Választási bizottság tagjának megbízása az időközi országgyűlésiképviselő-választáson

Választási bizottságok 

Az időközi országgyűlésiképviselő-választáson, azonos módon az országgyűlési képviselők általános választásához a következő választási bizottságok működnek:

a)  Nemzeti Választási Bizottság (NVB),

b)  területi választási bizottság (TVB),

c)  országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (OEVB),

d)  szavazatszámláló bizottság (SZSZB),

Az egy szavazókörös településen a szavazatszámláló bizottság feladat- és hatáskörét a helyi választási bizottság (HVB) látja el.

 

Megbízás a választási bizottságokba

Az időközi országgyűlésiképviselő-választáson az NVB-be, valamint a TVB-be tag megbízására nincs lehetőségük sem a jelölő szervezeteknek, sem a független jelölteknek.

Az OEVB választott tagjain felül további egy-egy tagját az időközi országgyűlési képviselőválasztás kitűzését követően, az országgyűlési egyéni választókerületben jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek bízzák meg.

Az SZSZB-be, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg.

A közös jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak a fenti választási bizottságok tagjainak megbízására.

 

A megbízás (delegálás) feltételei

A választási bizottság megbízott tagja az lehet, aki az adott időközi országgyűlésiképviselő-választáson jelöltként indulhat. 

A választási bizottság megbízott tagjának nem kell lakcímmel rendelkeznie az időközi választással érintett választókerületben!

Összeférhetetlenség

A választási bizottságnak nem lehet megbízott tagja:

 • a köztársasági elnök
 • a háznagy,
 • képviselő,
 • alpolgármester,
 • jegyző,
 • másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
 • a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint
 • a jelölt.

A választási bizottság megbízott tagjának legkésőbb az eskütételét megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség. A választási bizottság tagja, póttagja a vele szemben felmerült összeférhetetlenség tényét köteles haladéktalanul közölni a választási bizottság mellett működő választási iroda vezetőjével, továbbá bejelenteni a választási bizottság soron következő ülésén.

  

A megbízott tag bejelentése

Az OEVB-be megbízott tagokat az illetékes választási bizottság elnökénél kell bejelenteni legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon 16.00 óráig.

Az SZSZB megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni szintén legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon 16.00 óráig.

Ha az átjelentkező választópolgárok nagy száma miatt az SZSZB-t a HVI kiegészítette, úgy a további tagok megbízására vonatkozó bejelentési határidő a szavazást megelőző 2. napon 16.00 órakor jár le. A helyi választási iroda vezetője haladéktalanul értesíti a megbízásra jogosultakat erről a lehetőségről. 

A bejelentésnek tartalmaznia kell 

 • a megbízó jelölő szervezet (és képviselője)/ a független jelölt nevét,
 • a megbízott tag nevét és személyi azonosítóját, valamint
 • a választási bizottság megjelölését (ahová a megbízás szól).

A felsoroltakon túl célszerű megadni a megbízott személy közvetlen elérhetőségeit is (e-mail és telefonszám), hogy a választási iroda felvehesse vele a kapcsolatot. A megbízásra szolgáló dokumentumot a jelölő szervezet képviselőjének alá kell írnia.

A megbízott tag választójogát a választási iroda ellenőrzi. Ha a megbízás nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek, a választási bizottság elnöke a választási bizottság elé terjeszti az ügyet. A választási bizottság a bejelentéstől számított három napon belül határozattal dönt a megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról. A szavazatszámláló bizottság megbízott tagja esetében a helyi választási iroda vezetője utasítja vissza a megbízást, ha az nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek.

A bejelentés megtételéhez szükséges elérhetőségi adatok itt érhetők el:

A megbízott tag bejelentésére szolgáló dokumentumot és a megbízott tag összeférhetetlenségi nyilatkozatát papír alapon és eredetben vagy elektronikus aláírással hitelesítve e-mailben vagy e-papíron kell eljuttatni

 • OEVB-be való megbízás esetében az OEVI-hez;
 • SZSZB-ba való megbízás esetén az illetékes HVI-hez.

Kizárólag személyesen (jelölő szervezet képviselője vagy meghatalmazottja által) az OEVI-hez is benyújtható az SZSZB-kbe való megbízások dokumentumai.

 

Eskü- vagy fogadalomtétel

A megbízott tagnak a bejelentését követő 5 napon belül, az SZSZB tagja esetében legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon esküt vagy fogadalmat kell tennie. Az SZSZB kiegészítése esetén a megbízott tag legkésőbb a szavazást megelőző napon tesz esküt vagy fogadalmat. Az SZSZB, az OEVB és a HVB tagja és póttagja a polgármester előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel tesz esküt vagy fogadalmat.

Az eskü- vagy fogadalomtétel legfontosabb jogi hatása, hogy a választási bizottság tagja csak ezt követően gyakorolhatja jogait.

 

A választási bizottsági tagok megbízatásának megszűnése, a megüresedett tagság betöltése

Az OEVB, az SZSZB és az egy szavazókörös településen a HVB megbízott tagjának megbízatása a választás eredményének jogerőssé válásáig tart.

A választási bizottság tagjának megbízatása a fent említetteken túl megszűnik:

 • ha a megbízatás törvényes feltételei megszűntek,
 •  ha a választási bizottság megállapította tagjának összeférhetetlenségét,
 • lemondással,
 •  ha a megbízott tag megbízatását a megbízó visszavonta,
 • ha a megbízott tagot megbízó független jelölt vagy a jelölő szervezet által állított, a megbízásra jogosító jelölt kiesik,
 • a tag halálával.

A megbízott tag megbízatásának megszűnése esetén az érintett jelölő szervezet/független jelölt – a megbízást megalapozó jelölt kiesését kivéve – új tagot bízhat meg.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben