Ajánlás ellenőrzés tájékoztató

Tisztelt Érdeklődő!

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás iránti kérelmet kíván benyújtani arra vonatkozóan, hogy Ön a 2022. évi országgyűlési képviselők választásán mely jelöltek, illetve jelölő szervezetek ajánlóívein szerepel ajánlóként, illetve az Ön adatai az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívein támogató aláíróként szerepelnek-e, az alábbiak szerint szíveskedjék eljárni.

A tájékoztatás iránti kérelmet a következő választási szervekhez nyújthatja be:

Választás típus

Benyújtás módja

Választási szerv

Országgyűlési képviselők választásán egyéni választókerületi jelöltre adott ajánlás

személyesen

 

országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda

levél útján

elektronikus úton a személyre szabott ügyintézési felületen (SZÜF) keresztül, azonosítással

 

Nemzeti Választási Iroda

Országgyűlési képviselők választásán nemzetiségi listára adott ajánlás

személyesen, levélben, illetve elektronikus úton a személyre szabott ügyintézési felületen (SZÜF) keresztül, azonosítással

 

Nemzeti Választási Iroda

Országos népszavazás aláírásgyűjtő ívén támogatói aláírás

 

A tájékoztatás iránti kérelem személyes vagy postai úton történő benyújtásához a választási irodák elérhetőségeit itt találja.

1. A kérelem elektronikus úton történő benyújtása

A kérelem benyújtása a személyre szabott ügyintézési felületen (magyarorszag.hu/szuf) a Választás 2022 ügycsoporton belül a „Tájékoztatás ajánlásról (Kit ajánlottam?)” c. tájékoztatási szolgáltatás igénybevételével lehetséges. A Nemzeti Választási Iroda a tájékoztatási szolgáltatást az alábbiak szerint, automatikus döntéshozatali eljárás keretében nyújtja:

A tájékoztatás iránti kérelem kitöltése elektronikus azonosítást követően lehetséges. 

Az azonosítás a KAÜ – Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáshoz csatlakozva történik. Az azonosítás a következő azonosítási módokon lehetséges:

 • ügyfélkapu
 • elektronikus személyazonosítás (e-SZIG használatával)
 • telefonos azonosítás (részleges kódú telefonos azonosítás igénybevételével)
 • arcképes azonosítás

A választópolgár – sikeres azonosítását követően – az űrlapon megadja, hogy mely választástípus(ok), illetve népszavazási kezdeményezés esetében kéri az ajánlóíveken/aláírásgyűjtő íveken szerepléséről a tájékoztatást. Ezt követően – hozzájárulásával – kérelme a személyi azonosítójának vagy a személyiazonosításra alkalmas igazolványa okmányszámának a személyiadat- és lakcímnyilvántartástól átvett adatokkal automatikusan kitöltésre, majd továbbításra kerül a Nemzeti Választási Irodának. A Nemzeti Választási Iroda a Nemzeti Választási Rendszerben (NVR) ellenőrzi, hogy a választópolgár kérelemben megadott azonosítója szerepel-e a kérelem szerinti választáshoz, népszavazási kezdeményezéshez ellenőrzés céljából a választási irodákhoz benyújtott, és ezek közül a választási irodák által a kérelem benyújtását megelőző nap 24. órájáig ellenőrzött ajánlóívek és aláírásgyűjtő ívek adatállományában. Az ellenőrzés on-line módon történik, melynek eredménye a választópolgár számára megjelenítésre kerül a SZÜF felületén, az alábbiak szerinti adattartalommal:

 • személyi azonosító(k) megjelölése, amely(ek)re az ellenőrzés történt;
 • választás/népszavazás megnevezése, amely(ek) ajánlás/aláírás ellenőrzési adataira az ellenőrzés történt,
 • ha a személyi azonosító(k) nem szerepel(nek) az ellenőrzött ajánlások, illetve aláírások között, e tény közlése;
 • ha a személyi azonosító(k) szerepel(nek) az ellenőrzött ajánlások, illetve aláírások között:
  • ajánlóív/aláírásgyűjtő ív sorszáma, egyedi azonosítója
  • választás/népszavazás megnevezése,
  • jelölt, jelölő szervezet neve/„Független jelölt” neve vagy országos nemzetiségi önkormányzat/lista megnevezése
  • ajánlás/aláírás alánlóíven szereplő sorszáma
  • ajánlás/aláírás állapota: elfogadott, elutasított (elutasítás esetében az elutasítás oka)

Az ellenőrzés eredményéről pdf. dokumentum készül, amely letölthető.

A kérelem elektronikus úton történő benyújtása 2022. február 16-ától válik lehetővé.


2. A kérelem postai úton vagy személyes megjelenéssel történő benyújtása

A kérelemhez a következő adatok megadása szükséges:

 • családi és utóneve (a családi és utónév kitöltése a személyazonosító okmányában megegyező módon szükséges),
 • személyi azonosító (a lakcímkártyán található 11 jegyű szám)

A Ve. 2. § (4) bekezdése alapján a választási irodák a választási irodához ellenőrzésre benyújtott ajánlóívek/aláírásgyűjtő ívek közül az érintett kérelmére csak azon ajánlóíveken/aláírásgyűjtő íveken szereplő személyek személyes adatairól adnak tájékoztatást, amely ajánlóíveken/aláírásgyűjtő íveken szereplő személyek vonatkozásában a Ve. 125. § (3) bekezdése alapján a tételes ellenőrzést a kérelem benyújtását megelőző nap 24. órájáig elvégezték[1].

Tájékoztatjuk, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) 12. cikk (3) bekezdésében foglaltak alapján az érintett által benyújtott, saját személyes adatához való hozzáférési jog (15. cikk) érvényesítésére irányuló kérelme tekintetében indokolatlan késedelem nélkül, de annak benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül írásban tájékoztatást ad.

A jelöltre, jelölő szervezetre leadott ajánlás politikai véleményt tükröz, emiatt az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikke szerint a személyes adatok különleges kategóriájába tartozik, ezért a választási iroda – kivéve, ha a választópolgár a kérelmét elektronikus úton elektronikus azonosítással nyújtotta be – a személyes adatokkal való visszaélés elkerülése érdekében kizárólag a választópolgár központi névjegyzékben szereplő lakcímére címezve, postai úton ad tájékoztatást az ajánlásról.

 

[1] A Ve. 127. § (2) bekezdése kimondja, hogy a választási iroda az ajánlások tételes ellenőrzését addig köteles végezni, amíg bizonyossá nem válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben