7/2024. NVB határozat - az Országos Roma Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

7/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Roma Önkormányzatban (1074 Budapest, Dohány utca 76.) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Roma Önkormányzatban lemondás okán megüresedett mandátumot a Fiatal Romák Országos Szövetsége (5235 Tiszabura, Liliom utca 4.) listájának 36. sorszám alatti helyén szereplő Horváth István Szilveszter részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. február 18-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

[1]  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 102. § (1) bekezdés g) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő lemondásával. Az Njtv. 102. § (6) bekezdése alapján írásbeli nyilatkozattal történő lemondás esetén a képviselő megbízatása a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg.

[2]  A Njtv. 102. § (7) bekezdése szerint, ha a képviselő megbízatása az Njtv. 102. § (1) bekezdés g) pontja alapján szűnik meg, írásbeli lemondás esetén a lemondás átvételét követő munkanapon, az írásbeli lemondás másolatának megküldésével tájékoztatja a választási bizottságot.

[3]  Turó Flórián a Nemzeti Választási Bizottság 393/2022. számú határozatával szerzett mandátumot az Országos Roma Önkormányzatban a Fiatal Romák Országos Szövetsége listájáról, amely listát a Nemzeti Választási Bizottság a 348/2019. számú határozatával vett nyilvántartásba.

[4]  Az Országos Roma Önkormányzat Hivatalának helyettesítő hivatalvezetője 2024. február 8-án és 9-én elektronikusan megküldött leveleiben arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy nevezett Képviselő 2024. január 31. napján kelt és 2024. február 5-én postai úton az Országos Roma Önkormányzathoz beérkezett írásbeli nyilatkozatában 2024. január 31-ei hatállyal lemondott az Országos Roma Önkormányzatban betöltött képviselői mandátumáról.

[5]  Az Njtv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.

[6]  A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. § (1) bekezdése szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

[7]  A listát állító jelölő szervezet, a Fiatal Romák Országos Szövetségének törvényes képviselője élve az Njtv. 68. § (2) bekezdésében foglalt jelölés jogával, a Ve.-ben meghatározott határidőben – 2024. február 8-án elektronikus úton megküldött, írásbeli nyilatkozatában – a lemondott Képviselő helyére a lista 36. sorszám alatti helyén szereplő Horváth István Szilvesztert jelölte.

[8]  Figyelemmel arra, hogy a jelölő szervezet jelölése a jogszabályi követelményeknek megfelelt, ezért a Nemzeti Választási Bizottság az Országos Roma Önkormányzatban lemondás okán megüresedett mandátumot Horváth István Szilveszter részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[9]  A határozat az Njtv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés g) pontján és (6) bekezdésén, a Ve. 207/A § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. február 15.

 

 

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke