Jelölő szervezet bejelentése az időközi helyi önkormányzati választáson

A települési önkormányzati képviselő(k) és a polgármester időközi választását a helyi választási bizottság, a megyei, illetve a fővárosi közgyűlés és a főpolgármester időközi választását a területi választási bizottság tűzi ki.  

Az időközi választáson jelölő szervezetként a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő

 • párt,
 • egyéb egyesület (a szakszervezet kivételével), valamint
 • olyan nemzetiségi szervezet (párt és szakszervezet kivételével) vehető nyilvántartásba, amely megfelel a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2. § 14. pontjában foglaltaknak (olyan egyesület, amelynek alapszabályában - a nemzetiségi önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve - rögzített célja az e törvény szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete).

A párt, valamint az egyesület és a nemzetiségi szervezet (a továbbiakban együtt: jelölő szervezet) jelölő szervezetként történő bejelentésére a P3 jelű formanyomtatvány szolgál. A későbbiekben az adatváltozásokat szintén ezen a nyomtatványon kell bejelenteni.

A jelölő szervezetet a képviseletére jogosult személy jelentheti be, időközi polgármester és/vagy képviselőválasztás esetén az illetékes helyi választási bizottságnál, a megyei, fővárosi közgyűlés és a főpolgármester időközi választása esetén pedig a területileg illetékes területi, illetve a Fővárosi Választási Bizottságnál. A képviseletre jogosult személy képviseleti joga a civil szervezetek bírósági nyilvántartásán vagy a nyilvántartásban szereplő személytől származó, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazáson alapulhat.,

A választási szervek elérhetőségei itt találhatók.

A szervezet fentiek szerinti képviselőjének (együttes aláírási jog esetén képviselőinek) kell aláírnia a P3 jelű formanyomtatványt. A nyomtatványt ezt követően bárki leadhatja a választási szerveknél, meghatalmazás nem szükséges.

A közös jelöltet, illetve listát állítani szándékozó jelölő szervezeteknek külön-külön kell jelölő szervezetként bejelentkezniük a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál.

 • P3 jelű formanyomtatvány (1) pontjában kell feltüntetni a jelölő szervezet hivatalos nevét, amelynek minden esetben meg kell egyeznie a jelölő szervezet civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő nevével. A civil szervezetek közhiteles, elektronikus bírósági nyilvántartása itt érhető el.

  A formanyomtatvány (2) pontjában van lehetőség rögzíteni a jelölő szervezet internetre, illetve szavazólapra kerülő rövidített nevét is, amely elsődlegesen a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő rövidített név, ennek hiányában a bejelentéskor megjelölt egyéb rövidített név. Ez utóbbi azonban nem lehet azonos más szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába vagy az adott időközi választáson a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásába már bejegyzett szervezet nevével vagy rövidített nevével. A bírósági nyilvántartásba bejegyzett rövidített név hiányában a bejelentéskor olyan rövidített név adható meg, amely nyelvtani kapcsolatban áll a jelölő szervezet hivatalos nevével (pl. rövidítése, vagy abból képzett mozaikszó), vagy logikai kapcsolatot mutat a jelölő szervezet tevékenységével. 

  A rövidített név a szavazólapon csak akkor lesz megjeleníthető, ha azt a jelölő szervezet a bejelentéskor a P3 jelű formanyomtatványon kéri [az erre irányuló figyelmeztetés szerepel a formanyomtatvány (2) pontjában]. A határidő jogvesztő, vagyis elmulasztása esetén a bejelentést követően kért rövidített név már kizárólag a tájékoztató felületen kerül megjelenítésre, a szavazólapon nem.

  A jelölő szervezet nevét valamennyi ajánlóíven és szavazólapon ugyanazon formában kell feltüntetni, függetlenül a szervezet nevének megváltozásától. Ez a szabály azt jelenti, hogy abban az esetben, ha a jelölő szervezet neve pl. az ajánlásgyűjtés megkezdését követően módosul, az ívek első alkalommal való kiadását követően igényelt ajánlóíveken és a szavazólapon sem fog megjelenni a megváltozott neve.

  A szervezetek közötti esélyegyenlőséget biztosító szabály, hogy a szavazólapon egységesen, minden jelölő szervezet neve nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kerül feltüntetésre.

 • A jelölő szervezet a bejelentés alkalmával P3 jelű formanyomtatványhoz csatolhatja az emblémáját (jelképét) is, amelyet 472x236, 300 dpi felbontású, JPG formátumú fájlban kell mellékelni a bejelentéshez. Az embléma az interneten színes, a szavazólapon szürkeárnyalatos formában jelenik meg (húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen). A hatályos jogi szabályozás alapján az embléma (jelkép) bejelentésére megállapított határidő is jogvesztő, azaz az embléma - a rövidített névhez hasonlóan - csak akkor lesz megjeleníthető a szavazólapon, ha azt a jelölő szervezet a bejelentéskor a P3 jelű formanyomtatványon kéri [az erre irányuló figyelmeztetés is szerepel a nyomtatvány (4) pontjában].

  Továbbá az emblémával kapcsolatban fontos figyelemmel lenni arra, hogy Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerint jelölő szervezet jelképeként vagy annak részeként Magyarország címere és annak elkülöníthető részei, a címerpajzs és a Szent Korona nem használható. Emellett az egyes települések címerének, jelképének használata során be kell tartani a vonatkozó önkormányzati rendelet előírásait is.

 • A nemzetiségi jelölő szervezet kérheti, hogy a szavazólap a hivatalos nevét és a rövidített nevét a nemzetiség nyelvén is tartalmazza P3 jelű formanyomtatvány (5) és (6) pont]. Ebben az esetben a jelölő szervezet bejelentésekor a formanyomtatványhoz csatolni szükséges a jelölő szervezet nemzetiségi nevét nyomtatott nagybetűvel tartalmazó MS Word formátumú fájlt is.

 • P3 jelű formanyomtatványt a jelölő szervezet képviseletére jogosult személy írhatja alá. A képviseletre jogosult személy képviseleti joga a civil szervezetek bírósági nyilvántartásán vagy a nyilvántartásban szereplő személytől származó, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazáson alapulhat. A képviseletre jogosult a P3 jelű formanyomtatvány (10) pontjában a jelölő szervezettel kapcsolatos nyilatkozat megtételre jogosult további képviselőt nevezhet meg.

  A szervezet képviseletére jogosult további meghatalmazottakat jelenthet be a választási szerveknél. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (csoportos) meghatalmazásokat a jelölő szervezet nyilvántartásba vételére jogosult választási bizottság mellett működő választási irodához kell eljuttatni hivatali időben. A választási irodák elérhetősége itt található.

  A képviseleti jogosultság tovább-delegálásához használható meghatalmazás mintája itt érhető el. A szervezet fentiek szerinti képviselőinek adatait a választási  iroda rögzíti a választások informatikai rendszerében, így e személyek – a személyazonosságuk igazolását követően – eljárhatnak a választási szervek előtt.

  Fentieken túl, az informatikai rendszerben feltüntetett képviselők írásban (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva) továbbadhatják a meghatalmazást további képviselőknek, akik e meghatalmazás bemutatása mellett és tartalma szerint jogosultak a jelölő szervezet nevében eljárni a választási szervek előtt. A jelölő szervezet képviselője aláírásának hitelességét a választási szervek nem ellenőrzik, további okiratok (aláírási címpéldány stb.) becsatolását nem kérhetik.

 • A jelölő szervezetet időközi polgármester- vagy önkormányzati képviselő(k)választás esetén az időközi választással érintett, területileg illetékes helyi választási bizottságnál kell bejelenteni. Időközi megyei közgyűlési választás esetében az illetékes területi választási bizottságnál, időközi főpolgármester vagy fővárosi közgyűlési választáson a Főváros Választási Bizottságnál. A bejelentés a P3 jelű formanyomtatványnak a választási bizottság mellett működő választási irodának való átadását jelenti. 

  A bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában a választási iroda ellenőrzi. A nemzetiségi szervezet bejelentésekor a szervezetnek nyilatkoznia kell arról is, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek.

  A jelölő szervezetek nyilvántartásba vételére az időközi önkormányzati választás helye szerinti helyi, illetve területi választási bizottságok jogosultak. Időközi önkormányzati képviselő- és/vagy polgármester-választás esetén a helyi választási bizottság, időközi megyei, fővárosi közgyűlési és főpolgármester-választás esetén a területi választási bizottság/Fővárosi Választási Bizottság jár el a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele során.

  Amennyiben a szervezet bejelentése minden jogszabályi feltételnek megfelel, a választási bizottság legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon nyilvántartásba veszi.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben