Jelölt állítása az időközi országgyűlésiképviselő-választáson

Az időközi országgyűlésiképviselő-választáson, azonos módon az általános választásokhoz jelölt minden olyan nagykorú magyar állampolgár lehet, aki szerepel a központi névjegyzékben és összegyűjt legalább 500 érvényes ajánlást

Nem választható, így nem lehet jelölt, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

Az időközi országgyűlésiképviselő-választáson az egyéni választókerületben képviselőjelölt

 1. párt jelöltjeként vagy
 2. független jelöltként indulhat.

Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat.

 • Az időközi országgyűlésiképviselő-választáson jelöltet ajánlani csak az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda által kiadott ajánlóíven lehet. Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki az időközi választással érintett egyéni választókerületben választójoggal rendelkezik. Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.

   

  Az ajánlóívek igénylése

  Az ajánlóívet az országgyűlési egyéni választókerületben független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – képviseletére jogosult személy útján – a jelölt nyilvántartásba vételére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (OEVB) mellett működő országgyűlési egyéni választókerületi választási irodától (OEVI) igényelheti az időközi országgyűlésiképviselő-választás kitűzését követően.  

  Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor választójoggal rendelkezik.

  Az igény bejelentésére az A1 jelű formanyomtatvány szolgál, amelyet az indulás helye szerinti OEVI-ben bárki, meghatalmazás nélkül leadhat.

  Névviselés

  Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az ajánlóívek igénylésekor az A1 jelű formanyomtatványon kérheti, hogy az ajánlóívek, a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza, valamint itt kérheti a nevének részét képező „dr.” megjelölés elhagyását is. Az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően a névviselésre vonatkozó jognyilatkozat már nem módosítható

  Az ajánlóívek átvétele

  Az OEVI az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást megelőző 50. napon átadja az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda valamennyi ajánlóívet egyedi azonosítóval lát el.

  Az ajánlóívek átvételére

  • a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,
  • az ajánlóív igénylésére szolgáló A1 jelű formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy;
  • a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője:

  a) a törvényes képviselő(k), vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet képviselője;

  b) a P1 jelű formanyomtatvány 10. pontjában feltüntetett személy,

  c) az a) és b) pont szerinti személyek által meghatalmazott személy,

  d) az a)-c) pont szerinti személy által meghatalmazott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy jogosult.

  Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

  Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, azaz a szavazást megelőző 37. napon 16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők, újabb A1 jelű formanyomtatvány benyújtásával.

  Amennyiben az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően megváltozik a jelöltként indulni szándékozó választópolgár vagy a jelölő szervezet neve, az a pótlólag igényelt ajánlóíveken már nem kerül átvezetésre.

   

  Az ajánlások gyűjtése

  Az ajánlóív tartalmazza az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgárnak saját kezűleg kell aláírnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

  A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.

  Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

  • az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
  • tömegközlekedési eszközön,
  • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
  • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
  • egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
  • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

  Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen! Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

  Felhívjuk továbbá valamennyi jelölt és jelölő szervezet figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) honlapján (www.naih.hu) ajánlást tesz közzé a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről, amelynek figyelembevétele minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlásai az alábbi linken tekinthetők meg: https://www.naih.hu/adatvedelmi-ajanlasok

 • Az országgyűlési egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 37. napon 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes, azaz az időközi választással érintett OEVB-nél.

  Az egyéni képviselőjelölt bejelentésére az E1 jelű formanyomtatvány szolgál.

  A jelölt arcfényképét – ha hozzájárul fényképének a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez – JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni.

   

  Az ajánlóívek leadása

  Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni a szavazást megelőző 37. napon 16.00 óráig az íveket kiadó OEVI-nek. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 36. napon 16.00 óráig kell visszaszolgáltatni.

  Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül átadhatja az OEVI-nek.

  Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén az OEVB hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft.

  A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt jelöltön vagy párton kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

  Az ajánlások ellenőrzése

  A leadott ajánlásokat az OEVI ellenőrzi, a jelölt bejelentésétől számított 3 napon belül.

  Az ellenőrzés során a független jelölt, vagy a jelöltet állító szervezet képviselője jelen lehet, az ellenőrzés folyamatát azonban nem zavarhatja.

  Az ajánlások ellenőrzését csak addig kell folytatni, amíg az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 500-t.

  Amennyiben a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet kéri, az ellenőrzést végző választási iroda tájékoztatást ad az ellenőrzés eredményéről.

  Az egyéni jelölt nyilvántartásba vétele

  Az OEVB – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – nyilvántartásba veszi a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet.

  Ha az OEVB a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja, a független jelölt vagy a jelölő szervezet – a szavazást megelőző 37. napig – pótlólag újabb aláírásgyűjtő íveket igényelhet, újabb A1-es nyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz. 

  A pótlólagosan igényelt ívekre is az általános leadási határidők vonatkoznak, így a kitöltött íveket a szavazást megelőző 37. napon 16.00 óráig, az üres íveket pedig másnap 16.00 óráig lehet leadni bírságfizetési kötelezettség nélkül.

   

  A közös egyéni jelölt állítására vonatkozó szabályok

  Az időközi országgyűlésiképviselő-választáson a jelölő szervezetként nyilvántartásba vett két vagy több párt közös egyéni választókerületi jelöltet is állíthat.

  Az ajánlóíavet a közös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezeteknek együttesen kell igényelniük az A1 jelű nyomtatványon.

  A közös jelöltet a jelölő szervezeteknek együttesen kell bejelenteniük az E1 jelű nyomtatványon. 

  A jelölt kiesése

  A jelölt kiesik, ha
  -    a központi névjegyzékből törlésre kerül,
  -    a választhatóság jogát elveszíti,
  -    a jelölő szervezetét törlik a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából,
  -    a szavazást megelőző második nap 16 óráig a jelölésről - elektronikus azonosítást követően elektronikus úton, a nyilvántartásba vételről döntő választási bizottság mellett működő választási iroda részére személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtott nyilatkozattal - írásban lemond.

  A lemondó nyilatkozatot az indulás helye szerinti OEVI-hez kell eljuttatni, személyesen vagy meghatalmazott által. A lemondás a nyilatkozatnak a választási iroda általi átvételével hatályosul, feltéve, hogy a benyújtás a fentiekben jelzett határidőig megtörtént

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben