371/2022. NVB határozat - az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának eredményeire épülő, a pártok költségvetési támogatásának meghatározásához szükséges elosztási arányok megállapítása tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

371/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának eredményeire épülő, a pártok költségvetési támogatásának meghatározásához szükséges elosztási arányok megállapítása tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező dokumentum – A pártok részére nyújtott állami költségvetési támogatás összegének megállapításához szükséges hivatalos szavazatszámok a 2022. évi országgyűlési képviselők választásán – szerint állapítja meg a pártok költségvetési támogatásának meghatározásához szükséges elosztási arányokat.

A Nemzeti Választási Bizottság felhatalmazza elnökét, hogy jelen határozatban foglalt elosztási arányokról és az azokat alátámasztó hiteles számításokról – legkésőbb a 2022. évi országgyűlési választások eredményének jogerőre emelkedését követő nyolcadik napig – tájékoztassa az államháztartásért felelős minisztert.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A központi költségvetési támogatásra való jogosultság törvényi feltételei]

  1. A pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 5. (2) bekezdésének rendelkezései szerint jogosultak a központi költségvetésből származó támogatásra. A hivatkozott jogszabályhely szerint „[a] központi költségvetésről szóló törvényben a pártok támogatására fordítható összeg 25%-át - egyenlő arányban - az Országgyűlésben az országos listán mandátumot szerzett pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75%-nak megfelelő összeg, az országgyűlési választások eredménye alapján a pártra, illetőleg a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. Nem jogosult támogatásra az a párt, amely a szavazáson részt vett választók szavazatának 1%-át nem szerzi meg.”
  2. A Ptv. 5. § (3) és (4) bekezdései szerint, a támogatás felosztása szempontjából a választás eredményét az Országgyűlés alakuló ülését követő hónap első napjától kell figyelembe venni. A pártok támogatására fordítandó összeget a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A támogatások kifizetése negyedévenként történik, a negyedév első napján.
  3. Magyarország 2022. évi központ költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetésről szóló törvény) 48. § (1)-(3) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek:

„(1) Az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása címben meghatározott pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) alapján az Országgyűlés alakuló ülésének napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedően időarányosan részesülnek támogatásban.

(2) Az (1) bekezdés alapján a 2022. évben fel nem használt előirányzatból a pártokat a Ptv. 5. §-a alapján megillető összeg mértékét a Kormány a 2022. évben megalakuló Országgyűlés alakuló ülését követően határozatban állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása céljából a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb az országgyűlési képviselők 2022. évi választása eredményének jogerőre emelkedését követő 8 napon belül közli az államháztartásért felelős miniszterrel a Ptv. 5. § (2) bekezdésének megfelelő elosztási arányokat, hiteles számításokkal alátámasztva.”

  1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (3) bekezdése szerint, a közös jelölt állításával egyidejűleg be kell jelenteni, hogy a jelölt - a pártok költségvetési támogatása szempontjából - melyik jelölő szervezethez tartozik. Ugyanígy rendelkezik a Ve. 253. § (3) bekezdése is, mikor előírja, hogy a közös lista állításával egyidejűleg is be kell jelenteni, hogy az egyes jelöltek - a pártok költségvetési támogatása szempontjából - melyik jelölő szervezethez tartoznak.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

  1. A Nemzeti Választási Bizottság jelen döntése meghozatalakor, figyelemmel arra, hogy a jogszabályi környezet érdemben nem változott, az ugyanezen tárgyban hozott, 972/2018. számú határozatában foglaltakat vette alapul. A 2018-as döntése a Kúria Kvk.I.37.553/2014/3. számú végzésében meghatározott szempontrendszert és jogértelmezést követte. E végzésben a Kúria rögzítette, hogy a Ptv. 5. § (2) bekezdése a támogatást két részre osztja és annak elosztásánál más-más feltételeket határoz meg. A 25 %-os mérték elosztásánál az országos listán parlamentbe bejutott pártok megszerzett mandátumait, a 75 %-nál pedig a jelöltekre leadott szavazatok arányait veszi figyelembe. Az a párt, amely nem jutott be a parlamentbe, a támogatás 25 %-át kitevő összegből nem részesülhet, viszont nem zárható ki a 75 %-os támogatási körből.
  2. A leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ptv. 5. § (2) bekezdése szerinti elosztási arányokat jelen határozat mellékletét képező dokumentumban foglaltak szerint állapította meg.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ptv. 5. § (2) bekezdésén, a Költségvetésről szóló törvény 48. §-án, a Ve. 252. § (3) bekezdésén és a 253. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 20.

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke