57/2023. NVB határozat - a megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
57/2023. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltése tárgyában – 15 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság dr. Bajkai István halála miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátumot a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek által – az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán – állított közös pártlista 58. sorszám alatti helyén szereplő dr. Ferencz Orsolya részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2023. június 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1]     Dr. Bajkai István az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának eredményeképpen a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek által állított közös pártlista 21. sorszám alatti helyén szerzett mandátumot.

[2]     Dr. Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója 2023. május 4-én elektronikus levélben arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, hogy Dr. Bajkai István országgyűlési képviselő 2023. április 22-én elhunyt.

[3]     Az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés b) pontja alapján az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik halálával.

[4]     Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 20. § (1) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt (közös pártlista esetén az érintett pártok) vagy az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt szerzi meg.

[5]     A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a alapján, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

[6]     A közös pártlistát állító jelölő szervezetek, a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt a 2023. május 15-én kelt – és a Nemzeti Választási Bizottsághoz 2023. május 22-én benyújtott – nyilatkozatában az elhunyt képviselő helyére a pártlista 58. sorszám alatti helyén szereplő dr. Ferencz Orsolyát jelentette be a megüresedett mandátum betöltésére.

[7]     A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezeteknek a megüresedett mandátum betöltésére vonatkozó bejelentése a törvényi feltételeknek megfelel, ezért a megüresedett országgyűlési képviselői mandátumot dr. Ferencz Orsolya részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[8]     A határozat az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés b) pontján; a Vjt. 20. § (1) bekezdésén és a Ve. 207/A. §-án; a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2023. június 6.

 

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke