Mozgóurna igénylése az európai parlamenti, a helyi önkormányzati, a nemzetiségi önkormányzati általános választáson, az időközi helyi önkormányzati választáson, a helyi népszavazáson

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet.

Mit kell tennie

A mozgóurna igényléséhez kérelmet kell benyújtani.

A kérelem elektronikus úton, illetve személyesen, vagy kézbesítési meghatalmazott útján és postai úton is benyújtható.

1. Elektronikus úton

A kérelem elektronikus úton – elektronikus azonosítással vagy elektronikus azonosítás nélkül – a www.magyarorszag.hu honlapon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen, ide kattintva nyújtható be.

Figyelem! Ügyét egyszerűbben intézheti, ha a BEJELENTKEZÉS gombra kattintva, azonosítást követően adja be kérelmét.

2. Személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában benyújtható a kérelem

A személyesen megjelenő kérelmező szóban, a kézbesítési meghatalmazott a kérelmező által kitöltött nyomtatvány leadásával jogosult a kérelem előterjesztésére.

3. Postai úton bármely helyi választási irodának címzett levélben

A kérelem postai úton történő benyújtásához szükséges nyomtatvány (pdf formátumban) innen tölthető le.

A kérelemről a Nemzeti Választási Iroda automatikus döntéshozatali eljárásban dönt.

Figyelem! A kérelem a közös eljárás minden választására, azaz az Európai Parlament tagjainak, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választására vonatkozik.

A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezniük a kérelmező lakcímigazolványában vagy személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványában (magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) feltüntetett adatokkal, és magyarországi lakcímének érvényesnek kell lennie.

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát. Meg kell adnia a választás időpontját és azt a települést, ahol a választást lebonyolítják. Ha a mozgóurnát nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is meg kell adni, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.

Annak érdekében, hogy könnyebben megtalálják a szavazatszámláló bizottság tagjai, további információkat adhat meg (pl. kapucsengő vagy kórházi épület, osztály, és kórterem).

A kérelem benyújtása során lehetőség van megadni egy olyan értesítési címet, ahova a Nemzeti Választási Iroda megküldi a kérelem elfogadásáról vagy annak elutasításáról szóló döntést.

A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a kérelmezőt a lakóhelyén vagy a kérelemben megadott más címen (pl. kórházban), annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.

Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen nem szavazhat, kivéve, ha mozgóurna kiszállítása még nem kezdődött meg vagy már befejeződött, azaz, ha a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke a szavazóhelyiségben van.

Figyelem! Aki olyan címre kér mozgóurnát, amely nem abban a szavazókörben található, amelynek névjegyzékében szerepel (lakcím vagy átjelentkezés alapján), akkor a mozgóurna iránti kérelmet egyben átjelentkezési vagy az átjelentkezést módosító kérelemnek is kell tekinteni (kivéve a helyi népszavazáson). Ha a választópolgár átjelentkezése kifejezett átjelentkezési kérelem benyújtása nélkül, mozgóurna iránti kérelemmel történt, a mozgóurna iránti igény visszavonása esetén úgy kell tekinteni, hogy a választópolgár nem kíván átjelentkezéssel szavazni, ezért a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe kerül vissza. A választópolgár ettől eltérő nyilatkozatot is tehet a mozgóurnaigény visszavonásakor, amivel fenntarthatja továbbra is az átjelentkezését.

Határidők

A mozgóurna iránti kérelem a szavazást megelőző 66. naptól kezdve nyújtható be. A kérelem levélben történő benyújtása esetén a kérelem benyújtására meghatározott határidőben be kell érkeznie a választási irodába.

1. Határidők ONLINE igénylés esetén

- ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon (szerdán) 16.00 óráig nyújtható be a Nemzeti Választási Irodához.

- ügyfélkapus azonosítással: a szavazást megelőző második napon (pénteken) 10.00 óráig a Nemzeti Választási Irodához, ezt követően, a szavazás napján 12.00 óráig a helyi választási irodához nyújtható be.

2. Határidő SZEMÉLYES igénylés esetén

A kérelem legkésőbb a szavazást megelőző második napon (pénteken) 10.00 óráig nyújtható be a helyi választási irodához.

3. Határidő POSTAI igénylés esetén

A mozgóurna kérelemnek a szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

4. Határidők

a) KÉZBESÍTÉSI MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés esetén

- a szavazást megelőző második napon (pénteken) 10.00 óráig a helyi választási irodához vagy

- a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

b) KÉZBESÍTŐVEL (hozzátartozó vagy egyéb személy) történő igénylés esetén

- a szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 óráig a helyi választási irodához

vagy

- a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

A mozgóurna iránti kérelem visszavonása:

A mozgóurna iránti kérelem visszavonható legkésőbb a szavazást megelőző második napon (pénteken) 10.00 óráig.

Benyújtandó dokumentumok

A kérelmen kívül nincs szükség egyéb dokumentum benyújtására.

Fizetési kötelezettség

A kérelem benyújtása fizetési kötelezettséggel nem jár.

Eljáró szerv

A Nemzeti Választási Iroda.

A helyi választási irodák elérhetőségi adatai (amennyiben a kérelem benyújtása személyesen, kézbesítési meghatalmazott útján vagy postai úton történik):

https://www.valasztas.hu/elerhetosegek

Felettes szerv/jogorvoslat

A mozgóurna iránti kérelmet elbíráló döntés ellen fellebbezés nyújtható be.

A fellebbezés legkésőbb

 • a döntésről szóló értesítés kézhezvételét, illetve
 • a döntés tárhelyre történő megküldése mellett ha a döntés tárhelyre történő megküldésére nincs lehetőség, akkor a döntés tárhelyre történő megküldése helyett a kérelmező kérelme szerinti elektronikus értesítési címre történő megküldése esetén a döntés meghozatalát

követő harmadik napon, de nem később, mint a szavazást megelőző második napon 14 óráig nyújtható be.

A fellebbezést a Nemzeti Választási Irodához kell írásban benyújtani:

- e-mailben: a fellebbezes[kukac]nvi.hu címre vagy

- postán: Nemzeti Választási Iroda, 1397 Budapest, Pf. 547. vagy

- személyesen: 1054 Budapest, Alkotmány utca 3.

A Nemzeti Választási Iroda vezetője a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő munkanapon, de nem később, mint a szavazást megelőző második napon 15 óráig dönt.

 • Ha a Nemzeti Választási Iroda vezetője a kérelmező fellebbezésének helyt ad, a döntést módosítja.

 • Ha a Nemzeti Választási Iroda vezetője a kérelmező fellebbezésének nem ad helyt, a fellebbezést legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján felterjeszti a Fővárosi Törvényszékhez, amely a fellebbezésről annak beérkezését követő három napon belül, de legkésőbb a szavazást megelőző napon hoz döntést.

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet nem kötelező.

Ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, a döntést módosítja, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja.

 

Egyéb információk

Mozgóurnát akkor lehet kérni, ha a választópolgár a szavazás napján nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) miatt. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem kérhető mozgóurna.

A Nemzeti Választási Iroda a kérelem feldolgozását, a döntés meghozatalát és kézbesítését – valamennyi kérelmezési forma esetében – a választási informatikai rendszer igénybevételével, emberi közbeavatkozás nélkül, huszonnégy órán belüli automatikus döntéshozatali eljárás keretében végzi, az alábbi kivételekkel:

 • ügyintéző végzi személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján benyújtott kérelem esetében:
  • a személyazonosítást,
  • a kérelem rögzítését, a döntés átadását,
 • ügyintézői közreműködésre kerül sor a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 112. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott esetekben (pl. a kérelemben megadott mozgóurna cím a választókerületek és a szavazókörök nyilvántartásában nem található, vagy eltérés van a kérelmező kérelmében és a központi névjegyzékben szereplő adatai között). Az ügyintézői közreműködést követően a kérelem elbírálása automatikus döntéshozatal keretében folytatódik,
 • további kivétel a Ve. 112. § (5) bekezdése, mely esetekben a kérelmet a szavazatszámláló bizottság bírálja el.

Fogalmak:

magyarországi lakcím: a bejelentett magyarországi lakóhely címe; a sem magyarországi, sem külföldi bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy esetében a bejelentett magyarországi tartózkodási hely címe.

települési szintű lakóhely: olyan lakóhely, amely esetében a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás a bejelentett település neve mellett a „lakcím nélküli” bejegyzést tartalmazza.

Az adatkezelési tájékoztatót itt érheti el.

Vonatkozó jogszabályok

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben