376/2022. NVB határozat - a 8/2022. (I. 11.) KE határozattal 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazás eredményének megállapítása tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

376/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a 8/2022. (I. 11.) KE határozattal 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazás eredményének megállapítása tárgyában – 16 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg a „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak? kérdésben a 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazás eredményét.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?” kérdésben 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazás érvénytelen volt.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. Az Országgyűlés Magyarország Kormánya által az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdése, továbbá a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 5. §-a alapján benyújtott „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?” kérdésben az országos népszavazás elrendeléséről szóló 32/2021 (XI. 30.) OGY határozatában az országos népszavazást elrendelte. Az Alkotmánybíróság 1/2022. (I. 7.) AB határozatában az Országgyűlés 32/2021. (XI. 30.) OGY határozatát helybenhagyta. A Köztársasági Elnök az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés e) pontja, az Nsztv. 67. § (1) bekezdése, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 1/A. § és 6. §-a, valamint a fentiekben hivatkozott országgyűlési határozat és AB határozat alapján a Kormány által kezdeményezett kérdésben az országos népszavazás időpontjának kitűzéséről szóló 8/2022 (I. 11.) KE határozatában az országos népszavazást 2022. április 3. napjára tűzte ki.
 2. Figyelemmel arra, hogy az országos népszavazás az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásával azonos napon, úgynevezett közös eljárásban került lebonyolításra, az Nsztv. 65. § (3) bekezdése alapján a népszavazás eredményének megállapítása során az Nsztv. 77. § (2) bekezdés b) pontját nem kellett alkalmazni. Ennek megfelelően a Nemzeti Választási Bizottság a népszavazás eredményét a szavazóköri jegyzőkönyvek és a levélben leadott szavazatok megszámlálásának eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján állapítja meg.
 3. Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ve. 199. §-a, valamint a közös eljárásra tekintettel alkalmazandó Ve. 292. §-a alapján a szavazatszámláló bizottságok elvégezték a szavazatok megszámlálását és annak eredményéről kiállították – az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint – a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 38., 39. és 40. melléklete szerinti szavazóköri jegyzőkönyveket.
 4. Az Nsztv. 65. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a Ve. 293. §-a és 295. §-ában írtaknak megfelelően, a Nemzeti Választási Iroda elvégezte a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben leadott szavazatainak megszámlálását, annak eredményét az IM rendelet 41. melléklete szerinti jegyzőkönyvbe foglalta, amelyről 2022. április 21-én tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot.
 5. Az Alaptörvény 8. cikk (4) bekezdése szerint az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.
 6. Az Nsztv. 78. §-a értelmében a népszavazás eredményének megállapítása során az Alaptörvény 8. cikk (4) bekezdésében foglalt érvényességi feltétel vizsgálatakor a szavazás napján a központi névjegyzékben szereplő, a népszavazáson részt venni jogosult választópolgároknak a számát kell figyelembe venni.
 7. Az IM rendelet 6. § (2) bekezdése rendelkezik a népszavazási eredmény országosan összesített adatairól, a 42. számú melléklet pedig a Nemzeti Választási Bizottság által a népszavazás eredményéről kiállítandó jegyzőkönyv mintáját határozza meg.
 8. A Nemzeti Választási Bizottság az eredmény megállapítása során – figyelemmel az Nsztv. 78. §-ában foglaltakra – megvizsgálta az Alaptörvény 8. cikk (4) bekezdésében foglalt érvényességi feltételek fennállását. Ennek keretében megállapította, hogy a szavazás napján a központi névjegyzékben szereplő, a népszavazáson részt venni jogosult választópolgárok száma 8.215.304 fő volt, az érvényes szavazatok száma 3.910.436 volt.
 9. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazáson az összes választópolgár kevesebb mint fele szavazott érvényesen, ezért az Alaptörvény 8. cikk (4) bekezdése alapján az országos népszavazás érvénytelen volt.
 10. A Nemzeti Választási Bizottság a „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?” kérdésben 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazás eredményét az Nsztv. 77. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – e határozat mellékleteként – az IM rendelet 6. § (2) bekezdése szerinti adatok alapján, az IM rendelet 42. melléklete szerinti „Jegyzőkönyv a népszavazás eredményéről” dokumentumban foglaltak szerint állapította meg.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat az Alaptörvény 8. cikk (4) bekezdésén, az Nsztv. 1. §-án, 6. §-án, 65. §-án, 66. §-án, a 77-78. §-ain, a Ve. Általános részén, a 292. §-án, a 293. §-án és a 295. §-án, az IM rendelet 6. § (2) bekezdésén, a 38-42. számú mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 25.

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke