186/2009. OVB határozat - a N. E. magánszemély által előterjesztett kifogás tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
186/2009. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2009. május 29-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 99/K. § (5) bekezdésének f) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a N. E. magánszemély által előterjesztett kifogás tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogást elutasítja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2009. június 1-jén 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2009. május 29-én nyújtott be kifogást az Országos Választási Bizottsághoz, amelyben sérelmezte, hogy az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága elnöke, dr. Eörsi Mátyás a bizottság május 26-ai ülésére, amelynek napirendjén az EP-listavezetők meghallgatása szerepelt, nem hívta meg az országgyűlési képviselettel nem rendelkező, de az EP-választáson listát állító jelölő szervezetek listavezetőit. Indokolása szerint a bizottság elnökének az az álláspontja, hogy a bizottsági ülés meghívója (az elnök megfogalmazásában: javaslat a meghívottak körére) már hat nappal az ülést megelőzően megismerhető volt, illetve hogy a bizottság ülése nem kampányrendezvény, hanem a korábbi gyakorlatot folytató parlamenti bizottsági ülés, nem zárja ki az esélyegyenlőség sérelmének megállapítását. Mindezek alapján kéri az országgyűlési bizottság és annak elnökének elmarasztalását a Ve. 3. §-ának c) és d) pontjainak megsértésére hivatkozással.
 
II.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, a választási eljárás alapelveit az eljárásban érintett résztvevőknek kell érvényre juttatniuk. Az OVB következetes gyakorlata alapján azonban a különböző állami szervek – így az Országgyűlés és annak tisztségviselői – feladat- és hatáskörükben eljárva nem tekinthetők a választási eljárás résztvevőinek, nem tartoznak a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá. Mindezek alapján a kifogásban megjelölt tevékenységüknek a Ve. alapelvei szerinti minősítésére az Országos Választási Bizottságnak nincs hatásköre, ezért a kifogást elutasítja.
 
III.
 
A határozat a Ve. 3. §-án, 149. §-ának o) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. §-ának (1) bekezdésén, 83. §-ának (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén alapul.
 
 
 
 
 
Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke