437/2022. NVB határozat - a Horváth József magánszemély által kezdeményezett a ciganos népcsoport honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezés aláírásgyűjtő íveinek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

437/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Horváth József magánszemély (a továbbiakban: Szervező) által kezdeményezett a ciganos népcsoport honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezés aláírásgyűjtő íveinek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában – 15 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Szervező megsértette a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 148. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 19. § (3) és 23/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket azzal, hogy a jogszabályban előírt határidőig nem adta át „A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 148. § (3) bekezdésének értelmében alulírott magyar állampolgárok kijelentjük, hogy a magyarországi ciganos kisebbséghez tartozunk, és a kisebbségi törvényben foglalt feltételeknek megfelelünk. Kérjük a tisztelt Országgyűlést, hogy a nemzetiségi törvény alapján a ciganos népcsoportot ismerjék el nemzetiségként, és a hivatkozott törvény 1. számú mellékletében a Magyarországon honos nemzetiségek felsorolását a ciganos nemzetiséggel egészítse ki.” honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló kezdeményezés valamennyi aláírásgyűjtő ívét a Nemzeti Választási Irodának.

A Nemzeti Választási Bizottság Szervezőt 13.600 Ft, azaz tizenháromezer-hatszáz forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító számot: V222121071. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. december 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

                      I.               

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1] Szervező 2022. július 13-án és 2022. augusztus 25-én összesen 95 darab aláírásgyűjtő ívet vett át „A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 148. § (3) bekezdésének értelmében alulírott magyar állampolgárok kijelentjük, hogy a magyarországi ciganos kisebbséghez tartozunk, és a kisebbségi törvényben foglalt feltételeknek megfelelünk. Kérjük a tisztelt Országgyűlést, hogy a nemzetiségi törvény alapján a ciganos népcsoportot ismerjék el nemzetiségként, és a hivatkozott törvény 1. számú mellékletében a Magyarországon honos nemzetiségek felsorolását a ciganos nemzetiséggel egészítse ki.” tárgyú honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló kezdeményezés eljárásában, benyújtott igénylése alapján a Nemzeti Választási Irodától.

[2] A kezdeményezésre a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 148. § (3) bekezdése alapján a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) az országos népszavazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az Njtv. 148. § (4) és (5) bekezdésében foglalt eltéréssel.

[3] Az Nsztv. 19. § (1) bekezdése szerint, a szervező az aláírásgyűjtő ívek 14. § (1) bekezdésben meghatározott átvételét követő százhúsz napon belül, egy alkalommal nyújthatja be a népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezés aláírásgyűjtő íveit a Nemzeti Választási Irodához az aláírások ellenőrzése céljából.

[4] Az Nsztv. 19. § (3) bekezdése értelmében, a 19. § (1) bekezdése szerinti benyújtással egyidejűleg, de legkésőbb az (1) bekezdés szerint az aláírásgyűjtő ívek benyújtására rendelkezésre álló határidő utolsó napján a szervezőnek valamennyi aláírásgyűjtő ívet át kell adnia a Nemzeti Választási Irodának. E kötelezettség elmulasztása esetén a Nemzeti Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki a 18. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

[5] Az Nsztv. 18. § (2) bekezdése szerint a bírság összege minden be nem nyújtott aláírásgyűjtő ív után nyolcszáz forint, de összesen nem haladhatja meg választópolgár esetében a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötszörösét, szervezet esetében tízszeresét. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a minimálbér a teljes munkaidő teljesítése esetén 2022. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 200 000 forint.

[6] Az Nsztv. 23/A. § (3) bekezdése szerint, a 18. § (2) bekezdésében és a 19. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítése során a szervező az aláírást nem tartalmazó aláírásgyűjtő íveket a hivatkozott rendelkezésekben megjelölt határidőt követő 15 napon belül is átadhatja. A Nemzeti Választási Bizottság a kötelezettség elmulasztása miatti bírságot a hivatkozott rendelkezésekben megjelölt határidő leteltét követő 30 napon belül szabja ki.

[7] Szervező népszavazási kezdeményezése esetében az aláírásgyűjtésre nyitva álló 120 napos időszak 2022. július 14-től 2022. november 10-én 16.00 óráig tartott. Szervező az aláírásgyűjtő íveket ellenőrzés céljából 2022. november 2-án adta át a Nemzeti Választási Irodának.

[8] Az Nsztv. 19. § (1) bekezdése alapján Szervezőnek 2022. november 10-én 16.00 óráig volt lehetősége arra, hogy a november 2-án át nem adott, aláírást tartalmazó aláírásgyűjtő íveket bírságfizetési kötelezettség nélkül adja át az NVI-nek. Az Nsztv. 23/A. § (3) bekezdése alapján Szervező az üres íveket 2022. november 25-én 16.00 óráig adhatta át a Nemzeti Választási Irodának bírságfizetési kötelezettség nélkül.

[9] Szervező 2022. november 2-án, a jogszabályban előírt határidőn belül összesen 78 aláírásgyűjtő ívet adott át a Nemzeti Választási Irodának, ezen időpontot követően Szervező sem aláírást tartalmazó, sem üres aláírásgyűjtő ívet nem adott át az Iroda részére.

[10] Tekintettel arra, hogy az aláírásokat tartalmazó és az üres aláírásgyűjtőívek leadására vonatkozó jogvesztő határidő 2022. november 10-én és november 25-én letelt, a Nemzeti Választási Bizottságnak eljárási kötelezettsége keletkezett a vissza nem szolgáltatott ívek miatti bírság kiszabására.

[11] Szervező az előzőekben jelzett határidőig összesen 17 aláírásgyűjtő ívet nem adott át a Nemzeti Választási Irodának, ezért a Bizottság, figyelemmel az Nsztv. 18. § (2) bekezdésében foglalt szabályra, a bírság összegét 13.600 Ft-ban állapította meg és a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

                            II.         

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[12] A határozat az Njtv. 148. § (3), (4) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 18. §-án, 19. §-án, 23/A. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 28. §-án, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (5) bekezdésén, a 229. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2022. december 14.

 

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke