417/2022. NVB határozat - a Dobos Zoltán jelölt által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

417/2022. számú határozata
 

A Nemzeti Választási Bizottság a Dobos Zoltán (a továbbiakban: Kifogástevő) jelölt által benyújtott kifogás tárgyában – 14 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. október 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

 1. Kifogástevő 2022. október 6-án 10 óra 22 perckor a Nemzeti Választási Bizottság mellett működő Nemzeti Választási Iroda hivatali kapuján keresztül kifogást nyújtott be.
 2. Kifogástevő előadta, hogy 2022. szeptember 26-án kifogást terjesztett elő Ozora Község Helyi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: HVB), amelyet a HVB a 3/2022. (IX. 28.) számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasított, ezért 2022. október 1-jén fellebbezést nyújtott be a Tolna Megyei Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB), amelyet párhuzamosan – eljárási kötelezettséget keletkeztetve – megküldött a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére is. A kifogásában kiemelte, hogy a fellebbezését a Bizottság a 416/2022. számú határozatával elutasította.
 3. Kifogástevő 2022. október 5-én az ügyével kapcsolatban Ozora Község Önkormányzat Helyi Választási Irodájának (a továbbiakban: HVI) vezetőjénél érdeklődött, tekintettel arra, hogy jogorvoslati kérelmét illetően visszajelzést a TVB-től még nem kapott.
 4. Kifogástevő előadta, hogy 2022. október 6-án a HVI vezetője arról tájékoztatta, hogy a TVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 228. § (1a) bekezdése alapján az ügyéről a benyújtástól számított 15 napon belül fog dönteni, figyelemmel arra, hogy kérelme nem olyan választáshoz kapcsolódik, amelynek kitűzése már megtörtént, de a választás eredménye még nem emelkedett jogerőre.
 5. Kifogástevő álláspontja szerint a jogértelmezés téves. Érvelését az egyes választási tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXVII. törvény 36. §-hoz fűzött részletes indokolásával kívánta alátámasztani.
 6. Kifogástevő álláspontja szerint a jogalkotó indokolása és a törvény szövegének az értelmezése azokra az esetekre vonatkozik, amikor már jogerős az eredmény megállapítása és a jogorvoslat nem olyan tárgyi súllyal bír, ami indokolná a gyors döntést.
 7. Kifogástevő a kifogásában kiemelte, hogy jelen ügyben a jogorvoslati eljárás „a mandátum kiadásról szóló döntés hiátusa miatt indult […], ami gyakorlatilag a megüresedett mandátum miatt a HVB által meghozandó »eredménymegállapító« határozat elmaradása indokolt.”
 8. Véleménye szerint azért nem lehet jelen ügyben alkalmazni a Ve. 228. § (1a) bekezdésében foglaltakat, mert a HVB a mandátumkiadás tárgyában még nem hozott határozatot, ezért álláspontja szerint a kérelme egy olyan választáshoz kapcsolódik, amely kitűzése már megtörtént, de a választás eredménye még nem emelkedett jogerőre.
 9. Kifogástevő érveléséhez továbbá hozzáfűzte azt is, hogy egy mandátum kiadását nem lehet olyan kérdésnek tekinteni, amelyben a jogorvoslati kérelemre vonatkozó határozathozatali kötelezettségnek nincs valódi relevanciája.
 10. Előadta továbbá, hogy a mandátum kiadásának „ignorálása” nemcsak a személyét sérti, hanem a választói akaratérvényesülést is, valamint nehezíti a testület működését, ezért csorbul a választópolgárok helyi önkormányzáshoz való joga.
 11. Kifogástevő véleménye szerint a TVB-nek, a kifogásában előadottak alapján, a 2022. október 1-jén benyújtott fellebbezését három napon belül, azaz 2022. október 4-ig kellett volna elbírálnia, ezért álláspontja szerint a TVB mulasztásos törvénysértést követett el.
 12. Kifogástevő a kifogásában kérte a Bizottságot, hogy a Ve. 242. § (1) bekezdése alapján utasítsa a TVB-t az eljárás soron kívüli lefolytatására, vagy az elmulasztott döntést hozza meg a TVB helyett, továbbá az eljárása során vegye figyelembe a korábban benyújtott beadványában előadottakat és a csatolt bizonyítékokat.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Bizottság megállapítja, hogy a kifogás nem alapos.
 2. A Bizottság rögzíti, hogy jelen ügyben alapvetően arról kellett állást foglalnia, hogy a Ve. 214. § (3) bekezdésében, a kifogás elbírálása kapcsán, továbbá az ezzel megegyező tartalmú Ve. 228. § (1a) bekezdésében a fellebbezés elbírálásánál szabályozott, jogorvoslati kérelmek elbírálására nyitva álló határidő tárgyi ügyben 15 nap vagy sem.
 3. A Bizottság az ügy eldöntése során különös figyelemmel volt az Alaptörvény 2019. január 1. napjától hatályos, 28. cikkében foglaltakra, amely szerint a bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. A jogszabályok céljának megállapítása során elsősorban a jogszabály preambulumát, illetve a jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indokolását kell figyelembe venni. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.
 4. A Ve. 214. § (3) bekezdése, valamint a Ve. 228. § (1a) bekezdése az egyes választási tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 35-36. §-a által került a Ve.-be, ezen jogszabály egészítette ki a Ve. szövegét. Idézett rendelkezések mindegyike 2021. január 21. napjától hatályos.
 5. A módosítással beiktatott §-ok lényegi magját az képezi, hogy a jogorvoslat elbírálására nyitva álló időtartam 15 nap, „ha a kérelem nem olyan választáshoz kapcsolódik, amelynek kitűzése már megtörtént, de a választás eredménye még nem emelkedett jogerőre.”
 6. A Bizottság döntése során elsődlegesen a jogszabály nyelvtani, logikai értelmezését végezte el.
 7. A Bizottság megállapítja, hogy a hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján azon jogorvoslati kérelmek esetében nem alkalmazható a 15 napos elbírálási határidő, amelyek folyamatban lévő, aktív választási eljárásokhoz kapcsolódnak. Ezekben az esetekben a kitűzés már megvalósult, de az eredmény megállapítása még nem történt meg, vagy az még nem jogerős. Azaz kitűzött, de jogerős eredménnyel még le nem zárult általános és időközi választások esetében nem alkalmazható a Ve. 214. § (3) és a 228. § (1a) bekezdése. Azonban minden olyan esetben, ahol a kifogás vagy a fellebbezés nem az „aktív” választási eljáráshoz kapcsolódik, az elbírálási határidő a 3 nap helyett 15 napra nő. A Bizottság álláspontja szerint, míg az aktív választási eljárásban, ahol a népképviseleti szerv tagjainak választópolgári részvétellel zajló megválasztásának a különböző, külön-külön jogvesztő határidőhöz kötött szakaszai (így például jelöltajánlás, jelölt – és listanyilvántartásba vétel, kampány, szavazás) szorosan, logikus sorrendben épülnek egymásra és emellett is a választás eredményének minél előbbi megállapítása a cél, indokolt a rövid és feszes eljárási határidők előírása. Ugyanakkor az ezt követő, két választás közötti időszakban ezek a rendkívül rövid jogorvoslati határidők már nem szükségesek.
 8. Kifogástevő a 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Tolna megye, Ozora községében független képviselőként indult, melyből kifolyólag csak ezen választás kapcsán szerezhetne képviselői mandátumot, amelynek ki nem adását Kifogástevő többször sérelmezte.
 9. Idézett általános választást a köztársasági elnök 308/2019. (VII. 26.) KE határozatával 2019. október 13. napjára tűzte ki. A képviselők egyéni listás választásának eredményét az Ozorai Helyi Választási Bizottsága az 50/2019. (X. 14.) számú határozatában állapította meg, amely határozat jogorvoslat hiányában emelkedett jogerőre.
 10. A fentiek alapján megállapítható, hogy az a választás, amely alapján Kifogástevő mandátumot nyerhetne – azaz Ozora község helyi önkormányzati képviselőinek és polgármesterének 2019. évi általános választása, – kitűzése és eredményének jogerőre emelkedése megtörtént.
 11. Kifogástevő is hivatkozik rá, a Bizottság pedig maga is döntése alapjának tekintette a Módtv.-hez fűzött előterjesztői indokolást, különös figyelemmel arra, hogy a jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indokolása - ha azt nyilvánosságra hozzák - a teljes jogalkotási folyamatban megfelelő és autentikus forrása a jogalkotói cél feltárásának.
 12. A Módtv. 35-36. §-a értelmezéséhez társított indokolás a következőképpen szól: „[a]mennyiben a jogorvoslati kérelem határozathozatali kötelezettséggel jár, de nincs valódi relevanciája, mert már lezárult választási eljárással szemben, jogerőre emelkedett döntéssel szemben nyújtották be, indokolt a háromnapos elbírálási határidő lényeges növelése a választási bizottságok üléseinek jobb ütemezhetősége érdekében.”
 13. Kifogástevő elsősorban azzal érvelt, hogy ügyében a Ve. 228. § (1a) bekezdése azért nem alkalmazható, mert a jogorvoslata alapját képező ügynek (mandátumkiadás) valódi relevanciája van, az az ügye érdemének minősül.
 14. Kifogástevő érvelésével szemben azonban a Bizottság álláspontja az, hogy összességében és a jogalkotói célra is figyelemmel a „nincs valódi relevanciája” fordulat az indokolásban nem az ügy érdemére, annak tárgyára vonatkozik, hanem időbeli síkon értelmezendő.
 15. A Bizottság meglátása szerint a jogalkotói cél tárgyi szakaszok módosításával az volt, hogy az aktív választási időszakon túli időtartamban a jogalkotó áttörje a jogorvoslati kérelmek elbírálására a választási bizottságok számára nyitva álló rövid (általában 3 napos) határidőt, akként, hogy részükre – ahogy az indokolásban is található – „a választási bizottságok üléseinek jobb ütemezhetősége érdekében” egy lényegesen hosszabb határidőt biztosít.
 16. A jogszabályszöveg nyelvtani-logikai, valamint a módosító törvény törvényjavaslatához fűzött indokolás szövege alapján a Bizottság álláspontja szerint a jogorvoslati kérelem elbírálási határideje a TVB tekintetében a Ve. 228. § (1a) bekezdése alapján 15 nap és ugyanezen érvrendszer alapján a Bizottság a Ve. 214. § (3) bekezdése alapján a részére nyitva álló elbírálási határidőre is a 15 napot tekintette irányadónak.
 17. A Bizottság mindezeken túlmenően utal arra is, hogy az ozora.hu honlapon közzétett 2/2022. (IX.22.) számú HVB határozatból hivatalos tudomása van arról, hogy Ozora község képviselő-testülete a 176/2022. (IX.13.) számú határozatával feloszlatta magát, az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásra 2022. december 11. napján fog sor kerülni.
 18. Leírtakra tekintettel a Nemzeti Választási Bizottsága a kifogást a Ve. 220. §-a alapján elutasítja és a fentiekben részletesen kifejtett indokok alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntött.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 214. § (3) bekezdésén, a 228. § (1a) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. október 12.
 

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke