375/2022. NVB határozat - a megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
375/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltése tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság Karácsony Gergely Szilveszter lemondása miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátumot a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek által – az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán – állított közös pártlista 57. sorszám alatti helyén szereplő Szabó Rebeka részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán az országos listás választás eredményét a 2022. április 14-én meghozott 366/2022. számú határozatával állapította meg. A határozat ellen érkezett felülvizsgálati kérelem nyomán a Kúria az NVB határozatát a Kvk.I.39.429/2022/3. számú, 2022. április 16-én meghozott végzésével helybenhagyta, így az országos listás eredmény jogerőssé vált.
 2. Karácsony Gergely Szilveszter, az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása országos listás eredményét megállapító jogerős döntés alapján, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek által állított közös pártlista 3. helyén szerzett képviselői mandátumot.
 3. A mandátumáról a Nemzeti Választási Bizottsághoz elektronikus úton 2022. április 19-én 17:40-kor megküldött írábeli nyilatkozatában, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 297/A. §-ára való hivatkozással lemondott.
 4. A Ve. hivatkozott szakasza szerint a szavazás napját követően a mandátum Országgyűlés általi igazolásáig a megválasztott képviselő a Nemzeti Választási Bizottsághoz intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le.
 5. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása eredményeképp mandátumot szerzett képviselők mandátumának igazolása, Karácsony Gergely Szilveszter lemondása benyújtásának időpontjában még nem történt meg, ezért nevezett joghatályosan lemondó nyilatkozatát az NVB-hez nyújthatta be.
 6. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 20. § (1) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt (közös pártlista esetén az érintett pártok) vagy az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt szerzi meg.
 7. A Ve. 207/A. §-a alapján, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
 8. A közös pártlistát állító jelölő szervezetek közül a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt és az LMP – Magyarország Zöld Pártja törvényes képviselői Karácsony Gergely Szilvesztert, mint a Párbeszéd Magyarországért Párt törvényes képviselőjét hatalmazták meg a mandátumot szerző jelöltnek az NVB felé való bejelentésére. Karácsony Gergely Szilveszter a Párbeszéd Magyarországért Pártnak a civil szervezetek közhiteles nyilvántartása szerinti törvényes képviselője, így e szervezet nevében meghatalmazás nélkül volt jogosult a bejelentésre.
 9. Karácsony Gergely Szilveszter az előző bekezdésében rögzített eljárási jogosultsága alapján a lemondás okán megüresedett mandátum megszerzésére, a Ve.-ben meghatározott határidőben, 2022. április 19-én kelt írásbeli nyilatkozatában, a közös pártlista 57. sorszám alatti helyén szereplő Szabó Rebekát jelentette be a megüresedett mandátum betöltésére.
 10. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Pártnak a megüresedett mandátum betöltésére vonatkozó bejelentése a törvényi feltételeknek megfelel, ezért a megüresedett képviselői mandátumot a közös pártlista 57. sorszámú jelöltje, Szabó Rebeka részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Vjt. 20. § (1) bekezdésén, a Ve. 207/A. §-án, 297/A. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 20.

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke