393/2022. NVB határozat - az Országos Roma Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

393/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Roma Önkormányzatban (1074 Budapest, Dohány utca 76.) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 14 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Roma Önkormányzatban elhalálozás miatt megüresedett mandátumot a Fiatal Romák Országos Szövetsége listájának 28. sorszám alatti helyén szereplő Turó Flórián részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. június 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I. 

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

  1.  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 102. § (1) bekezdés k) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő halálával.
  2.  Sárközi János József a 2019. évi roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a Fiatal Romák Országos Szövetsége listájának jelöltjeként szerzett képviselői mandátumot, amely listát a Nemzeti Választási Bizottság 348/2019. számú határozatával vett nyilvántartásba.
  3.  A Nemzeti Választási Iroda 2022. május 31. napján elektronikus úton tájékoztatta a Fiatal Romák Országos Szövetségének elnökét arról, hogy hivatalos tudomására jutott, hogy az Országos Roma Önkormányzatban a Fiatal Romák Országos Szövetsége listájáról a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán mandátumot szerzett Sárközi János József képviselői megbízatása – 2022. május 23. napján bekövetkezett elhalálozása miatt – megszűnt. A Képviselő halálának tényét az Országos Roma Önkormányzat Hivatalának helyettesítő hivatalvezetője 2022. június 2-án kelt és ugyanezen a napon elektronikus úton megküldött levelében megerősítette.
  4.  A Njtv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán, soron következő jelölt szerzi meg.
  5.  A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
  6.  A listát állító jelölő szervezet, a Fiatal Romák Országos Szövetségének törvényes képviselője élve a Njtv. 68. § (2) bekezdésében foglalt jelölés jogával, a Ve.-ben meghatározott határidőben – 2022. június 7. napján elektronikus úton megküldött levelében – tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot arról, hogy az elhunyt Képviselő helyére a lista 28. sorszám alatti helyén szereplő Turó Flóriánt jelölte.
  7.  Figyelemmel arra, hogy a listát állító jelölő szervezet jelölése a jogszabályi követelményeknek megfelelt, ezért a Nemzeti Választási Bizottság az Országos Roma Önkormányzatban elhalálozás miatt megüresedett mandátumot Turó Flórián részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1.  A határozat a Njtv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés k) pontján, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. június 23.

Dr. Bozsóki Éva

a Nemzeti Választási Bizottság

elnökhelyettese