397/2022. NVB határozat - a dr. Béres-Deák Attila András képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

397/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Béres-Deák Attila András (a továbbiakban: Beadványozó) képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. július 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás és az első fokon meghozott döntés tartalma]

 1. Beadványozó 2022. június 27. napján 8 óra 45 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Heves Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján, a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között alapelv sérelme miatt.
 2. Kifogásában előadta, hogy Gyöngyös Város információs portálján, a gyongyos.hu internetes portálon 2022. június 25. napján egy, a meglátása szerint kampányeseményről való tudósítás jelent meg. E tudósítás Beadványozó álláspontja szerint látszólag a volt önkormányzati képviselő, Tóth Szabolcs munkásságáról való megemlékezésről szól, valójában tartalmilag azonban Sári István Imre képviselőjelölt méltatása, népszerűsítése történt. Előadta továbbá, hogy a megemlékezésen részt vett Gyöngyös Város polgármestere, Hiesz György, illetve a képviselő-testület egyik tagja, Dr. Végh Attila is, akik beszédet mondtak a megemlékezésen. Beadványozó szerint e beszédek lényege az volt, hogy a választópolgárok előtt népszerűsítsék Sári István Imre jelöltet.
 3. Meglátása szerint a megemlékezésről való tudósítás az azt olvasó választópolgárok felé azt az elvárást közvetítette, hogy Sári István Imrét válasszák a 2022. június 26. napján Gyöngyösön megtartott időközi helyi önkormányzati választáson. Továbbá ezen esemény és annak nagy nyilvánosság előtti terjesztése alkalmas volt arra, hogy számos olyan választópolgár ne vegyen részt a választáson, aki nem Sári István Imrét választotta volna, erre utal meglátása szerint a választáson való példa nélküli alacsony részvételi arány.
 4. Kifogásához mellékelte a gyongyos.hu honlapon megjelent, a kifogásával sérelmezett megemlékezésről való tudósítás internetes elérhetőségét, illetve a tudósítást kinyomtatva.
 5. Mindezek alapján a Kúria joggyakorlatára utalva Beadványozó arra kérte a TVB-t, hogy állapítsa meg, hogy Sári István Imre jelölt, illetve Hiesz György polgármester megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között alapelvet, valamint a „választói akarat szabad kinyilvánításának biztosításának alapelvét”. Kérte továbbá, hogy a TVB a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően tiltsa el a jogsértőket a további jogszabálysértéstől, a c) pontja alapján pedig ismételje meg a választást.
 6. A TVB a 8/2022. (VI. 27.) számú határozatával a kifogást elutasította. Határozatának indokolásában rögzítette, hogy az internetes portálon megjelent híradás tartalma és annak címe is arra utalt, hogy a megjelentek megemlékezést tartottak és függetlenül attól, hogy a következő napon időközi választásra került sor, nem kampányrendezvényt kívántak tartani. A TVB álláspontja szerint a médiatartalom az eseményen jelenlévő, a híradáshoz csatolt fotók alapján kisebb létszámú jelenlévők előtt szereplő és megszólaló pártelnök-frakcióvezető önkormányzati képviselő, polgármester és képviselőjelölt nyilatkozatainak rövidített tartalmú megszólalását tartalmazza, miszerint az elhunytat a vele fennálló többéves ismeretségük és kapcsolatuk alapján méltatták, részére emléket kívántak állítani, a méltatott elhunyt pártpolitikus és önkormányzati képviselő volt. A TVB határozatában rögzítette továbbá, hogy az esemény jellegéből adódott a másnapi választási esemény megemlítése, de az a vizsgált médiatartalom szerinti kifejezett választási agitációt nem tartalmazott.
 7. A TVB a határozatának indokolása szerint mérlegelte, hogy a választópolgárok szemében, a pártpolitikusként vagy bizonyos esetekben magánszemélyként is megjelenő polgármester az önkormányzat nevében járt-e el, vagy csupán politikai vagy magánvéleményét fejtette ki. E tekintetben a TVB arra az álláspontra helyezkedett, hogy a híradásban e köztudomású tény nem bírt a kifogás elbírálásakor relevanciával. A TVB továbbá arra a következtetésre jutott, hogy a híradás tartalmánál fogva nem tekinthető választási propagandának, nem esik a Ve. 146. § a) pontja szerinti politikai reklám fogalomkörébe sem, még annak megjelenése időpontjára tekintettel sem.
 8.  Beadványozónak a választáson való alacsony részvételi arány kapcsán előadott érvelése tekintetében a TVB arra az álláspontra helyezkedett, hogy nem tárható fel olyan ok-okozati összefüggés, amely szerint a választópolgároknak az időközi választáson való részvételi aránya összefüggésbe hozható lenne a kifogásolt médiatartalomban megjelent híradással, önmagában ugyanis az a körülmény, hogy az adott internetes híradást esetleg többen is láthatták, nem ad okot az arra való egyenes következtetésre, hogy ennek okán volt alacsony az időközi választáson résztvevő választópolgárok száma.
 9. Mindezek alapján a TVB nem találta megalapozottnak a Beadványozó kifogásában kérelmezett, a Ve. 218. § (2) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények alkalmazását, és a kifogást elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó a TVB határozata ellen 2022. június 30-án 9 óra 22 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be. A fellebbezést megküldő email tárgyában a TVB 8/2022. (VI. 27.) számú határozatát megjelölte meg.
 2. A fellebbezést a TVI vezetője ugyanezen napon 10 óra 6 perckor felterjesztette a Nemzeti Választási Bizottsághoz, az e-mail tárgyában megjelölt 8/2022. (VI. 27.) TVB határozat előzményirataival felszerelve.
 3. Beadványozó fellebbezését az e-mailje csatolmányaként egy odt kiterjesztésű dokumentumban küldte meg, melynek elnevezése „Fellebbezés választási eredményt kihirdető határozat ellen (1).odt”. A fellebbezést tartalmazó dokumentum tárgya a következő volt: „Fellebbezés a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 15/2022. (VI. 27.) kifogást elutasító határozata ellen” .
 4. Beadványozó érintettsége alátámasztásaként előadta, hogy a fellebbezést mint a Gyöngyös városban 2022. június 26. napján megtartott időközi helyi önkormányzati képviselőválasztáson induló jelöltként nyújtja be.
 5. Fellebbezésében előadta, hogy a kifogásával sérelmezett esemény és annak nagy nyilvánosság előtti terjesztése alkalmas volt arra, hogy számos olyan választó ne vegyen részt a szavazáson, aki nem Sári István Imrét választotta volna, de reménytelennek látta, hogy Beadványozó szavazattöbbséget szerezzen.
 6. Fellebbezésében ismét idézte a Kúriának a választási kampány idején az állami semlegesség követelményének tárgyában kifejtett álláspontját, és erre való hivatkozással pedig arra kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg, hogy Sári István Imre jelölt és Gyöngyös Város polgármestere megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között alapelvet, illetve a „választói akarat szabad kinyilvánításának biztosításának alapelvét.”
 7. Fellebbezésében előadta továbbá, hogy meglátása szerint a választási eljárás folyamán folyamatos volt a jogsértés, a jogsértések ügyében rendre kifogást terjesztett elő, amelyek egy részét már elbírálta az illetékes választási bizottság és elutasította azokat. Előadta továbbá, hogy „[a] tegnapi napon (VI.27.) a fentebb említett kegyeleti megemlékezésnek álcázott faültetéses kampányesemény miatt is. Ezt a kifogást még nem bírálta el a Választási Bizottság”.
 8. Rögzítette a kampány kezdetéről a Gyöngyös Város által fenntartott és kiadott Gyöngyösi Újság a 2022. V. lapszáma 10. oldalán adott hírt „Ketten indulnak a képviselőségért” című cikkében, amelyben hosszasan méltatták Sári István Imre jelölt érdemeit. Beadványozónak, mint másik jelöltnek azonban a nevét, iskolai végzettségét és tévesen az ügyvédi foglalkozását jelölték csupán meg. E cikk végén Beadványozó szerint Sári István Imre jelölt jelölő szervezeteit csupa nagy betűvel írták, míg Beadványozó független jelölti státuszát kis betűkkel, amely meglátása szerint szintén azt a benyomást kelthette a választókban, hogy Sári István Imre az esélyesebb jelölt. Kifejtette, hogy ez ellen választási kifogást nyújtott be, amely kifogás elutasításra került formai hibák miatt.
 9. Kifejtette továbbá, hogy az ellen is kifogást nyújtott be, hogy hozzá, illetve a többi választópolgárhoz is eljuttatásra került egy olyan szórólap, amelyben Gyöngyös Város polgármestere, alpolgármesterei, valamint a „baloldali frakció vezetője” Sári István Imre jelölt megválasztását ajánlotta a polgároknak, amely kifogását a választási bizottság elutasította, de véleménye szerint ennek is relevanciája van a végeredmény Beadványozó számára kedvezőtlen kialakulására.
 10. A harmadik jogsértő cselekményként az ún. „Faültetéses kampány esemény”-t jelölte meg. Ezzel összefüggésben rögzítette, hogy „[e]z ügyben is kifogással éltem, mely kifogást még nem bírált el az illetékes választási bizottság. Ez utóbbi tényre alapítottan kérem, hogy a Tisztelt Területi Bizottság ezen kifogásomat (benyújtva 2022.június 27.) egyesítse jelen fellebbezési eljáráshoz a Ve. 217.§ rendelkezésére alapítottan.”
 11. Megjegyezte, hogy a Gyöngyös Város önkormányzata által fenntartott és üzemeltetett városi televízió a 2022. június 27-i Gyöngyös Ma c. műsorában riportot készített Sári István Imrével, akit a véglegesen, jogerősen megválasztott képviselőként tüntetett fel, holott ekkor még csak a nem jogerős elsőfokú eredményt megállapító határozat létezett. Véleménye szerint ez a tény is azt mutatja, hogy az önkormányzat által üzemeltetett televízió elfogult Sári István Imre megválasztása mellett. Meglátása szerint ehhez tartozik azon tény is, hogy 2022. június 2-án riportot készítettek szintén a Gyöngyös Ma című műsorban Sári István Imre jelölttel, anélkül, hogy Beadványozót riportkészítésre meghívták volna.
 12. Beadványozó ezt követően rögzíti, hogy „[m]indezen tények alapján valószínűsítem, hogy jelen fellebbezéssel támadott határozat nem a valós szabad választói akaraton nyugvó szavazat számokat tartalmazza”. Előadta továbbá, hogy a választás napján, 2022. június 26-án 19 óra 45 perckor megnézte a valasztas.hu honlapot, ahol Sári István Imre mellett 199 szavazat, Beadványozó mellett pedig 64 szavazat szerepelt, amelyet követően végleges eredményként az került megállapításra, hogy Sári István Imrére 269 szavazat, Beadványozóra pedig 90 szavazat érkezett. Meglátása szerint érthetetlen a két eltérő eredmény közzététele.
 13. Mindezekre tekintettel arra kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy vizsgálja ki a két eltérő eredmény közzétételét, és a megnyugtató végeredmény érdekében a kérte a szavazólapok újraszámlálását. Kérte továbbá, hogy a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően tiltsa el a jogsértőket a további jogszabálysértéstől, a c) pontja alapján pedig ismételtesse meg a választást, valamint, hogy jelen eljárást függessze fel addig, míg a Kúria a TVB 7/2022. (VI.27.) határozata vonatkozásában benyújtott felülvizsgálati kérelméről nem dönt.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 2. A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja,

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 1. A beérkezett fellebbezést a Nemzeti Választási Bizottság mind formai, mind tartalmi vizsgálatnak is alávetette.
 2. A Bizottság a formai vizsgálat körében a következőket rögzíti.
 3. A Bizottság mindenekelőtt megállapítja, hogy Beadványozó nem jelölte meg konkrétan, hogy mely határozat ellen kíván fellebbezést benyújtani.
 4. Beadványozó a fellebbezésének elektronikus úton történő benyújtása során az e-mail tárgy mezőjében a „Fellebbezés a HM-i TVB 8/2022 (VI.27.) határozata ellen” szövegrészt szerepeltette, mellékletként „Fellebbezés választási eredményt kihirdető határozat ellen (1).odt” fájl csatolt. Megnyitva a csatolt dokumentumot, abban tárgyaként a „Tárgy: Fellebbezés a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 15/2022. (VI.27) kifogást elutasító határozata ellen.” szövegrész került megjelölésre.
 5. Későbbiekben Beadványozó úgy folytatja, hogy „Mint jelölt (érintett) fellebbezést terjesztek elő a tárgyban hivatkozott határozat ellen a törvényes határidőn belül.”
 6. Ennek kapcsán a Bizottság rámutat arra, hogy a Kúria Kvk.V.37.985/2019/6. számú határozatában kimondta, hogy „[a] jogalkotó előírta továbbá a Ve. 231.§ (1) bekezdés d) pontjában, hogy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a Ve. 224.§ (3) bekezdésében foglaltakat. A megjelölt törvényhely: a 224.§ (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját [a b) és a c) pontok a kérelem benyújtójára tartalmaznak előírásokat]. A Ve. 223.§ (3) bekezdése pedig akként rendelkezik, hogy fellebbezést lehet benyújtani a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A választási bizottság elsőfokú határozatát, amely ellen a fellebbezés előterjeszthető (Ve. 221.§ (1) bekezdés) a számával, a keltezésével és az azt meghozó bizottság megjelölésével kell beazonosítható módon megjelölni.” A Kúria álláspontja szerint az NVB ezért jogosan támasztja azt a követelményt, hogy a sérelmezett határozat számát és az azt meghozó bizottság megjelölését a fellebbezés pontosan jelölje meg.
 7. A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján rögzíti, hogy a jogorvoslati kérelemben a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 15/2022. (VI.27) kifogást elutasító határozata kerül megjelölésre.
 8. A Ve. 49. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a határozatát - a személyes adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. Nem minősül személyes adatnak a jelölt, a jelölő szervezet, a médiaszolgáltató és a sajtótermék neve.
 9. A Ve. 49. § (2) bekezdése alapján tehát a Bizottságnak hivatalos tudomása van arról, hogy a Heves Megyei Területi Választási Bizottság a fellebbezés benyújtásakor mindösszesen nyolc határozatot hozott, Beadványozó által hivatkozott 15/2022. (VI.27.) számú határozat nem létezik.
 10. Ugyanakkor a Gyöngyösi Helyi Választási Bizottság 15/2022. (VI. 26.) számú határozatával állapította meg Gyöngyös város 3. számú egyéni választókerületében a választás eredményét.
 11. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a fellebbezés nem felel meg a Ve. rendelkezéseinek, nem nevezi meg konkréten a felülvizsgálandó döntés számát (8/2022. vagy 5/2022.), annak keltezését (VI.26. vagy VI.27.), valamint az azt meghozó választási bizottságot (Gyöngyösi Helyi Választási Bizottság vagy Hegyes Megyei Területi Választási Bizottság) sem jelöli meg egyértelműen, amely miatt a fellebbezést a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
 12. A Nemzeti Választási Bizottság a beérkezett fellebbezés elbírálása során annak Ve. szerinti minősülése tárgyában is állást foglalt. A benyújtott és a területi választási iroda által felterjesztett dokumentumok alapján nem volt egyértelmű ugyanis, hogy Beadványozó azt a Ve. 241. §-a szerinti eredmény elleni jogorvoslatként vagy a Ve. 151. §-a szerinti média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslatként terjesztette elő.
 13. A benyújtott fellebbezés fentiek szerinti minősülésének azért van kiemelt jelentősége, mert a Ve. 241. §-a alapján a választás eredményét első fokon a helyi választási bizottság állapítja meg, amellyel szemben benyújtott fellebbezést másodfokon a TVB bírálja el, ezzel ellentétben azonban a Ve. 151. §-a alapján a média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslat elbírálása ügyében első fokon a TVB, másodfokon azonban a Nemzeti Választási Bizottság jár el, mint hatáskörrel rendelkező szerv.
 14. A leírt ellentmondás feloldása érdekében a Bizottság a fellebbezést a fenti szempontrendszer szerinti vizsgálatnak vetette alá, amelyek alapján a következők rögzíthetők.
 15. Azon tény, hogy a „Tárgy: Fellebbezés a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 15/2022. (VI.27) kifogást elutasító határozata ellen.” szövegrész és a „Mint jelölt (érintett) fellebbezést terjesztek elő a tárgyban hivatkozott határozat ellen a törvényes határidőn belül.” nyilatkozat egy oldalon, egy – az e-mailhez mellékletként csatolt - dokumentumon belül szerepel, arra enged következtetni, hogy a Beadványozó fellebbezését a Ve. 241. §-a szerinti választás eredménye elleni jogorvoslatként kívánta benyújtani.
 16. A Bizottság fenti megállapítását további érvek erősítik. A benyújtott fellebbezés logikai, tartalmi és rendszerszintű elemzése után az körvonalazódik, hogy a Beadványozó a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 8/2022. (VI.27.) számú határozatával elbírált ügyön túl további, a kampányidőszak alatt felmerült vélt vagy valós jogsértéseket tünteti fel egymás után, amellyel azt kívánja alátámasztani, hogy a választási eredmény tárgyában született határozat „nem a valós szabad választói akaraton nyugvó szavazat számokat tartalmazza.”, azaz olyan körülményeket hangsúlyoz Beadványozó, amellyel a választás eredményét kérdőjelezi meg.
 17. Beadványozó szándékát jól tükrözi az, amikor fellebbezése végén úgy fogalmaz, hogy „csak egy megismételt választás tükrözheti a valós, jogellenes befolyástól mentes választói akarat kinyilvánítását.”, tehát Beadványozó a Ve. 241. § -on keresztül a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szavazás megismételtetését kimondó bizottsági döntés meghozatalát célozza.
 18. A Ve. 224. § (1) bekezdése alapján a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni.
 19. A Ve. 307/N. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.
 20. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó jogorvoslati kérelmét nem a megfelelő jogorvoslati fórumon terjesztette elő, az nem a határozatot hozó választási bizottságnál, a Gyöngyösi Helyi Választási Bizottsághoz nyújtotta be azt, hanem a Heves Megyei Területi Választási Bizottsághoz.
 21. A Bizottság rámutat arra is, hogy a Ve. 213. §-a az egyes jogorvoslati fajták közül csak a kifogás esetén alkalmazható, fellebbezés esetén nem.
 22. Leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem a Ve. 224. § (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz került benyújtásra, így azt a Ve. 231. § (1) bekezdés c) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítani.
 23. Végezetül a Bizottság megjegyzi, hogy abban az esetben, ha a Bizottság arra az álláspontra helyezkedett volna, hogy a benyújtott fellebbezés a Ve. 151. §-a szerinti, a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 8/2022. (VI.27.) számú határozata ellen benyújtott jogorvoslati kérelem, abban az esetben is a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerinti érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak lett volna helye, hiszen a beadvány nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, arra vonatkozó okfejtést, azaz, hogy az elsőfokú határozat mely okból kifolyólag jogszabálysértő.
 24. Fentiek alapján a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 49. § (2) bekezdésén, a 221. §-án, a 223-224. § -án, 231. § (1) bekezdés c) és d) pontján és a 307/N. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. július 1.

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke