Európai polgári kezdeményezések

Az európai polgári kezdeményezés olyan eszköz, amely hozzájárul az Unió demokratikus működésének javításához, a polgároknak az Unió demokratikus és politikai életében való részvétele révén.

Legalább egymillió uniós polgár kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság - hatáskörén belül - terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktus elfogadására van szükség.

 

1. Szervezői csoport

Polgári kezdeményezést csak szervezői csoport javasolhat.

A kezdeményezés útjára indításához létre kell hozni egy 7 fős szervezői csoportot. A szervezői csoport tagjaival szembeni követelmények:

 • uniós polgárok, azaz valamely tagállam állampolgárai;
 • az európai parlamenti választásokon való részvételre jogosító korhatárt elérték;
 • a kezdeményezés nyilvántartásba vétele idején mindegyikük más-más tagállamban él, azaz legalább 7 különböző tagállamban rendelkeznek lakóhellyel (nem állampolgársággal);
 • nem lehetnek európai parlamenti képviselők.

A szervezői csoportnak a tagjai közül ki kell jelölnie 2 személyt (egy képviselőt és egy helyettest), akik kapcsolattartóként járnak el az unió intézményei és a szervezői csoport között, és jogosultak a csoport nevében felszólalni és eljárni.

A szervezői csoport a kezdeményezés kezelése céljából létrehozhat egy jogi személyt is, amelyet valamelyik EU-országban kell bejegyeztetni. Ebben az esetben a jogi személy képviselőjének felhatalmazást kell kapnia arra, hogy a jogi személy nevében eljárjon.

 

2. Nyilvántartásba vétel

A támogató nyilatkozatok gyűjtése előtt az európai polgári kezdeményezést a Bizottságnak nyilvántartásba kell vennie.

A Bizottság akkor veszi nyilvántartásba a kezdeményezést, ha

 • létrehozták a szervezői csoportot és kijelölték a kapcsolattartókat,
 • amennyiben jogi személyt hozott létre a szervezői csoport, annak képviselőjét felhatalmazták a jogi személy nevében való eljárásra,
 • a kezdeményezés olyan kérdésről szól, amelyben a Bizottság hatáskörrel rendelkezik uniós jogszabályra irányuló javaslat előterjesztésére,
 • a kezdeményezés nem visszaélésszerű, komolytalan vagy sértő,
 • a kezdeményezés összhangban áll az Uniónak az EUMSZ 2. cikkében foglalt értékeivel és az Európai Unió Alapjogi Chartájában szereplő jogokkal.

Amennyiben a Bizottság nyilvántartásba veszi a kezdeményezést, arról határozatot hoz, amelyet a kezdeményezéssel együtt közzétesz az európai polgári kezdeményezésről szóló weboldalon.

 

3. Támogató nyilatkozatok (aláírások) gyűjtése

A szervezői csoportnak legalább 1 millió érvényes aláírást kell összegyűjtenie legalább 7 uniós országból, és az egyes országokban összegyűjtött aláírások számának el kell érnie az adott országra előírt minimumot. A tagállamonként szükséges aláírók legalacsonyabb száma a 2020. február 1. után nyilvántartásba vett kezdeményezések esetében itt érhető el.

Az aláírásgyűjtés kezdő dátumát a szervezői csoport határozza meg a nyilvántartásba vételt követő 6 hónapon belüli időpontra. Az időpontról értesíteni kell a Bizottságot.

A szervezői csoport az aláírásgyűjtés kezdő dátumaként meghatározott időponttól számított 12 hónapon át folytathatja a támogató nyilatkozatok gyűjtését kétféle módon, papír alapon nyomtatott formában vagy online.

A papír alapú aláírásgyűjtéshez az európai polgári kezdeményezésről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2019. április 17-i (EU) 2019/788 RENDELETE III. mellékletének megfelelő formanyomtatványt kell használni.

A támogató nyilatkozatok online gyűjtéséhez a Bizottság által létrehozott központi online gyűjtési rendszer vagy saját, egyedi online gyűjtési rendszer használható. Ez utóbbi esetében a gyűjtési rendszert a támogató nyilatkozatok gyűjtése előtt hitelesíttetni kell annak a tagállamnak az arra jogosult hatóságával, ahol az adatokat tárolni fogják. A 2023. január 1-től nyilvántartásba vett kezdeményezések online támogatására kizárólag a központi online gyűjtési rendszert lehet majd használni.

Az európai polgári kezdeményezést azok az

 • uniós polgárok támogathatják (valamely tagállam állampolgára),
 • akik elérték az európai parlamenti választásokon való részvételre jogosító korhatárt.

 

4. Támogató nyilatkozatok ellenőrzése

Amennyiben a szervezői csoportnak sikerült összegyűjtenie a kellő számú aláírást, úgy azokat a gyűjtési időszak végétől számított 3 hónapon belül be kell nyújtani az egyes tagállamok ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező hatóságainak. A benyújtáshoz az európai polgári kezdeményezésről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2019. április 17-i (EU) 2019/788 RENDELETE V. melléklete szerinti formanyomtatványt kell használni.

A támogató nyilatkozatok ellenőrzésére és igazolására jogosult hatóságok és azok elérhetőségei itt találhatók: https://citizens-initiative.europa.eu/authorities-verification-and-certification-statements-support_hu

A tagállami hatóságok a saját állampolgáraik támogató nyilatkozatát ellenőrzik. Az ellenőrzésre és az érvényes aláírásokról szóló igazolás kiállítására 3 hónapjuk van.

A szervezői csoport az online és a nyomtatott formában gyűjtött támogató nyilatkozatok benyújtásához használhatja a Bizottság biztonságos fájlcserélő szolgáltatását is. Ebben az esetben a támogató nyilatkozatoknak a tagállami hatóságokhoz való benyújtásról a Bizottság gondoskodik, miután a szervezői csoport az online, illetve a papíralapon összegyűjtött formanyomtatványok elektronikus vagy szkennelt változatait feltöltötte a fájlcserélő rendszerbe.

Amennyiben a szervezői csoport az online gyűjtéshez a központi online gyűjtési rendszert használja, úgy az aláírásoknak a megfelelő tagállami hatósághoz való benyújtásról a Bizottság gondoskodik.

Az ellenőrzés alapján a tagállami hatóságok az európai polgári kezdeményezésről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2019. április 17-i (EU) 2019/788 RENDELETE VI. melléklete szerinti igazolást állítják ki az érvényes aláírások számáról.

 

5. Bizottsághoz történő benyújtás

A szervezői csoportnak az utolsó tagállami igazolás kézhezvételétől számított 3 hónapon belül kell benyújtania kezdeményezését a Bizottsághoz. A benyújtáshoz az európai polgári kezdeményezésről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2019. április 17-i (EU) 2019/788 RENDELETE VII. melléklete szerinti nyomtatványt kell használni, és mellékelni kell az érvényes aláírások számáról kiállított tagállami igazolások másolatait is.

 

6. Bizottsági válasz

A benyújtástól számított

 • 1 hónapon belül a Bizottság fogadja a szervezői csoportot, hogy megbeszélést folytassanak a kezdeményezés tartalmáról;
 • 3 hónapon belül a szervezői csoport az Európai Parlament által tartott nyilvános meghallgatás keretében bemutathatja a kezdeményezést;
 • 6 hónapon belül a Bizottság közleményt ad ki, amelyben kifejti a kezdeményezéssel kapcsolatos jogi és politikai következtetéseit, a tervezett intézkedéseket, és azok határidejét, vagy az intézkedések elmaradásának okait.

A Bizottság az európai polgári kezdeményezésről szóló nyilvános weboldalon közzéteszi a kezdeményezésre válaszul elfogadott közleményt és az abban meghatározott intézkedések végrehajtásáról szóló naprakész információkat.

 

7. Jogalkotás vagy egyéb intézkedés

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kezdeményezés miatt indokolt jogszabályt alkotni, megteszi a jogalkotási javaslat kidolgozásához szükséges előkészületeket. A javaslat kidolgozását követően a Bizottság benyújtja azt az Európai Parlamentnek és az EU Tanácsának. A javaslatból jogszabály csak a jogalkotó(k) általi elfogadással válhat.

A Bizottság nem köteles jogalkotási javaslatot tenni, dönthet úgy is, hogy a kezdeményezés kapcsán jogalkotással nem járó intézkedések megtétele indokolt.

 

8. Kommunikáció

A szervezői csoport a kezdeményezéssel kapcsolatos kommunikációs és tájékoztatási tevékenység folytatása céljából összegyűjtheti az aláírók e-mail-címét, ha ehhez az aláíró kifejezett hozzájárult.

Az e-mail-cím nem gyűjthető a támogató nyilatkozat formanyomtatványán.

 

9. Adatvédelem

A támogató nyilatkozatok és az aláíróktól gyűjtött e-mail címek tekintetében a szervezői csoport képviselője, vagy a kezdeményezés kezelésére létrehozott jogi személy adatkezelőnek minősül. Ebből kifolyólag a képviselő/jogi személy tevékenységének meg kell felelnie a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak, amelyeket az európai polgári kezdeményezésről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2019. április 17-i (EU) 2019/788 RENDELET 19. cikke és az általános adatvédelmi rendelet határoz meg.

A személyes adatok védelme érdekében valamennyi támogató nyilatkozatot, és azok esetleges másolatát meg kell semmisíteni a kezdeményezésnek a Bizottsághoz való benyújtásától számított 1 hónapon belül, vagy ha az korábbi, a gyűjtési időszak kezdetétől számított 21 hónapon belül.

Abban az esetben, ha a gyűjtési időszak kezdetét követően a szervezői csoport visszavonja a kezdeményezést, a nyilatkozatokat, és azok esetleges másolatát a visszavonást követő 1 hónapon belül meg kell semmisíteni.

Amennyiben a szervezői csoport az aláírók e-mail címét is gyűjtötte, azokat is meg kell semmisíteni

 • visszavonás esetén a visszavonást követő egy hónapon belül,
 • gyűjtés esetén a gyűjtési időszak végét, vagy a kezdeményezés Bizottságnak való benyújtását követő 12 hónapon belül,
 • ha pedig a Bizottság közleményében intézkedéseket határozott meg, a bizottsági közlemény közzétételét követő három éven belül.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben