A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatainak igénylése, átadása, felhasználása és megsemmisítése

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 153. § (1) bekezdése alapján a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét - a 89. § rendelkezéseire is figyelemmel - az időközi helyi önkormányzati képviselők és/vagy polgármester-választáson

 a) a jelölt kérésére - az érintett választókerületre kiterjedően - a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság mellett működő helyi választási iroda, főpolgármester-jelölt esetében a Fővárosi Választási Iroda,

 b) a kompenzációs/megyei listát állító jelölő szervezet kérésére - a jelölő szervezet által megjelölt, az időközi választással érintett választókerületekre kiterjedően - a Nemzeti Választási Iroda

öt napon belül, de legkorábban a Ve. 132. § szerinti nyilvántartásba vételük jogerőre emelkedését követően adja át.

Az adatszolgáltatás iránti kérelem leadására kizárólag írásban van lehetőség. Az adatszolgáltatás nem tartalmazza a Ve. 89. § (1) bekezdése szerint az adatai kiadását megtiltó választópolgárok nevét és lakcímét.

Az igénylő az adatszolgáltatást nem, életkor, illetve lakcím szerinti csoportosításban kérheti.

Az a) pont szerinti adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a jogerősen nyilvántartásba vett jelölt igazolja a kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegének megfelelő összegű adatszolgáltatási díjnak a Nemzeti Választási Iroda számlájára történt befizetését, az adatszolgáltatást teljesítő helyi választási irodánál, főpolgármester-jelölt esetében a Fővárosi Választási Irodánál. A névjegyzéki adatok csak ezt követően adhatók ki. Az átutalás közlemény rovatában a jelölt személyi azonosítóját, ennek hiányában érvényes személyazonosító igazolványának/útlevelének/vezetői engedélyének a számát kell feltüntetni.

A b) pont szerinti adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a jogerősen nyilvántartásba vett listát állító jelölő szervezet igazolja a kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének megfelelő összegű adatszolgáltatási díjnak a listás választókerületben megválasztható képviselők száma szerinti befizetését a Nemzeti Választási Iroda számlájára. A névjegyzéki adatok csak ezt követően adhatók ki. Az átutalás közlemény rovatában a lista nyilvántartásba vételéről szóló bizottsági határozat számát és a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba vételi számát kell feltüntetni.

Nemzeti Választási Iroda számlaszáma: 10032000-00333616-00000000.

1.    A jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet nevében az adatszolgáltatás igénylésére és átvételére az alábbi személyek jogosultak:

 • a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerinti törvényes képviselő,
 • a törvényes képviselő által a jelölő szervezet bejelentésre szolgáló P3-as nyomtatványon a jelölő szervezet nevében való nyilatkozattételre felhatalmazott személy,
 • az 1-2. pontban megjelölt személyek által adott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy.

2.    Az igénylésben az alábbi adatokat kérjük feltüntetni:

 • az igénylő jelölő szervezet/jelölt nevét és személyi azonosítóját, 
 • az igénylés jogcímét, azaz a Ve. 153 § (1) bekezdés a) vagy b) pontjára kell hivatkozni vagy arra, hogy az adatigénylés a névjegyzéki adatok közvetlen politikai kampány céljára való felhasználása érdekében történik,
 • milyen csoportosításban (nem, életkor, lakcím) kéri a névjegyzéki adatokat,
 • dátum, az 1. pontban megjelölt személy neve és aláírása, illetve a jelölt aláírása.

Az igényléshez mellékelni szükséges az adatszolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot.

3.     Az igénylés benyújtásának lehetséges módjai

 • elektronikus úton (aláírással ellátott szkennelt dokumentumként),
 • személyesen, vagy
 • postai úton.

 A Ve. 153 § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás iránti kérelmet a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság mellett működő helyi választási irodához, főpolgármester-jelölt esetében a Fővárosi Választási Irodához kell benyújtani. A választási irodák elérhetőségei az alábbi linken érhetők el: https://www.valasztas.hu/elerhetosegek

A Ve. 153 § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a Nemzeti Választási Irodához benyújtható jogerős kompenzációs/megyei lista jogán történő adatszolgáltatás

 • személyesen a 1054 Budapest, Alkotmány utca 3. szám alatt nyújtható be hivatali időben,
 • postán a 1397 Budapest, Pf.:547. címre küldhető,
 • e-mailen való küldés esetén pedig az  nvb@nvi.hu címre várjuk azokat.

A Nemzeti Választási Iroda további elérhetőségei: https://www.valasztas.hu/elerhetosegi-adatok 

Nyomtatvány a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatainak igényléséhez – jelölti igénylés esetén

Nyomtatvány a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatainak igényléséhez – lista jogán való igénylés esetén

Az igényelt névjegyzéki adatok rendelkezésre bocsátása adathordozón történik. Az átadásról átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.

Az átadott-átvett adatokat a jelölő szervezet kizárólag közvetlen politikai kampány céljára használhatja fel, egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személy részére történő átadásuk szigorúan tilos!

Az adatszolgáltatások adatait – teljesítésük időpontjától függetlenül – a jelölő szervezeteknek/jelölteknek legkésőbb a szavazás napján 16:00 óráig meg kell semmisíteniük, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül át kell adniuk az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. (A megsemmisítésről készült jegyzőkönyvek a jelzett határidőig, aláírt, szkennelt formában is leadhatók.)

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adatok jogosulatlan felhasználása, illetve azok megsemmisítésére, valamint a megsemmisítésről készült jegyzőkönyv megküldésére vonatkozó kötelezettség megszegése esetén - az erre irányuló kifogás alapján - bírság kiszabásának van helye!

Felhívjuk továbbá valamennyi jelölt és jelölő szervezet figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről ajánlást tett közzé, amelynek figyelembe vételéve minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlása az alábbi linken tekinthető meg: https://www.naih. hu//files/ajanlas_valasztas_NAIH_2019_3061.pdf

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben