanak tagot, mivel így személyesen ellenőrizhetik, elősegíthetik a választás törvényes lefolyását, illetve aktív részesei lehetnek az esetleges jogviták eldöntésének.

Megbízás a választási bizottságokba

Az SZSZB-be, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be a választókerületben jelöltet, listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg.

Az OEVB választott tagjain felül további egy-egy tagját az országgyűlési egyéni választókerületben jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek bízzák meg.

A TVB-kbe további egy-egy tagot az országos listát állító jelölő szervezetek bízzák meg. 

Az NVB személyi összetételét illetően a megbízás két jogalapon nyugodhat. Egyrészről az NVB-be tagot bízhat meg az Országgyűlésben képviselőcsoporttal rendelkező párt. E jogalapon megbízott tagok esetén a megbízás előfeltétele a tag jogi egyetemi végzettsége, tekintettel arra, hogy megbízásuk a következő Országgyűlés alakuló ülésének napjáig tart, de legfeljebb a képviselőcsoport megszűnéséig tart (frakciódelegált). Másrészről az NVB-be tagot bízhat meg az országos listát állító, de az Országgyűlésben képviselőcsoporttal nem rendelkező jelölő szervezet (párt és országos nemzetiségi önkormányzat) is. Az országos lista alapján való megbízás esetében a jogi egyetemi végzettség nem feltétele a delegálásnak, és az e jogalapon megbízott személyek megbízatása az Országgyűlés alakuló ülésének napjáig tart (listadelegált).

A frakciódelegált és a listadelegált NVB tagok közötti legfontosabb különbség, hogy utóbbi nem rendelkezik szavazati joggal, a Nemzeti Választási Bizottság ülésén tanácskozási joggal vehet részt.

A közös jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak a fenti választási bizottságok tagjainak megbízására.

A választási bizottság megbízott tagja a választási bizottság hatáskörébe tartozó valamennyi ügyben gyakorolja jogait és kötelezettségeit, a megbízás jogalapjától függetlenül.

A megbízás (delegálás) feltételei

A választási bizottság megbízott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők általános választásán jelöltként indulhat. A Nemzeti Választási Bizottságba a parlamenti frakció jogán megbízott taggal szemben további feltétel, hogy jogi egyetemi diplomával rendelkezzen.

A választási bizottság megbízott tagjának lakóhelyére vonatkozóan nincs korlátozás, a központi névjegyzékben azonban szerepelnie kell.

Összeférhetetlenség

A választási bizottságnak nem lehet megbízott tagja:

 • a köztársasági elnök
 • a háznagy,
 • képviselő,
 • alpolgármester,
 • jegyző,
 • másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
 • a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint
 • a jelölt.

A választási bizottság megbízott tagjának legkésőbb az eskütételét megelőzően írásban kell nyilatkoznia arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség. A választási bizottság tagja, póttagja a vele szemben felmerült összeférhetetlenség tényét köteles haladéktalanul közölni a választási bizottság mellett működő választási iroda vezetőjével, továbbá bejelenteni a választási bizottság soron következő ülésén.

 A megbízott tag bejelentése

Az NVB-be az országos listaállítás jogán, továbbá a TVB-be és az OEVB-be megbízott tagokat az illetékes választási bizottság elnökénél kell bejelenteni legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon 16.00 óráig.

Az SZSZB, valamint az egy szavazókörös településen a helyi választási bizottság  megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni szintén legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon 16.00 óráig.

Az SZSZB, vagy az egy szavazókörös településen a helyi választási bizottság megbízott tagjának bejelentését személyesen a helyi választási iroda fekvése szerint illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetőjénél is be lehet nyújtani a fenti határidő lejártáig.

Ha az átjelentkező választópolgárok nagy száma miatt a HVI vezetője a névjegyzéket több részre osztotta, az érintett SZSZB-be tagot megbízó jelölő szervezet, illetve független jelölt a szavazást megelőző 2. napon 16.00 óráig, helyszínenként legfeljebb további 1 főt, illetve alszavazókörönként legfeljebb további két főt bízhat meg.

A bejelentésnek tartalmaznia kell 

 • a megbízó jelölő szervezet (és képviselője) /független jelölt nevét,
 • a megbízott tag nevét és személyi azonosítóját, valamint
 • a választási bizottság megjelölését (szszb esetén a szavazókör sorszámát is szükséges megjelölni).

A bejelentésnek kötött formája nincs, azt a megbízó jelölő szervezet maga alakítja, azzal, hogy a bejelentésnek tartalmaznia kell minden, a Ve. 30. § (3) bekezdése szerinti adatot. Leírtak okán tehát nincs jogszabályi akadálya annak, hogy a jelölő szervezet a bejelentését tömbösítve (pl.: táblázatos formában) tegye meg.

A felsoroltokon túl célszerű megadni a megbízott személy közvetlen elérhetőségeit is (e-mail és telefonszám), hogy a választási iroda felvehesse vele a kapcsolatot. A megbízásra szolgáló dokumentumot a jelölő szervezet képviselőjének/független jelöltnek alá kell írnia.

A megbízott tag választójogát a választási iroda ellenőrzi. Ha a megbízás nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek, a választási bizottság elnöke a választási bizottság elé terjeszti az ügyet. A választási bizottság a bejelentéstől számított három napon belül határozattal dönt a megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról.

A szavazatszámláló bizottság megbízott tagja esetében a helyi választási iroda vezetője utasítja vissza a megbízást, ha az nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek.

Az összeférhetetlenségi nyilatkozat kapcsán fontos kiemelni, hogy annak benyújtása nem feltétele a megbízott választási bizottsági tag bejelentésének, az a megbízott tag bejelentésre vonatkozó formai kritériumokkal azonos módon, akár külön íven szerkesztett dokumentumként is megtehető. Az összeférhetetlenségi nyilatkozat megtételének legkésőbbi időpontja a Ve. 18. § (4) bekezdése alapján a tag eskütételét megelőző időpont. 

A megbízott tag bejelentésére szolgáló dokumentumot és a megbízott tag összeférhetetlenségi nyilatkozatát papír alapon és eredetben vagy elektronikus aláírással hitelesítve e-mailben vagy e-papíron kell eljuttatni

 •  az NVB-be való megbízás esetében az NVI-hez;
 • a TVB-be való megbízás esetében a TVI-hez;
 • az OEVB-be való megbízás esetében az OEVI-hez;
 • az SZSZB-ba való megbízás esetén az illetékes HVI-hez.

Elektronikus úton való benyújtása esetén a megbízó jelölt/jelölő szervezet(ek) képviselőjének a megbízáson szereplő aláírását minősített elektronikus aláírással, fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással hitelesítetten kell, hogy tartalmazza. Az e-papíron keresztül való benyújtás esetén a mellékletként csatolt bejelentés hitelesítése is szükséges. Ugyanez a követelmény vonatkozik az elektronikus úton benyújtott összeférhetetlenségi nyilatkozatra is.

Az SZSZB-kbe és az egy szavazókörös HVB-be való megbízások dokumentumai kizárólag személyesen (jelölő szervezet képviselője vagy meghatalmazottja által) a helyi választási iroda fekvése szerint illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási irodához is benyújthatók.

Eskü- vagy fogadalomtétel

A megbízott tagnak a bejelentését követő 5 napon belül, az SZSZB tagja esetében legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon esküt vagy fogadalmat kell tennie. Az SZSZB kiegészítése esetén a megbízott tag legkésőbb a szavazást megelőző napon tesz esküt vagy fogadalmat. Az SZSZB/ HVB tagja a polgármester előtt, a TVB/FVB tagja a vármegyei közgyűlés elnöke/főpolgármester előtt, az NVB tagja az Országgyűlés elnöke az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel tesz esküt vagy fogadalmat. Az eskü vagy fogadalom tételére kizárólag személyesen van lehetőség. (lásd: Kvk.III.37.799/2020/3. számú végzés)

Az eskü- vagy fogadalomtétel legfontosabb jogi hatása, hogy a választási bizottság tagja csak ezt követően gyakorolhatja jogait.

A választási bizottsági tagok megbízatásának megszűnése, a megüresedett tagság betöltése

A választási bizottság megbízott tagjának megbízatása a megbízás jogalapját képező jelöléshez, illetve listaállításhoz kapcsolódó választás eredményének jogerőssé válásáig tart. 

E szabály alól az NVB megbízott tagjai jelentenek kivételt. A frakciódelegált tagok megbízása az Országgyűlés alakuló ülésének napjáig, de legfeljebb a képviselőcsoport megszűnéséig tart, míg a listadelegált tagok megbízatása az Országgyűlés alakuló ülésének napján megszűnik.

A választási bizottság tagjának megbízatása a fent említetteken túl megszűnik:

 • ha a megbízatás törvényes feltételei megszűntek,
 • ha a választási bizottság megállapította tagjának összeférhetetlenségét,
 • lemondással,
 • ha a megbízott tag megbízatását a megbízó visszavonta,
 • ha a megbízott tagot megbízó független jelölt vagy a jelölő szervezet által állított, a megbízásra jogosító jelölt/lista kiesik,
 • a tag halálával.

A megbízott tag megbízatásának megszűnése esetén az érintett jelölő szervezet/független jelölt – a megbízást megalapozó jelölt/lista kiesését kivéve – új tagot bízhat meg.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben