Jelölő szervezet bejelentése az időközi nemzetiségi önkormányzati képviselők választáson

A nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását akkor kell kitűzni,

 • ha az általános választás eredménytelen volt,
 • ha az általános választást követően az önkormányzat nem alakult meg. 

Időközi választást kell kitűzni akkor is, ha a képviselő-testületet/közgyűlést feloszlatták, vagy, ha a képviselő-testület/közgyűlés kimondta feloszlását. Ezen esetekben azonban a kitűzés feltétele, hogy a nemzetiségi önkormányzat az időközi választás költségeit megelőlegezze.

Az időközi választás előkészítésének és lebonyolításának költségeit a nemzetiségi önkormányzat költségvetéséből kell biztosítani, ha az időközi választást azért kell megtartani, mert

a) a képviselő-testületet, közgyűlést feloszlatták,

b) a képviselő-testület, közgyűlés kimondta feloszlását.

A nemzetiségi önkormányzat az időközi választás költségeit - annak kitűzését megelőzően - az időközi választás kitűzésére hatáskörrel rendelkező választási bizottság mellett működő választási iroda számára megelőlegezi.

Kizárólag a megüresedett helyekre kell időközi választást kitűzni, ha a képviselők száma a képviselő-testület/közgyűlés működéséhez szükséges létszám alá csökken.

Az időközi választás kitűzése a területileg illetékes választási bizottság feladata.

települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását a helyi választási bizottság, a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását a területi választási bizottság, az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását a Nemzeti Választási Bizottság tűzi ki.

Az általános választásra vonatkozó szabályokkal egyezően, az időközi nemzetiségi önkormányzati választáson jelölő szervezetként a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő nemzetiségi szervezet vehető nyilvántartásba.

A nemzetiségi szervezet fogalmát a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2. § 14. pontja határozza meg. E szerint nemzetiségi szervezet a párt és a szakszervezet kivételével a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület, amelynek alapszabályában - a nemzetiségi önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve - rögzített célja az e törvény szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete.

Egy nemzetiségi szervezet kizárólag egy nemzetiséget képviselhet!

A nemzetiségi szervezet jelölő szervezetként történő bejelentésére a P4 jelű formanyomtatvány áll rendelkezésre. A formanyomtatványt a jelölő szervezet képviseletére jogosult személy írhatja alá. A képviseletre jogosult személy képviseleti joga a civil szervezetek bírósági nyilvántartásán vagy a nyilvántartásban szereplő személytől származó, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazáson alapulhat. A választási szervek elérhetősége itt találhatók.

A képviseletre jogosultnak (együttes aláírási jog esetén képviselőinek) kell a P4 jelű formanyomtatványt aláírnia.  A nyomtatványt ezt követően bárki meghatalmazás nélkül leadhatja a fentiekben megjelölt választási szervnél.

A közös jelöltet, illetve listát állítani szándékozó nemzetiségi szervezeteknek külön-külön kell jelölő szervezetként bejelentkezniük a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál.

 • P4 jelű formanyomtatványt a jelölő szervezet képviseletére jogosult személy írhatja alá. A képviseletre jogosult személy képviseleti joga a civil szervezetek bírósági nyilvántartásán vagy a nyilvántartásban szereplő személytől származó, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazáson alapulhat. A képviseletre jogosult a P4 jelű formanyomtatvány (10) pontjában a jelölő szervezettel kapcsolatos nyilatkozat megtételre jogosult további képviselőt nevezhet meg.

  A szervezet képviseletére jogosult további meghatalmazottakat jelenthet be a választási szerveknél. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (csoportos) meghatalmazásokat a nyilvántartásba vételre jogosult választási bizottság mellett működő választási irodába kell eljuttatni hivatali időben. A képviseleti jogosultság tovább-delegálásához használható meghatalmazás mintája itt érhető el. A szervezet fentiek szerinti képviselőinek adatait az illetékes választási  iroda rögzíti a választások informatikai rendszerében, így e személyek – a személyazonosságuk igazolását követően – eljárhatnak a választási szervek előtt.

  Az informatikai rendszerben feltüntetett képviselők írásban (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva) továbbadhatják a meghatalmazást további képviselőknek, akik e meghatalmazás bemutatása mellett és tartalma szerint jogosultak a jelölő szervezet nevében eljárni a választási szervek előtt. A jelölő szervezet képviselője aláírásának hitelességét a választási szervek nem ellenőrzik, további okiratok (aláírási címpéldány stb.) becsatolását nem kérhetik.

 • P4 jelű formanyomtatvány (1) pontjában kell feltüntetni a jelölő szervezet hivatalos nevét, amelynek minden esetben meg kell egyeznie a nemzetiségi szervezet civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő nevével. A civil szervezetek elektronikus névjegyzéke itt érhető el.

  A formanyomtatvány (2) pontjában van lehetőség rögzíteni a nemzetiségi szervezet internetre, illetve szavazólapra kerülő rövidített nevét is, amely elsődlegesen a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő rövidített név, ennek hiányában a bejelentésekor megjelölt egyéb rövidített név, amely azonban nem lehet azonos más szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába vagy az adott időközi választáson a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásába már bejegyzett nevével vagy rövidített nevével. A bírósági nyilvántartásba bejegyzett rövidített név hiányában a bejelentéskor olyan rövidített név adható meg, amely nyelvtani kapcsolatban áll a nemzetiségi szervezet hivatalos nevével (pl. rövidítése, vagy abból képzett mozaikszó), vagy logikai kapcsolatot mutat a nemzetiségi szervezet tevékenységével. 

  A rövidített név a szavazólapon csak akkor lesz megjeleníthető, ha azt a jelölő szervezet a bejelentéskor a P4 jelű formanyomtatványon kéri [az erre irányuló figyelmeztetés szerepel a formanyomtatvány (2) pontjában]. A határidő jogvesztő, vagyis elmulasztása esetén a bejelentést követően kért rövidített név már kizárólag a tájékoztató felületen kerül megjelenítésre, a szavazólapon nem.

  A jelölő szervezet nevét valamennyi ajánlóíven és szavazólapon ugyanazon formában kell feltüntetni, függetlenül a jelölő szervezet nevének megváltozásától. Ez a szabály azt jelenti, hogy abban az esetben, ha a jelölő szervezet neve pl. az ajánlásgyűjtés megkezdését követően módosul, az ívek első alkalommal való kiadását követően igényelt ajánlóíveken és a szavazólapon sem fog megjelenni a megváltozott neve.

  A szervezetek közötti esélyegyenlőséget biztosító szabály, hogy a szavazólapon egységesen, minden jelölő szervezet neve nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kerül feltüntetésre.

 • A nemzetiségi szervezet a bejelentés alkalmávala P4 jelű formanyomtatványhoz csatolhatja az emblémáját (jelképét) is, amelyet 472x236, 300 dpi felbontású, JPG formátumú fájlban kell mellékelni a bejelentéshez. Az embléma (jelkép) bejelentésére megállapított határidő is jogvesztő, azaz csak akkor lesz megjeleníthető a szavazólaponha azt a jelölő szervezet a bejelentéskor a P4 jelű formanyomtatványon kéri [az erre irányuló figyelmeztetés is szerepel a nyomtatvány (4) pontjában]. Továbbá az emblémával kapcsolatban fontos figyelemmel lenni arra, hogy Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerint jelölő szervezet jelképeként vagy annak részeként Magyarország címere és annak elkülöníthető részei, a címerpajzs és a Szent Korona nem használható.

 • A nemzetiségi jelölő szervezet kérheti, hogy a szavazólap a hivatalos nevét és a rövidített nevét a nemzetiség nyelvén is tartalmazza P4 jelű formanyomtatvány (5) és (6) pont]. Ebben az esetben a szervezet bejelentésekor a formanyomtatványhoz csatolni szükséges a jelölő szervezet nemzetiségi nevét nyomtatott nagybetűvel tartalmazó MS Word formátumú fájlt is.

 • A jelölő szervezetet

  • települési időközi választás esetén a területileg illetékes helyi választási bizottságnál,
  • területi időközi választás esetén a területileg illetékes területi választási bizottságnál,
  • országos időközi választás esetén a Nemzeti Választási Bizottságnál

  kell bejelenteni.

  A bejelentés a P4 nyomtatványnak a nyilvántartásba vételre jogosult választási bizottság mellett működő választási irodánál való leadását jelenti

  Az eljáró választási bizottság ellenőrzi, hogy a nemzetiségi szervezet a nemzetiségi választás évét megelőzően 3 éve alapszabályában rögzített célja-e a nemzetiség képviselete.

  Amennyiben a szervezet bejelentése minden jogszabályi feltételnek megfelel, a választási bizottság legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon nyilvántartásba veszi.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben