A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatainak igénylése, átadása, felhasználása és megsemmisítése az Európai Parlament tagjai és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek közös eljárásban tartott 2024. évi választásán

Az Európai Parlament tagjai és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek közös eljárásban tartott 2024. évi választásán:

a.    a jelölt (egyéni listás, egyéni választókerületi, polgármester és főpolgármester jelölt) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) Ve. 153. § (1) bekezdés a) pontja alapján, míg

b.    listaállítás jogán a listát állító jelölő szervezet a Ve. 153. § (1) bekezdés b) pontja alapján

kérheti a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok név, lakcím, életkor és nem adatát a Ve. 89. § rendelkezéseire is figyelemmel.

Az adatszolgáltatás nem tartalmazza a Ve. 89. § (1) bekezdése szerint az adatai kiadását megtiltó választópolgárok nevét, lakcímét, életkorát és nemét.

A Ve. 153 § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás iránti kérelmet:

  • a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság mellett működő helyi választási irodához,
  • főpolgármester-jelölt esetében a Fővárosi Választási Irodához

lehet benyújtani a jelölt nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését követően.

A helyi választási irodák és a Fővárosi Választási Iroda elérhetőségét itt találja:

https://www.valasztas.hu/elerhetosegek

A b) pont szerinti kérelem a lista nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését követően Nemzeti Választási Irodához nyújtható be az alábbiak szerint:

  •  elektronikus azonosítást követően elektronikus úton az nvb@nvi.hu címre vagy a Nemzeti Választási Iroda hivatali kapujára megküldve,
  • személyesen a 1054 Budapest, Alkotmány utca 3. szám alatt hivatali időben, vagy
  • postai úton a 1397 Budapest, Pf.:547 címre küldve.

Az igénylés benyújtásának megkönnyítése céljából a Nemzeti Választási Iroda formanyomtatványokat készített elő.

A formanyomtatványokat itt éri el:

Névjegyzéki adatszolgáltatás igénylése - jelölt
Névjegyzéki adatszolgáltatás igénylése - jelölő szervezet

Az adatszolgáltatás díját a választási iroda a kérelem benyújtásának napján (amennyiben a kérelem munkaszüneti napon kerül benyújtásra, úgy a következő munkanapon) a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok száma alapján határozza meg. A kiszámított díj összegéről az iroda e-mailen, személyesen benyújtott igény esetén pedig szóban tájékoztatja az igénylőt. Az adatokat a választási iroda az adatszolgáltatási díj megfizetését követően haladéktalanul, de legkorábban a jelölt vagy a lista nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését követően adja át. Az adatszolgáltatás teljesítésének nem feltétele a díj Nemzeti Választási Iroda számláján való jóváírása, elegendő a megfizetés tényét (beleértve a közlemény tartalmát is) hitelt érdemlően igazolni (pl.: mobilbankon keresztül fizetés esetén annak monitorképéről készített fotóval, átutalási bizonylattal) a választási iroda felé.

Az adatszolgáltatás díja választópolgáronként három forint. Az átutalás közlemény rovatába a választási iroda által megadott tartalmat kell feltüntetni.

Nemzeti Választási Iroda számlaszáma: 10032000-00333616-00000000.

Az igényelt névjegyzéki adatok rendelkezésre bocsátása:

  • Ve. 153. § (1) bekezdés a) pont esetén a helyi választási iroda, vagy a Fővárosi Választási Iroda által meghatározott módon (pl.: papír alapon történő átadás vagy elektronikus adathordozón), míg
  • az igényelt adatokat a Nemzeti Választási Iroda az adatszolgáltatást egy jelszóval védett drive linken teljesíti, amelyet e-mailen küld meg az igénylőnek. A jelszót pedig sms-ben juttatja el az igénylőnek.

A választási iroda a kérelem benyújtásának napján a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatait adja át abban az esetben is, ha az adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolására nem az igénylés napján kerül sor.

Az adatszolgáltatás átvételére az alábbi személyek jogosultak:

1. jelölt,

2. a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerinti törvényes képviselő,

3. a törvényes képviselő által a jelölő szervezet bejelentésre szolgáló formanyomtatványon a jelölő szervezet nevében való nyilatkozattételre felhatalmazott személy,

4. az 1-3. pontban megjelölt személyek által adott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy.

Az átadott-átvett adatok kizárólag közvetlen politikai kampány céljára használható fel, egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személy részére történő átadásuk szigorúan tilos!

Az adatszolgáltatások adatait – teljesítésük időpontjától függetlenül – a jelöltnek és a jelölő szervezeteknek legkésőbb a szavazás napján 16:00 óráig meg kell semmisíteniük, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül át kell adniuk annak a választási irodának, amely a névjegyzéki adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett volt, azaz ahonnan a névjegyzéki adatszolgáltatást kapta.

Az adatok jogosulatlan felhasználása, illetve azok megsemmisítésére, valamint a megsemmisítésről készült jegyzőkönyv megküldésére vonatkozó kötelezettség megszegése esetén - az erre irányuló kifogás alapján - bírság kiszabásának van helye!

A Ve. 153. § (2) bekezdése alapján az igénylésre jogosult a közös eljárásban az adatszolgáltatás adatait minden érintett választás tekintetében felhasználhatja, azonban e körben hangsúlyozandó, hogy az Európai Parlament tagjai választásán és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választójogosultság eltér, így a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatainak köre nem feltétlenül egyezik meg.

Felhívjuk továbbá valamennyi jelölt és jelölő szervezet figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről ajánlást tett közzé, amelynek figyelembe vételéve minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlásai az alábbi linken tekinthető meg: https://naih.hu/adatvedelmi-ajanlasok

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben