Nemzetiségi névjegyzékbe vétel/törlés iránti kérelem benyújtásának szabályai

Minden magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár, aki valamely, Magyarországon honos nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzékben kerüljön feltüntetésre a nemzetiséghez tartozása.

Mit kell tennie

Kérelmet kell benyújtani.

A kérelem elektronikus úton, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján is benyújtható.

1. Elektronikus úton

A kérelem elektronikus úton – elektronikus azonosítással – a www.magyarorszag.hu honlapon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen, ide kattintva nyújtható be.

2. Személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában benyújtható a kérelem.

A kérelem személyesen szóban terjeszthető elő, a kérelem kézbesítési meghatalmazott útján történő benyújtásához szükséges nyomtatvány itt kitölthető és kinyomtatható.

A kérelemről a Nemzeti Választási Iroda automatikus döntéshozatali eljárásban dönt.

Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezniük a kérelmező lakcímigazolványában vagy személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványában (magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) feltüntetett adatokkal, és magyarországi lakcímének érvényesnek kell lennie.

A kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy melyik nemzetiséghez tartozik.

A kérelemben a választópolgár nemzetiségi névjegyzékbe vételét kérheti

- csak az önkormányzati választásokra: ebben az esetben részt vehet a nemzetiségi önkormányzati választáson, valamint nemzetiségi jelöltként indulhat a helyi önkormányzati választáson, de az országgyűlési választáson (az egyéni jelölt mellett) pártlistára szavazhat vagy

- az önkormányzati és az országgyűlési választásokra is: ebben az esetben az országgyűlési választáson (az egyéni jelölt mellett) a nemzetiség listájára szavazhat, pártlistára nem.

Mindenki csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, több nemzetiséghez tartozás feltüntetésére nincs lehetőség.

Bármikor kérhető a nemzetiséghez való tartozás törlése, és az országgyűlési választásra vonatkozó nyilatkozat is bármikor módosítható.

A kérelem benyújtása során lehetőség van olyan értesítési cím megadására, amelyre – a tárhelye mellett – a Nemzeti Választási Iroda a döntést kézbesítheti.

Határidők

A kérelem választásoktól függetlenül, bármikor benyújtható.

A nemzetiségi választópolgárkénti regisztráció a már kitűzött választásra akkor érvényesül, ha az azt megelőző 9. napon 16 óráig beérkezik a kérelem.

A nemzetiségi regisztráció törlése a már kitűzött választásra akkor érvényesül, ha az azt megelőző 9. napon, azaz 2024. május 31-én, 16 óráig beérkezik a kérelem.

Benyújtandó dokumentumok

A kérelmen kívül nincs szükség egyéb dokumentum benyújtására.

Fizetési kötelezettség

A kérelem benyújtása fizetési kötelezettséggel nem jár.

Eljáró szerv

A Nemzeti Választási Iroda.

A helyi választási irodák elérhetőségi adatai (amennyiben a kérelem nyomtatvány benyújtása személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján történik):

https://www.valasztas.hu/elerhetosegek

Felettes szerv/jogorvoslat

A Nemzeti Választási Iroda nemzetiségi névjegyzékbe vétel/nemzetiségi névjegyzékből törlés iránti kérelmet elbíráló döntése ellen legkésőbb a döntés meghozatalát követő harmincadik napon nyújtható be fellebbezés.

A fellebbezést a Nemzeti Választási Irodához kell írásban benyújtani:

- e-mailben: a fellebbezes[kukac]nvi.hu címre vagy

- postán: Nemzeti Választási Iroda, 1397 Budapest, Pf. 547. vagy

- személyesen: 1054 Budapest, Alkotmány utca 3.

A Nemzeti Választási Iroda a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő tizenötödik napon, a választás kitűzését követően meghozott döntés elleni fellebbezés esetén legkésőbb a beérkezését követő munkanapon, de nem később, mint a szavazást megelőző második napon 15 óráig dönt.

  • Ha a Nemzeti Választási Iroda a fellebbezésnek helyt ad, a névjegyzéket módosítja.

  • Ha a Nemzeti Választási Iroda a fellebbezésnek nem ad helyt, a fellebbezést legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján felterjeszti a Fővárosi Törvényszékhez, amely a fellebbezésről annak beérkezését követő tizenötödik napon, a választás kitűzését követően meghozott döntés esetén a beérkezését követő három napon belül, de legkésőbb a szavazást megelőző napon hoz döntést.

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet nem kötelező.

Ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, a döntést módosítja, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja.

Egyéb információk

A Nemzeti Választási Iroda a kérelem feldolgozását, a döntés meghozatalát és kézbesítését - valamennyi kérelmezési forma esetében - a választási informatikai rendszer igénybevételével, emberi közbeavatkozás nélkül, automatikus döntéshozatali eljárás keretében végzi, az alábbi kivételekkel:

  • ügyintéző végzi személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján benyújtott kérelem esetében:
    • a személyazonosítást,
    • a kérelem rögzítését, a döntés átadását,
  • ügyintézői közreműködésre kerül sor a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 93. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben (pl. eltérés a kérelmező kérelemében és a központi névjegyzékben szereplő adatai között). Az ügyintézői közreműködést követően a kérelem elbírálása automatikus döntéshozatal keretében folytatódik.

Az értesítő, valamint a szavazóköri névjegyzék tartalmazza a választópolgár nemzetiségének megnevezését is, ha a választópolgár legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.

Fogalmak

magyarországi lakcím: a bejelentett magyarországi lakóhely címe; a sem magyarországi, sem külföldi bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy esetében a bejelentett magyarországi tartózkodási hely címe.

települési szintű lakóhely: olyan lakóhely, amely esetében a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás a bejelentett település neve mellett a „lakcím nélküli” bejegyzést tartalmazza.

nemzetiség: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.

Vonatkozó jogszabályok

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól