Közérdekű adatok

 
Közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Nemzeti Választási Iroda

Székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.
Postai címe: Nemzeti Választási Iroda, 1397 Budapest, Pf. 547
Telefon: 06-1-795-3310
Fax: 06-1-795-0787
Email: visz@nvi.hu
Honlap: http://www.nvi.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Választási Információs Szolgálat
1054 Budapest, Alkotmány u. 3.

Ügyfélkapcsolati munkatárs neve: dr. Vannay-Skody Tamás
Telefon: 06-1-795-3310
Fax: 06-1-795-0787
E-mail: visz@nvi.hu

Ügyfélfogadási rend:
 • hétfőtól csütörtökig 8:30-tól 16:00 óráig,
 • pénteken 8:30-tól 13:30-ig.
A Nemzeti Választási Iroda szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
 
ELNÖK - dr. Nagy Attila
 
 • Elnöki Titkárság
 • Külkapcsolatok, Sajtó és Protokoll Főosztály - dr. Kibédi-Varga Katalin, főosztályvezető
  • Sajtó Osztály
 • Belső ellenőr

Általános elnökhelyettes - dr. Sóskuti-Varga Gergely
 
 • Nemzeti Választási Bizottság Titkársága - dr. Wiedemann János, főosztályvezető
  • Jogi Döntés-előkészítő Osztály
  • Választási Információs Szolgálat
 • Regisztrációs Főosztály - dr. Péter-Delbó Márta, főosztályvezető
 • Szervezési Főosztály - dr. Mucsi Tamás, főosztályvezető
  • Logisztikai Osztály
  • Oktatási Osztály

Gazdasági elnökhelyettes - dr. Minda Péter
 
 • Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály - dr. Tóth Mária, főosztályvezető
  • Pénzügyi Osztály
  • Számviteli és Gazdálkodási Osztály
 • Humánpolitikai Főosztály - Palkó Erika, főosztályvezető
 • Üzemeltetés

Informatikai és jogi elnökhelyettes - dr. Kiss Márton
 
 • Informatikai Osztály
 • Közbeszerzési Osztály
 • Jogi Osztály
 • Adatvédelmi tisztviselő
 
PDF
PDF
A Nemzeti Választási Iroda vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
 
A Nemzeti Választási Irodán belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
 
Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Választási Információs Szolgálat
1054 Budapest, Alkotmány u. 3.

Ügyfélkapcsolati munkatárs neve: dr. Vannay-Skody Tamás
Telefon: 06-1-795-3310
Fax: 06-1-795-0787
E-mail: visz@nvi.hu

Ügyfélfogadási rend:
 • hétfőtól csütörtökig 8:30-tól 16:00 óráig,
 • pénteken 8:30-tól 13:30-ig.
A Nemzeti Választási Iroda nem testületi szerv, ezért nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
A Nemzeti Választási Irodánál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
A Nemzeti Választási Irodánál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
A Nemzeti Választási Irodánál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
A Nemzeti Választási Irodánál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
A Nemzeti Választási Irodánál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
A Nemzeti Választási Irodánál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
 
 
A Nemzeti Választási Iroda feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a Nemzeti Választási Irodára vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
 
 
PDF
PDF
PDF
PDF
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény hatálybalépésével létrejött a Nemzeti Választási Iroda.
A független, csak a törvénynek alárendelt autonóm államigazgatási szerv feladata a választások előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó központi feladatok ellátása. Az Iroda – a többi választási irodához hasonlóan – végzi a választópolgárok, jelöltek, jelölő szervezetek pártsemleges tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat, segíti a Nemzeti Választási Bizottság munkáját, gondoskodik a választások lebonyolításához szükséges tárgyi és technikai feltételek megteremtéséről, irányítja a területi, helyi szintű választási irodák munkáját.

About the NEO
A Nemzeti Választási Irodánál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
A Nemzeti Választási Irodánál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
A Nemzeti Választási Iroda - a feladatai ellátásán túl - nem nyújt és nem finanszíroz a költségvetéséből közszolgáltatást.
A Nemzeti Választási Iroda által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
 
Az NVI adatbázisainak, nyilvántartásainak leíró jegyzéke

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái:
A Nemzeti Választási Iroda kezeli mindazon személyes, közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat, amelyek a Ve.-ben meghatározott feladatai ellátásával összefüggnek.

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja:
A valasztas.hu honlapon, illetve közérdekű adatigénylés igénybevételével.

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei:
A honlapon közzétett adatok térítésmentesen letölthetők.
A Nemzeti Választási Iroda nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
 
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványának címe: Választási Füzetek (ISSN: 1216-5530)

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványának témája: választásszakmai felkészítése, tájékoztatás, eredményadatok közlése

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványához való hozzáférés módja: letölthető az NVI honlapjáról

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványának ingyenessége: ingyenes
A Nemzeti Választási Irodánál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
A Nemzeti Választási Iroda nem készít jogszabálytervezeteket és koncepciókat.
A Nemzeti Választási Iroda által közzétett hirdetmények, közlemények
 
A Nemzeti Választási Irodánál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
A Nemzeti Választási Irodánál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
 
Alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések
Nem volt ilyen vizsgálat.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Lezárt ÁSZ ellenőrzések:
 
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Nem volt egyéb ellenőrzés, vizsgálat.

A működés eredményessége, teljesítmény
Nincsenek ilyen mutatók és értékek.

Működési statisztika
Nincs jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
 
Általános információk

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - igényt nyújthat be a Nemzeti Választási Irodához.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

1. Személyesen a Nemzeti Választási Irodában (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) hivatali munkaidőben, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8-16.30-ig, pénteken 8-14 óráig az adatvédelmi tisztviselőnél.
A Nemzeti Választási Iroda adatvédelmi tisztviselője: dr. Kéki Edina.
2. Írásban a Nemzeti Választási Iroda postai címén: 1397 Budapest, Pf.:547
3. Elektronikusan az adat@nvi.hu címen.
4. Telefonon a 06-1-795-5148-as telefonszámon.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

A Nemzeti Választási Iroda a kezelésében lévő közérdekű adat iránti igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a beérkezéstől számított 15 napon belül tesz eleget. A választás kitűzése és a választás eredményének jogerőre emelkedése közötti időszakban (a továbbiakban: választási időszak) a kitűzött választásra vonatkozó közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igénynek haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül teszünk eleget. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, felhívjuk az igénylőt az igény pontosítására. (Ennek időtartama nem számít be az ügyintézési határidőbe.)
A Nemzeti Választási Iroda az adatigénylésnek nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.
Nem köteles továbbá a Nemzeti Választási Iroda eleget tenni az adatigénylésnek akkor sem, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.
Ha az adatigénylés előterjesztésekor vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat vagy azok egy részét nem a Nemzeti Választási Iroda kezeli, az igényt haladéktalanul megküldjük az illetékes szervhez az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről értesítjük.
Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a Nemzeti Választási Iroda alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan igénybevételével jár, az általános 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, amelyről az adatigénylőt az igény beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatjuk.
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthatunk meg, ha a felmerült költség mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott, költségtérítésként megállapítható legalacsonyabb összeget, azzal, hogy az így meghatározott költségtérítés összege ekkor sem haladhatja meg a kormányrendeletben meghatározott legmagasabb összeget. A költségtérítés összegéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatjuk. Az igénylő a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést a Nemzeti Választási Iroda által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles megfizetni. Az adatigénylést - a választási időszak kivételével - a költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül teljesítjük.
Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól az igény beérkezését követő 15 napon belül a Nemzeti Választási Iroda levélben vagy - ha az igény elektronikus úton érkezett vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve - elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

Jogorvoslat

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében keresettel élhet. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül lehet megindítani.
Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.
A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.
A Nemzeti Választási Irodánál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a Nemzeti Választási Iroda az egyik szerződő fél
A Nemzeti Választási Iroda kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
A Nemzeti Választási Irodára vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
 
A különös közzétételi lista közzétételét elrendelte:
Adatvédelmi Szabályzat
 
PDF
A Nemzeti Választási Irodánál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
A Nemzeti Választási Irodánál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
A Nemzeti Választási Irodánál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
A Nemzeti Választási Irodánál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
A Nemzeti Választási Irodánál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
A Nemzeti Választási Irodánál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
A Nemzeti Választási Irodánál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
 
 
A Nemzeti Választási Iroda éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
A Nemzeti Választási Irodánál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
 
A Nemzeti Választási Irodánál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések.
Az adott negyedévre vonatkozó kimutatások az érvényben lévő nettó 5 MFt-ot meghaladó szerződésállományt teljes összeggel tartalmazza. Az egyes negyedévekre vonatkozó, különböző táblázatokban szereplő összegek nem összevonandók.
 
A Nemzeti Választási Irodánál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
A Nemzeti Választási Iroda által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
A Nemzeti Választási Irodánál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
 
PDF 2024.04.03.
PDF 2023.03.07.