A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatainak igénylése, átadása, felhasználása és megsemmisítése

Az időközi országgyűlésiképviselő-választáson a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 153. § (1) bekezdés a) pontja alapján a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét - a 89. § rendelkezéseire is figyelemmel - a jelölt (párt jelöltje/független jelölt) kérésére az időközi választással érintett országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda 5 napon belül, de legkorábban a Ve. 132. § szerinti nyilvántartásba vétel jogerőre emelkedését követően adja át. 

Az adatszolgáltatás iránti kérelem leadására kizárólag írásban van lehetőség. Az adatszolgáltatás nem tartalmazza a Ve. 89. § (1) bekezdése szerint az adatai kiadását megtiltó választópolgárok nevét és lakcímét.

Az igénylő az adatszolgáltatást nem, életkor, vagy lakcím szerinti csoportosításban kérheti.

Az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy az időközi országgyűlésiképviselő-választáson a jogerősen nyilvántartásba vett jelölt igazolja a kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegének megfelelő összegű adatszolgáltatási díjnak a Nemzeti Választási Iroda számlájára történt befizetését. A névjegyzéki adatok csak ezt követően adhatók ki. Az átutalás közlemény rovatában a jelölt személyi azonosítóját, ennek hiányában érvényes személyazonosító igazolványának/útlevelének/vezetői engedélyének a számát kell feltüntetni.

Nemzeti Választási Iroda számlaszáma: 10032000-00333616-00000000.

Az igénylésben az alábbi adatokat kérjük feltüntetni:

  • az igénylő (jogerősen nyilvántartásba vett párt/független) jelölt nevét és személyi azonosítóját, 
  • az igénylés jogcímét, azaz a Ve. 153 § (1) bekezdés a) pontjára kell hivatkozni vagy arra, hogy az adatigénylés a névjegyzéki adatok közvetlen politikai kampány céljára való felhasználása érdekében történik,
  • milyen csoportosításban (nem, életkor, lakcím) kéri a névjegyzéki adatokat,
  • dátum, a jelölt aláírása.

Az igényléshez mellékelni szükséges az adatszolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot.

Az igénylés benyújtásának lehetséges módjai

  • elektronikus úton (aláírással ellátott szkennelt dokumentumként),
  • személyesen, vagy
  • postai úton.

Az adatszolgáltatás iránti kérelmet az időközi országgyűlésiképviselő-választással érintett országgyűlési egyéni választókerületi választási irodához kell benyújtani.

Az országgyűlési gyéni választókerületi választási irodák elérhetőségei az alábbi linken találhatók:  https://www.valasztas.hu/elerhetosegek

Az igényléshez az alábbi nyomtatvány használható:

Nyomtatvány a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatainak igényléséhez – jelölti igénylés esetén

Az igényelt névjegyzéki adatok rendelkezésre bocsátása adathordozón történik. Az átadásról átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.

A szavazóköri névjegyzéki adatokat kizárólag közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni. Egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személynek történő átadásuk tilos!

Az adatszolgáltatások adatait – teljesítésük időpontjától függetlenül – a jelölteknek legkésőbb a szavazás napján 16:00 óráig meg kell semmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül át kell adni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. (A megsemmisítésről készült jegyzőkönyvek a jelzett határidőig, aláírt, szkennelt formában is leadhatók.) A megsemmisítésről kiállítandó jegyzőkönyv mintája itt érhető el.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adatok jogosulatlan felhasználása, illetve azok megsemmisítésére, valamint a megsemmisítésről készült jegyzőkönyv megküldésére vonatkozó kötelezettség megszegése esetén - az erre irányuló kifogás alapján - bírság kiszabásának van helye!

Felhívjuk továbbá valamennyi jelölt figyelmét, hogy& a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről ajánlást tett közzé, amelynek figyelembe vételéve minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlása az alábbi linken tekinthető meg: 

https://www.naih.hu/files/ajanlas_valasztas_NAIH_2019_3061.pdf

 

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben