416/2022. NVB határozat - Dobos Zoltán jelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

416/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság Dobos Zoltán (a továbbiakban: Beadványozó) jelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 14 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az Ozora Község Helyi Választási Bizottságának 3/2022. (IX. 28.) HVB határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. október 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás és az első fokon meghozott döntés tartalma]

 1.  Beadványozó 2022. szeptember 26-án kifogást nyújtott be Ozora Község Helyi Választási Bizottságához (a továbbiakban: HVB).
 2.  Beadványozó a „Helyi Választási Bizottság elnökének elfogultságát, méltatlanságát” tette kifogás tárgyává.
 3. Beadványozó előadja, hogy annak ellenére, hogy Ozora Község Képviselő-testületének ülésén 2022. augusztus 19-én, 23-án és 26-án is napirenden szerepelt Schranz Mónika képviselői megbízatásának megszűnése és az ebből fakadó jogkövetkezmények ügye, a HVB a mandátum megüresedés tárgyában döntést nem hozott, amelyből kifolyólag Beadványozó jogait és kötelezettségeit gyakorolni nem tudta.
 4.  Beadványában rögzítette, hogy az általa kifogás tárgyává tett törvénysértés azóta is fennáll.
 5.  Beadványozó kérte, hogy a HVB a jogsértő helyzetet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. § (2) bekezdése alapján szüntesse meg.
 6. A HVB a 2022. szeptember 28. napján meghozott 3/2022. (IX.28.) számú határozatával a beadványt érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
 7.  A HVB határozata indokolásában kifejtette, hogy tekintettel arra, hogy a beadványban idézett képviselő-testületi ülések napjai 2022. augusztus 19-e, 23-a és 26-a voltak, a kifogást a Ve. szabályai alapján legkésőbb 2022. augusztus 28-áig kellett volna Beadványozónak benyújtania.
 8.  Továbbiakban megemlíti a HVB, hogy tudomása van arról, hogy „Ozora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. augusztus 26-i testületi ülésen visszavonta Schranz Mónika képviselői megbízása megszűnését kimondó 213/2021. (XI.22.) számú határozatát, jelenleg nincs üres mandátum, ezért törvénysértő állapot jelenleg nem áll fenn.”
 9.  Kifejtettek okán a HVB a kifogást a Ve. 215. § b) pont alapján (elkésettség okán) érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2022. október 1-jén 14 óra 25 perckor a Nemzeti Választási Bizottság mellett működő Nemzeti Választási Iroda hivatali kapuján keresztül a Tolna Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be Ozora Község Helyi Választási Bizottságának 3/2022. (IX.28.) számú határozatával szemben.
 2. A fellebbezést a HVB mellett működő helyi választási iroda 2022. október 3. napján 11 óra 24 perckor terjesztette fel a Nemzeti Választási Bizottsághoz.
 3. Beadványozó fellebbezéséhez három mellékletet csatolt a következő sorrend szerint: a www.valasztas.hu honlapon elérhető, Ozora község 2019-es helyi önkormányzati választások egyéni listás eredményét tartalmazó adatlapját; a Pécsi Törvényszék 6.K.700.518/2022/6. számú ítéletét; az Egri Törvényszék B.16/2015/21. számú határozatát.
 4. Fellebbezésében előadta, hogy a HVB azáltal, hogy nem tett eleget a Ve. 206. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének, „ignorálta” Beadványozó személyét, továbbá „sérti a választói akarat érvényesülését, nehezíti a testület működését, emiatt csorbul a választópolgárok helyi önkormányzáshoz való joga” is.
 5. Álláspontja szerint a HVB az idézett határozatában téves megállapításra jutott a kifogás elkésettsége tekintetében, mert meglátása szerint a jogsérelem folyamatosan fennáll. Véleménye szerint a HVB azon okfejtése, hogy a „kifogást legkésőbb az utolsó, beadványban említett ülést követő három napon belül volt lehetséges benyújtani nem foghat helyt, hiszen a sérelmezett tevékenység (mulasztás) még jelen pillanatban is fennáll”.
 6. Sérelmezi továbbá a HVB azon érvelését is, hogy a HVB-nek „tudomása van arról, hogy Ozora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. augusztus 26-i testületi ülésén visszavonta Schranz Mónika képviselői megbízása megszűnését kimondó 213/2021. (XI. 22.) számú határozatát, jelenleg nincsen üres mandátum, ezért a törvénysértő állapot jelenleg nem áll fenn.” Beadványozó meggyőződése szerint azonban – hivatkozva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 29. § (1) bekezdés e) pontjára, valamint ugyanezen törvény 31. § (1) bekezdésére – a képviselői megbízatás az objektív bekövetkező ok miatt ipso iure, a törvény erejénél fogva megszűnik, nem szükséges azt megszüntetni, vagyis egy „deklaratív hatályú döntés visszavonása nem eredményezi a képviselői megbízás újra keletkezését”.
 7. Beadványozó további jogszabálysértésként hivatkozott a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjára, meglátása szerint a HVB folyamatos és szándékos törvénysértése sérti a jóhiszeműség és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét is.
 8. Fentiekre tekintettel Beadványozó egyrészt azt kérte, hogy a Területi Választási Bizottság a HVB említett határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján változtassa meg, másrészt a Ve. 242. § (1) bekezdés b) pontja alapján a megüresedett mandátum kiadásáról a döntést hozza meg.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 2. A Bizottság rögzíti, hogy Beadványozó a fellebbezését a Tolna Megyei Területi Választási Bizottságnak címezte, ugyanakkor E-Papír szolgáltatást használva Hivatali Kapun keresztül a Nemzeti Választási Irodát kiválasztva azt a Nemzeti Választási Bizottság részére is előterjesztette, ennél fogva a Bizottságnak tárgyi ügyben eljárási kötelezettsége keletkezett.
 3. A Ve. 224. § (1) bekezdése alapján a fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. A Ve. 231. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés az annak elbírálására jogosult választási bizottságnál is előterjeszthető. Emellett megjegyzendő az is, hogy a Ve. szerint kizárólag a kifogás esetén van lehetőség arra, hogy a nem megfelelő fórumhoz benyújtott jogorvoslati kérelmet a választási bizottság áttegye az annak elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottság részére. Amennyiben a fellebbezés rossz jogorvoslati fórumhoz kerül előterjesztésre, ahhoz a jogalkotó az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás jogkövetkezményét fűzi.
 4. Ennek oka, hogy a Ve. 46. § cb) pontja a határozat kötelező elemeként rögzíti, hogy annak tartalmaznia kell a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat benyújtásának feltételeiről való tájékoztatást. E jogszabályi rendelkezésnek a HVB támadott határozata megfelel, abban rögzítve van, hogy az ellen a fellebbezést a meghozatalától számított 3. napon 16:00 óráig lehet benyújtani a támadott határozatot hozó bizottságnál, azaz a HVB-nél, és a levélben, valamint a személyes benyújtás esetére a címet, míg az elektronikus benyújtás esetére az e-mail címet is tartalmazza.
 5. Jelen esetben a HVB 3/2022. (IX. 28.) határozatával szembeni fellebbezés elbírálására, figyelemmel a Ve. 307/P. § (2) bekezdés c) pontjára, a TVB jogosult. Ennél fogva, a Ve. 224. § (1) bekezdése és a 231. § (3) bekezdése alapján a fellebbezést vagy a HVB-hez, vagy a TVB-hez kellett volna benyújtania Beadványozónak.
 6. A Ve. 231. § (1) bekezdés c) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha azt nem a Ve. 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be. Nem okozza azonban az érdemi vizsgálat nélküli elutasítást, ha a fellebbezést az elbírálásra jogosult választási bizottsághoz nyújtják be. [Ve. 231. § (3) bekezdés]
 7. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó jogorvoslati kérelmét nem a megfelelő jogorvoslati fórumon terjesztette elő, ezért azt a Ve. 231. § (1) bekezdés c) pontja alapján, érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.
 8. A Bizottság megjegyzi, hogy hivatalos tudomása van arról, hogy a Beadványozó kvázi párhuzamos eljárást keletkeztetve fellebbezését a HVB határozat szerinti jogorvoslati tájékoztatóban is szereplő módon, a hatáskörrel és illetékeséggel rendelkező választási bizottsághoz is benyújtotta.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 46. § cb) pontján, a 224. § (1) bekezdésen, a 231. § (1) bekezdés c) pontján és a 231. § (3) bekezdésén, a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. október 3.

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke