398/2022. NVB határozat - a Nils Kluger, Alexander Hendrik Cornelissen, Fernando Frias Reis, Luis Miguel Fonseca Alves, Monica Tenorio De Figueiredo Gabell, Frédéric Xavier Le Manach, Katrien Jose N Vandevelde által kezdeményezett európai polgári kezdeményezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

398/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a Nils Kluger, Alexander Hendrik Cornelissen, Fernando Frias Reis, Luis Miguel Fonseca Alves, Monica Tenorio De Figueiredo Gabell, Frédéric Xavier Le Manach, Katrien Jose N Vandevelde (a továbbiakban: Szervezők) által kezdeményezett európai polgári kezdeményezés tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a „Stop Finning – Stop the trade (a cápauszony-leválasztás és -kereskedelem megállítása)” elnevezésű -, az Európai Bizottság által ECI(2020)000001 számon, 2019. december 17-én kelt és 2020. január 2-tól hatályos - 2019/2252. számú határozatával nyilvántartásba vett - európai polgári kezdeményezés támogatására Magyarországról gyűjtött 23 986 számú támogató nyilatkozatok közül 21 715 érvényes.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. július 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1.  Az európai polgári kezdeményezésre vonatkozó alapvető szabályokat a 2020. január 1-jén hatályba lépett, az európai polgári kezdeményezésről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2019. április 17-i (EU) 2019/788 Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza, amely hazánkban is közvetlenül alkalmazandó.
 2.  A jelen eljárásban vizsgált, a Stop Finning – Stop the trade” (a cápauszony-leválasztás és -kereskedelem megállítása) elnevezésű polgári kezdeményezést 2020. január 2-ai hatállyal vette nyilvántartásba az Európai Bizottság, ezért a támogató nyilatkozatok ellenőrzése során a Rendelet és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvénynek (a továbbiakban: Nsztv.) a 2020. január 1-jét követően hatályban lévő szabályait kell alkalmazni.
 3. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1042. számú rendelete (a továbbiakban: 2020/1042. számú rendelet) ideiglenes intézkedéseket állapít meg az európai polgári kezdeményezésre vonatkozóan azon kihívások kezelése érdekében, amelyekkel a polgári kezdeményezések szervezői, a nemzeti közigazgatási szervek és az uniós intézmények a Covid-19 járványnak az Egészségügyi Világszervezet által 2020. márciusban való világjárvánnyá nyilvánítását követően szembesültek. A 2020/1042. számú rendelet egyrészt meghosszabbította a Rendeletben lefektetett határidőket, másrészt felhatalmazta a Bizottságot, hogy meghatározott körülmények teljesülése esetén három hónappal meghosszabbítsa a gyűjtési időszakot a Covid19-járvány új gócpontjának felbukkanásakor folyamatban lévő kezdeményezések tekintetében.
 4.  Tárgyi európai polgári kezdeményezés kapcsán a támogató nyilatkozatok gyűjtésére nyitva álló határidő a 2020/1042. számú rendelettel, továbbá az annak felhatalmazása alapján a Bizottság 2020. december 17. napján és 2021. február 19. napján kelt végrehajtási határozatával (a továbbiakban: Vhr.) meghosszabbításra került. Mindezek alapján a gyűjtési időszak 2020. január 31-től 2022. január 31-ig tartott.
 5.  Szervezők az online formában gyűjtött támogató nyilatkozatokat 2022. április 19-én 23 986 online aláírást nyújtottak be a Nemzeti Választási Irodához ellenőrzés céljából. A benyújtáshoz csatolták a Rendelet V. mellékletében meghatározott formanyomtatványt is.
 6.  Szervezők az európai polgári kezdeményezés támogatására papír alapú támogató nyilatkozatokat nem nyújtottak be, e formában Szervezők támogató nyilatkozatokat nem gyűjtöttek.
 7.  Rendelet 12. cikk (4) bekezdése szerint a hatáskörrel rendelkező hatóságok a támogató nyilatkozatok kézhezvételétől számított három hónapon belül a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban megfelelő ellenőrzéseknek vetik alá a benyújtott támogató nyilatkozatokat. Az ellenőrzés alapján a hatóságok a rendelet VI. mellékletében meghatározott mintának megfelelő igazolást állítanak ki a szervezők számára, amelyben igazolják az adott tagállamból származó érvényes támogató nyilatkozatok számát.
 8. Az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos hazai végrehajtási szabályokat az Nsztv. tartalmazza. Az Nsztv. 63. §-a szerint a támogató nyilatkozatok ellenőrzése és az érvényes támogató nyilatkozatok számát tartalmazó igazolás kiállítása a Nemzeti Választási Iroda hatáskörébe tartozik. A támogató nyilatkozatok ellenőrzésének eredményét a Nemzeti Választási Bizottság határozatban állapítja meg.
 9. A Nemzeti Választási Iroda elvégezte az Európai Bizottság által ECI(2020)000001 számon számon nyilvántartásba vett európai polgári kezdeményezés támogató nyilatkozatainak tételes ellenőrzését az Nsztv. – 2020. január 1. napját követően - hatályos 64. §-ában írt rendelkezése alapján. E szerint az aláírások ellenőrzése során meg kell vizsgálni, hogy a támogató nyilatkozat formailag elfogadható-e, azonosítani kell a támogató nyilatkozatot aláíró polgárt, meg kell állapítani, hogy nagykorú magyar állampolgár-e, továbbá meg kell állapítani az érvényes támogató nyilatkozatok számát. A támogató nyilatkozatot aláíró polgár azonosítását az aláírásgyűjtő íven feltüntetett adatainak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint szükség esetén az úti okmány nyilvántartás vagy a személyazonosító igazolvány nyilvántartás adataival való összevetésével kell elvégezni.
 10. A Nemzeti Választási Irodának az aláírások ellenőrzésének eredményéről készített tájékoztatása alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy Szervezők által 2020. január 31. és 2022. január 31. között Magyarországról gyűjtött 23 986 támogató nyilatkozatok közül 21 715 volt érvényes.
 11. A fentiekben részletesen kifejtettek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Rendelet-n, a 2020/1042. számú rendeleten, a Vhr.-en, az Nsztv. 62-64. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás az Nsztv. 1. § (1) bekezdésén, a 28 §-án és 62. §-án, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. július 14.

Dr. Bozsóki Éva

a Nemzeti Választási Bizottság

elnökhelyettese

Igazolás