98/2015. NVB határozat - a Magyar Szocialista Párt elnöke által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
98/2015. számú határozata
A Nemzeti Választási Bizottság Tóbiás József, a Magyar Szocialista Párt (székhely: 1066 Budapest, Jókai utca 6.) elnöke (a továbbiakban: Szervező) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában – 8 igen és 2 nem szavazattal – meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés semmisítse meg a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt?”
kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen annak a választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. június 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A népszavazási kezdeményezés Szervezője 2015. április 21-én 28 támogató választópolgár adatait és aláírását tartalmazó aláírásgyűjtő ívet nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 3. § (1) bekezdése szerinti hitelesítés céljából. A benyújtott aláírások – kettő kivételével – megfeleltek az Nsztv. 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak.
Szervező az Nsztv. 4. § (2) bekezdésében rögzített előzetes feltétel meglétének igazolására az aláírásgyűjtő ívek mellé csatolta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2015. április 21-én kelt határozatát, melyben a Magyar Szocialista Pártot a Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 68. § (6) bekezdésében foglaltak szerint – mint adatkezelőt – a NAIH-84845/2015. számon nyilvántartásba vette.
II.
A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: Iroda) elnöke az Nsztv. 10. §-ában rögzített hatáskörében eljárva a kérdés benyújtásától számított 5 napon belül elvégezte a kezdeményezés előzetes formai és tartalmi vizsgálatát.
Az Iroda elnöke a 2015. április 24-én kelt, 15/2015. számú NSz. határozatában megállapította, hogy a népszavazási kezdeményezés nem felelt meg az Nsztv-ben megfogalmazott követelményeknek, ezért azt elutasította. A határozat részletesen kifejtett indokolása szerint a kezdeményezés elutasításának alapját az képezte, hogy a kérdés benyújtását megelőzően a Magyar Munkáspárt képviseletében dr. Thürmer Gyula 2015. április 1-jén 14 óra 55 perckor az „Egyetért Ön azzal, hogy az Alaptörvény biztosítsa a vasárnapi pihenőnaphoz való jogot?" kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívet nyújtott be hitelesítés céljából.
A 15/2015. számú NSz. határozat megállapította, hogy a Magyar Munkáspárt által benyújtott, a vasárnapi pihenőnapra vonatkozó kérdés és a jelen eljárás tárgyát képező kezdeményezés azonos tárgyú, ezért az „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés semmisítse meg a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt?” kérdést tartalmazó kezdeményezést – hivatkozva az Nsztv. 8. § (1) bekezdés b) pontjára – az Iroda elnöke elutasította.
III.
A Magyar Szocialista Párt elnöke 2015. április 30-án az Nsztv. 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint ismételten benyújtotta hitelesítés céljából az „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés semmisítse meg a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt?” kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívet, 26 érvényes támogató választópolgár adatait és aláírását tartalmazó aláírásgyűjtő íveket és a Hatóság 2015. április 28-án kelt, NAIH-84963/2015. számú, adatkezelésre vonatkozó határozatát.
Az Nsztv. 10. § (2) bekezdése alapján – az ismételt benyújtásra tekintettel – a kérdés hitelesítését a Nemzeti Választási Bizottság napirendjére tűzi.
Az Nsztv. 11. §-a szerint a Nemzeti Választási Bizottság a kérdés hitelesítéséről vagy annak megtagadásáról a benyújtásától számított harminc napon belül dönt. A Nemzeti Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az Alaptörvényben, valamint az Nsztv-ben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel. A szervező által benyújtott kérdés csak abban az esetben hitelesíthető, ha az aláírásgyűjtő ív is megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.
IV.
A Magyar Munkáspárt képviseletében dr. Thürmer Gyula által benyújtott az „Egyetért Ön azzal, hogy az Alaptörvény biztosítsa a vasárnapi pihenőnaphoz való jogot?" kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését a Nemzeti Választási Bizottság a 2015. április 21-én kelt 78/2015. számú határozatával megtagadta. A Bizottság megállapította, hogy a kérdésben tartott érvényes és eredményes népszavazás – annak választópolgári támogatottsága esetén – a jogalkotó számára az Alaptörvény módosítására vonatkozó kötelezettséget teremtene, nevezetesen azt, hogy abban, mint alapvető egyéni jog jelenjen meg a vasárnapi pihenőnap. Az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontja azonban egyértelműen kizárja az Alaptörvény módosítására irányuló kezdeményezésben a népszavazás tartását.
A Nemzeti Választási Bizottság mindezek alapján megállapította, hogy a kérdés az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti tiltott tárgykörbe ütközik, ezért az országos népszavazás tárgya nem lehet, így a kérdés hitelesítését megtagadta.
A Nemzeti Választási Bizottság 78/2015. számú határozata ellen – a törvényben megállapított jogorvoslati határidőben – 2015. május 4-én bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet terjesztettek elő, ezért a Nemzeti Választási Bizottság fenti határozata a Kúria döntését követően válik jogerőssé.
V.
Az Nsztv. 8. § (1) bekezdés b) pontja szerint a kérdés benyújtását követően nem nyújtható be azonos tárgyú kérdés annak hitelesítését megtagadó döntés jogerőre emelkedéséig.
Az Nsztv. 8. § (3) bekezdése szerint két kérdés abban az esetben tekinthető azonos tárgyúnak, ha azok – akár részben – azonos vagy egymást kizáró kötelezettséget rónának az Országgyűlésre.
A Kúria Knk.IV.37.234/2015/2. számú határozatában kifejtette, hogy az Nsztv. 8. §-ának alkalmazásával a Nemzeti Választási Bizottság a népszavazáshoz való jog zavartalan gyakorlását biztosítja. A teljes vagy a részbeni azonos, egymást kizáró jogalkotói kötelezettség lényegében a jogalkotói egyértelműség követelményének vizsgálatát jelenti arra az esetre, amennyiben a két népszavazási kezdeményezés alapján érvényes és eredményes népszavazás megtartására kerülne sor. E követelmény nem teljesül akkor, ha a kérdések tárgyukat tekintve legalább részben azonosságot mutatnak, avagy azzal éppen ellentétesen, egymást kizáró tartalmúak.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Nsztv. 8. § (3) bekezdésében foglalt, vagyis az azonos tárgykörre vonatkozó törvényi feltételt a Magyar Munkáspárt által benyújtott „Egyetért Ön azzal, hogy az Alaptörvény biztosítsa a vasárnapi pihenőnaphoz való jogot?" és – a jelen eljárás tárgyát képező – „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés semmisítse meg a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt?” kérdés viszonylatában szükséges vizsgálnia.
A vasárnapi munkavégzés tilalmának szabályait a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény (a továbbiakban: Törvény) tartalmazza.
A Törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmát – törvényben vagy a Törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott kivételekkel – a 2. § 14. pontjában meghatározott üzlet vonatkozásában írja elő azáltal, hogy a 3. § az üzletek zárva tartását rendeli el vasárnap és munkaszüneti napokon.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyar Szocialista Párt által benyújtott – jelen eljárás tárgyát képező – népszavazási kezdeményezés a Törvény hatályon kívül helyezésére irányul, melynek okszerű következménye, hogy a kiskereskedelmi szektorban megszűnne a vasárnapi munkavégzés tilalma.
A Nemzeti Választási Bizottság 78/2015. számú határozatával elbírált az „Egyetért Ön azzal, hogy az Alaptörvény biztosítsa a vasárnapi pihenőnaphoz való jogot?" kérdés, mely a vasárnapi pihenőnaphoz való jog Alaptörvénybe foglalását kezdeményezi és a – jelen eljárás tárgyát képező – a Magyar Szocialista Párt elnöke által benyújtott, a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény hatályon kívül helyezésére irányuló kérdése – a szövegszerű egyezés hiánya ellenére – azonos tárgyúnak tekinthetők. A Nemzeti Választási Bizottság szerint a Magyar Munkáspárt által kezdeményezett vasárnapi pihenőnap Alaptörvénybe iktatása olyan jogalkotási kötelezettséget foglal magába, melynek értelmében – a jelen eljárás tárgyát képező kérdéssel azonosan – a Törvény módosítása vagy annak hatályon kívül helyezése is szükségessé válna.
Mindezek alapján megállapítható, hogy mindkét népszavazási kezdeményezés – az Nsztv. 8. § (3) bekezdésben foglaltak szerint – azonos tárgykörre, a vasárnapi munkavégzésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosítására irányuló jogalkotási kötelezettséget róna az Országgyűlésre.
Tekintettel arra, hogy a Magyar Munkáspárt által benyújtott, a vasárnapi pihenőnapra vonatkozó kérdés és a jelen eljárás tárgyát képező kezdeményezés azonos tárgyúnak tekinthetők, ezért az „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés semmisítse meg a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt?” kérdést tartalmazó kezdeményezéssel kapcsolatban a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az az Nsztv. 8. § (1) bekezdés b) pontjában előírt követelménynek nem felel meg.
VI.
Tekintettel arra, hogy a kezdeményezés az Nsztv. 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott törvényi követelménynek nem felel meg, a Nemzeti Választási Bizottság a kérdés hitelesítését az Nsztv. 11. §-a alapján megtagadta.
 
 VII.
A határozat az Nsztv. 3. § (1) bekezdésén, a 8. §-án, a 10. §-án és a 11. §-án, a Törvény 2. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. §-ának (1) bekezdésén és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223-225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2015. május 27.
 
 
                                                                     Prof. Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke