Ajánlás ellenőrzés tájékoztató

 Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választására vonatkozóan tájékoztatás iránti kérelmet 2024. április 20. napjától lehet benyújtani.

Tisztelt Érdeklődő!

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben  a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás iránti kérelmet kíván benyújtani arra vonatkozóan, hogy Ön az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásán mely jelöltek, illetve jelölő szervezetek ajánlóívein szerepel ajánlóként, az alábbiak szerint szíveskedjék eljárni.

A tájékoztatás iránti kérelmet a következő választási szervekhez nyújthatja be:

Választás típus

Benyújtás módja

Választási szerv

Európai Parlament tagjainak választásán listára adott ajánlás

személyesen

 helyi választási iroda

kézbesítési meghatalmazott útján

elektronikus úton a személyre szabott ügyintézési felületen (SZÜF) keresztül, azonosítással

 

Nemzeti Választási Iroda

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán egyéni választókerületi jelöltre/ egyéni listára/ polgármesterjelöltre/ főpolgármester-jelöltre/ vármegyei listára adott ajánlás

személyesen

   helyi választási iroda

kézbesítési meghatalmazott útján

elektronikus úton a személyre szabott ügyintézési felületen (SZÜF) keresztül, azonosítással

Nemzeti Választási Iroda

Nemzetiségi önkormányzati választáson települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltre/ területi nemzetiségi listára/ országos nemzetiségi listára adott ajánlás

személyesen

helyi választási iroda

kézbesítési meghatalmazott útján

elektronikus úton a személyre szabott ügyintézési felületen (SZÜF) keresztül, azonosítással

Nemzeti Választási Iroda

 

A tájékoztatás iránti kérelem személyes vagy kézbesítési meghatalmazott útján történő benyújtásához a választási irodák elérhetőségeit itt találja.

1. A kérelem elektronikus úton történő benyújtása

A kérelem benyújtása a személyre szabott ügyintézési felületen (magyarorszag.hu/szuf) Választás/ Adatvédelem ügycsoporton belül a „Tájékoztatás ajánlásról (Kit ajánlottam?)” c. tájékoztatási szolgáltatás igénybevételével lehetséges. A Nemzeti Választási Iroda a tájékoztatási szolgáltatást az alábbiak szerint nyújtja:

A tájékoztatás iránti kérelem kitöltése elektronikus azonosítást követően lehetséges. 

Az azonosítás a KAÜ – Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáshoz csatlakozva történik. Az azonosítás a következő azonosítási módokon lehetséges:

 • ügyfélkapu
 • elektronikus személyazonosítás (e-SZIG használatával)
 • ügyfélkapu+
 • telefonos azonosítás (részleges kódú telefonos azonosítás igénybevételével)
 • arcképes azonosítás

A választópolgár – hozzájárulásával – kérelme a személyi azonosítójának vagy a személyiazonosításra alkalmas igazolvány okmányszámának a személyiadat- és lakcímnyilvántartástól átvett adatokkal automatikusan kitöltésre, majd továbbításra kerül a Nemzeti Választási Irodának. A Nemzeti Választási Iroda a Nemzeti Választási Rendszerben (NVR) ellenőrzi, hogy a választópolgár kérelemben megadott azonosítói szerepelnek-e a kérelem szerinti választáshoz ellenőrzés céljából a választási irodákhoz benyújtott, és ezek közül a választási irodák által a kérelem benyújtását megelőző nap 24. órájáig ellenőrzött ajánlóívek adatállományában. Az ellenőrzés online módon történik, melynek eredménye a választópolgár számára megjelenítésre kerül a SZÜF felületén, az alábbiak szerinti adattartalommal:

 • személyi azonosító(k) megjelölése, amely(ek)re az ellenőrzés történt;
 • választás megnevezése, amely(ek) ajánlás ellenőrzési adataira az ellenőrzés történt;
 • ha a személyi azonosító(k) nem szerepel(nek) az ellenőrzött ajánlások között, e tény közlése;
 • ha a személyi azonosító(k) szerepel(nek) az ellenőrzött ajánlások között:
  • ajánlóív sorszáma, egyedi azonosítója,
  • ajánlás alánlóíven szereplő sorszáma,
  • választás megnevezése,
  • az Európai Parlament tagjainak választására vonatkozóan jelölő szervezet, lista neve/ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására vonatkozóan egyéni választókerületi jelölt, egyéni lista, jelölő szervezet, független jelölt, polgármesterjelölt, főpolgármester-jelölt, vármegyei lista neve/ a nemzetiségi önkormányzati választásra vonatkozóan jelölő szervezet, települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt, területi nemzetiségi lista, országos nemzetiségi lista neve,
  • ajánlás alánlóíven szereplő sorszáma,
  • ajánlás állapota: elfogadott, elutasított (elutasítás esetében az elutasítás oka).

Az ellenőrzés eredményéről pdf. dokumentum készül, amely letölthető.


2. A kérelem kézbesítési meghatalmazott útján vagy személyes megjelenéssel történő benyújtása

A kérelemhez a következő adatok megadása szükséges:

 • kérelmező családi és utóneve (a családi és utónév kitöltése a személyazonosító okmányában megegyező módon szükséges),
 • kérelmező személyi azonosítója (a lakcímkártyán található 11 jegyű szám)

A kérelem kézbesítési meghatalmazott útján történő benyújtása esetén a kézbesítési meghatalmazottnak igazolnia kell személyazonosságát, továbbá – az ügyintézési rendelkezésben foglalt meghatalmazás kivételével – a képviseleti jogosultságát.

A Ve. 2. § (4) bekezdése alapján a választási irodák a választási irodához ellenőrzésre benyújtott ajánlóívek közül az érintett kérelmére csak azon ajánlóíveken szereplő személyek személyes adatairól adnak tájékoztatást, amely ajánlóíveken szereplő személyek vonatkozásában a Ve. 125. § (3) bekezdése alapján a tételes ellenőrzést a kérelem benyújtását megelőző nap 24. órájáig elvégezték[1].

Tájékoztatjuk, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) 12. cikk (3) bekezdésében foglaltak alapján az érintett által benyújtott, saját személyes adatához való hozzáférési jog (15. cikk) érvényesítésére irányuló kérelme tekintetében indokolatlan késedelem nélkül, de annak benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül írásban tájékoztatást ad.

A jelöltre, jelölő szervezetre leadott ajánlás politikai véleményt tükröz, emiatt az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikke szerint a személyes adatok különleges kategóriájába tartozik, ezért a választási iroda – kivéve, ha a választópolgár rendelkezik az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény 35. § (3) bekezdése szerinti tárhellyel – a személyes adatokkal való visszaélés elkerülése érdekében kizárólag a választópolgár központi névjegyzékben szereplő lakcímére címezve, postai úton ad tájékoztatást az ajánlásról.

 

[1] A Ve. 127. § (2) és (3) bekezdése kimondja, hogy az ajánlások ellenőrzését mellőzi a választási iroda, ha a leadott ajánlóíveken szereplő ajánlások száma nem éri el a jelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben