Helyi népszavazási kezdeményezések

A helyi népszavazás célja, hogy az érintett választópolgárok közvetlenül hozzanak döntést valamely, a települést vagy a megyét, illetőleg annak egy részét érintő lényeges kérdésben.

 • Önkormányzati rendelet. A helyi önkormányzat képviselő-testülete helyi népszavazást rendelhet el a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben. (2013. évi CCXXXVIII. törvény 32. § (1)) Gyakran a szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza e szabályokat.

 • A helyi népszavazás célja, hogy az érintett választópolgárok közvetlenül hozzanak döntést valamely, a települést vagy a megyét, illetőleg annak egy részét érintő lényeges kérdésben.

  A helyi önkormányzat képviselő-testülete helyi népszavazást rendelhet el a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben.
  Nem lehet helyi népszavazást tartani

  a) a költségvetésről és a zárszámadásról,
  b) a helyi adókról,
  c) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdésről,
  d) a képviselő-testület feloszlásának a kimondásáról. (Nsztv. 32. § (1-2) bek.)

  A képviselő-testület helyi népszavazást köteles elrendelni abban a kérdésben, amelyben törvény vagy önkormányzati rendelet helyi népszavazás megtartását írja elő. (Nsztv. 34. § (2) bek.)
   
  Az új Nsztv. megszüntette a helyi népi kezdeményezés jogintézményét.

 • A helyi népszavazás elrendelése szerint kötelezően elrendelendő vagy mérlegelésen alapuló, kötőereje szerint ügydöntő lehet.

   
  Mérlegelésen alapuló népszavazás: helyi népszavazást rendelhet el a települési képviselők legalább egynegyede, a képviselő-testület bizottsága, illetve az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál. (Nsztv. 34. § (1) bek.)
  A képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el a képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben. (Nsztv. 32. § (1) bek.)
   
  Kötelezően elrendelendő népszavazás: a képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.
  A kezdeményező választópolgárok szükséges számáról a helyi/területi választási iroda ad tájékoztatást.
   
  Ügydöntő népszavazás: a népszavazás eredménye minden esetben kötelező a képviselő-testületre nézve, mely azzal ellentétes, vagy attól eltérő döntést nem hozhat. Az érvényes és eredményes helyi népszavazással hozott döntés a képviselő-testületre a helyi népszavazás napjától - ha a helyi népszavazás rendeletalkotási kötelezettséget keletkeztet, a rendelet kihirdetésétől - számított egy évig kötelező. (Nsztv. 60. § (1)-(2) bek.)

 • A helyi népszavazás során mind a feltenni kívánt kérdésnek (tartalmi feltételek), mind az aláírásgyűjtő ívnek (formai feltételek) meg kell felelnie a jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

  1. Tartalmi feltételek (a kérdés megfogalmazása)

  A helyi népszavazás kezdeményezésének tartalmi feltétele, hogy 

  • a népszavazásra feltenni kívánt kérdés a képviselő-testület, illetőleg közgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozzon,
  • népszavazásra feltenni kívánt kérdés ne tartozzon tiltott tárgykörbe,

  Nem rendelhető el helyi népszavazás:
  a) a költségvetésről és a zárszámadásról,
  b) a helyi adókról,
  c) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdésről,
  d) a képviselő-testület feloszlásának a kimondásáról.
  (Nsztv. 32. § (2) bek.)

  • ugyanabban a kérdésben egy éven belül nem tartottak népszavazást

  2. Formai feltételek (az aláírásgyűjtő ív)

  A helyi népszavazási kezdeményezési eljárás során be kell nyújtani az aláírásgyűjtő ív mintáját. A Ve. által meghatározott követelményeket figyelembe véve a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet 3. melléklete határozza meg az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát.
  Egy aláírásgyűjtő íven egy kérdés szerepelhet. (Nsztv. 36. § (2) bek.) Az aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük.
  E minta megfelelő kitöltésével lehet helyi népszavazási kezdeményezést benyújtani a helyi választási iroda vezetőjénél (aki a települési jegyző), megyei/fővárosi népszavazás esetén a területi/fővárosi választási iroda vezetőjénél (aki a megyei/fővárosi főjegyző). A mintát pdf formátumban ide kattintva érheti el.

 • Ha a kezdeményezés a helyi népszavazás jogintézményének alkotmányos céljával és rendeltetésével nyilvánvalóan ellentétes, vagy nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, továbbá ha az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, a helyi választási iroda vezetője a kérdést a benyújtásától számított öt napon belül határozattal elutasítja, és a kérdést nem terjeszti a helyi választási bizottság elé. A helyi választási iroda vezetőjének határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs, de a szervező a kérdést ismételten benyújthatja. Az ismételten benyújtott kérdés hitelesítését a helyi választási bizottság napirendjére kell tűzni. (Nsztv. 40. § (1)-(2) bek.)

  A helyi választási bizottság a kérdés hitelesítéséről vagy annak megtagadásáról a benyújtásától számított harminc napon belül dönt. A helyi választási bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha a kérdéssel szemben támasztott törvényi követelményeknek megfelel. (Nsztv. 41. § (1) bek.)

  A helyi választási bizottság a kérdés hitelesítésével kapcsolatos határozatát nyolc napon belül az önkormányzat hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos módon közzéteszi. (Nsztv. 42. §)

 • A kérdést hitelesítő döntés elleni jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét - jogorvoslat esetén a törvényszék döntésével szembeni alkotmányjogi panasz benyújtására rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltét, illetve az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panaszt visszautasító vagy elutasító döntésének az Alkotmánybíróság Határozatai hivatalos lapban történő megjelenését - követő öt napon belül a helyi választási iroda vezetője hitelesítési záradékkal látja el az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát, és azt átadja a szervezőnek.

  A helyi választási bizottság elnöke a képviselő-testület tagjai vagy bizottsága által benyújtott kérdés hitelesítéséről a kérdést hitelesítő döntés elleni jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét - jogorvoslat esetén a törvényszék hitelesítő határozatot helybenhagyó vagy a kérdést hitelesítő döntésének közlését - követő öt napon belül tájékoztatja a polgármestert. (Nsztv. 43. § (2) bek.)

 • Helyi népszavazás kitűzésére irányuló választópolgári kezdeményezést az aláírásgyűjtő ív hitelesítési záradékkal ellátott mintapéldányáról készített másolaton lehet támogatni. A támogató aláírás nem vonható vissza.

  Az aláírásgyűjtő íven a saját kezű aláírás mellett - az aláírás hitelességének ellenőrzése céljából - fel kell tüntetni a választópolgár olvasható családi és utónevét, személyi azonosítóját, valamint anyja nevét. A választópolgár adatainak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük.

  Ha a választópolgár neve vagy az anyja neve olyan hosszú, hogy nem  fér be a rendelkezésre álló rubrikába, a név az ív következő sorában folytatható.

  Az aláírásgyűjtő íven az aláírást gyűjtő személy feltünteti nevét és személyi azonosítóját, továbbá az aláírásgyűjtő ívet az aláírásával látja el.

  Egy választópolgár a kezdeményezést csak egyszer támogathatja, a további aláírásai érvénytelenek. (Nsztv. 44. § (1)-(4) bek.)

  Aláírást a választópolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni.

  Nem gyűjthető aláírás

  a) az aláírást gyűjtő és az aláíró munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
  c) tömegközlekedési eszközön,
  d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
  e) egészségügyi szolgáltató helyiségében,
  f) felsőoktatási és köznevelési intézményben. (Nsztv. 45. § (1)-(2) bek.)

  Az aláírásért az aláíró választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az aláíró választópolgár az aláírásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. (Nsztv. 45. § (3) bek.)

  Az előzőekben felsorolt feltételeknek nem megfelelő vagy a rendelkezések megszegésével gyűjtött aláírás érvénytelen. (Nsztv. 46. § bek.)

 • Az aláírásgyűjtéssel és az aláírások ellenőrzésével kapcsolatos jogorvoslat benyújtására és elbírálására rendelkezésre álló határidő öt nap. (Nsztv. 56. § (1) bek.)

  Kifogás:

  Az aláírásgyűjtéssel kapcsolatos kifogás elbírálása a helyi választási bizottság hatáskörébe tartozik. A helyi választási bizottság határozata elleni fellebbezést a területi választási bizottság bírálja el. (Nsztv. 56. § (2) bek.)

  Felülvizsgálati kérelem:

  A helyi választási bizottságnak a kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni felülvizsgálati kérelmet - a törvényszékhez címezve - úgy kell benyújtani, hogy az a határozat közzétételét követő tizenöt napon belül megérkezzen a helyi választási bizottsághoz. A törvényszék a felülvizsgálati kérelmet harminc napon belül bírálja el. A törvényszék a helyi választási bizottság határozatát helybenhagyja, vagy azt megváltoztatja; döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs. (Nsztv. 57. § (1)-(3) bek.)

  A képviselő-testület helyi népszavazást elrendelő, valamint kötelezően elrendelendő helyi népszavazás elrendelését elutasító határozata elleni felülvizsgálati kérelmet - a törvényszékhez címezve - úgy kell benyújtani, hogy az a határozat közzétételét követő tizenöt napon belül megérkezzen a helyi választási bizottsághoz. A helyi választási bizottság a felülvizsgálati kérelmet a beérkezését követő öt napon belül megküldi a törvényszéknek. A helyi választási bizottság elnöke a felülvizsgálati kérelem benyújtásáról haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert. (Nsztv. 58. § (1) bek.)

  A törvényszék a határozat érdemében csak akkor folytat vizsgálatot, ha az aláírásgyűjtő ív hitelesítése és a helyi népszavazás elrendelése között a körülményekben olyan lényeges változás következett be, amelyet a kérdés hitelesítéséről, vagy az azzal szembeni felülvizsgálati kérelemről hozott döntés során a helyi választási bizottság, illetve a törvényszék nem vehetett figyelembe, és a döntést érdemben befolyásolhatja. A törvényszék nem vizsgálja érdemben azt a felülvizsgálati kérelmet, amelyben a kérelmező a kérdés tartalmát illető, valamint a hitelesítéssel összefüggő alkotmányossági aggályokra hivatkozik. (Nsztv. 58. § (3) bek.)

  A törvényszék a felülvizsgálati kérelmet harminc napon belül bírálja el. A törvényszék a képviselő-testület határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és a képviselő-testületet új határozat meghozatalára kötelezi. (Nsztv. 58. § (4) bek.)

  Alkotmányjogi panasz (rendkívüli jogorvoslat):

  A törvényszék a döntését haladéktalanul megküldi a helyi választási irodának, amely azt legkésőbb a megérkezést követő munkanapon közzéteszi a honlapján, megjelölve a közzététel napját. A törvényszék döntése elleni alkotmányjogi panaszt a törvényszék döntésének a helyi választási iroda honlapján való közzétételét követő nyolc napon belül lehet benyújtani. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszról harminc napon belül dönt. (Nsztv. 57. § (4). bek.)

 • A polgármester a törvényben foglalt feltételeknek megfelelő kezdeményezést a tájékoztatás kézhezvételét követő legközelebbi testületi ülésen bejelenti. (Nsztv. 52. §)

  A képviselő-testület bizottsága, valamint tagjai a helyi népszavazás elrendeléséig visszavonhatják az általuk benyújtott helyi népszavazási kezdeményezést.(Nsztv. 54. §)

  A képviselő-testület helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozata tartalmazza a helyi népszavazásra bocsátott kérdést, továbbá rendelkezik a helyi népszavazás költségvetéséről. A kérdést a kezdeményezésben megfogalmazott formában kell helyi népszavazásra bocsátani. (Nsztv. 55. § (1) bek.)

  A helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatot az önkormányzat hivatalos lapjában, illetve a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A polgármester a helyi népszavazás elrendeléséről tájékoztatja a helyi választási bizottság elnökét. (Nsztv. 55. § (2) bek.)

 • A helyi népszavazás időpontját a helyi választási bizottság a helyi népszavazást elrendelő képviselő-testületi határozat elleni jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét - jogorvoslat esetén annak elbírálását - követő 15 napon belül tűzi ki.(Nsztv. 81. § (1) bek.)

  A helyi népszavazást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő hetvenedik és ötvenedik nap közé essen. (Nsztv. 81. § (2) bek.)

  A helyi népszavazási eljárás határidőinek naptár szerinti dátumait a helyi választási bizottság a helyi népszavazást kitűző határozatában állapítja meg. A helyi népszavazás időpontjának kitűzéséről szóló határozatot az önkormányzat hivatalos lapjában, és a helyben szokásos módon közzé kell tenni. (Nsztv. 81. § (3)-(4) bek.)

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben