365/2022. NVB határozat - a V. É. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

365/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a V. É. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Zala megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 31/2022. (IV. 08.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. Beadványozó 2022. április 5-én 16 óra 55 perckor e.papíron Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ügyfélkapujára kifogást nyújtott be választás visszautasítás tárgy megjelöléssel.
 2. Beadványozó a kifogásában feltüntette a névjegyzéki azonosítóját, megjegyezte, hogy van választójoga a parlamenti és EU választásokon, szerepeltette a kifogásában a szavazókör számát, ahol választójogát kívánta gyakorolni. Megjegyezte továbbá, hogy Magyarországon élő magyar és olasz állampolgársággal is rendelkezik, továbbá negyedik a visszautasítottak jegyzékén a nagykanizsai 015. szavazókörben.
 3. Beadványozó előadta, hogy Olaszországban 1978 óta hamis adatokkal tartják nyilván a magyar hivatalnokok együttműködésével. Továbbá előadta, hogy devizakülföldiként tartják nyilván a magyar hivatalok, ezért az esetleges névváltoztatáshoz a Magyar Nemzeti Bank engedélye kellett volna a régi rendszerben. Belügyminisztériumi határozat nincs a névváltoztatásáról.
 4. Beadványozó véleménye szerint a magyar hivatalok megváltoztatták a születési adatait, a magyar munkahelyeit is titkosították. Előadta, hogy hiába kérte a különböző hivataloktól, hogy ellenőrizzék a központi személyi adatnyilvántartásokat.
 5. Beadványozó véleménye szerint 2019-ben a Nagykanizsai Járási Hivatal átvette az olasz budapesti nagykövetségtől a nevére címzett levelet, amiben az eredeti személyigazolványa volt, állítása szerint jelenleg a személyigazolványa a Nagykanizsai Járási Hivatalban van.
 6. Beadványozó elmondása szerint 2013-ban az olasz nagykövetség meghamisította a születési anyakönyvi adatait azért, hogy az olasz központi adatnyilvántartásban szereplő hamis identitását és hamis személyi adatait „törvényesítsék” a magyar adatokkal.
 7. Beadványozó kérte, hogy sürgősen ellenőrizzék a központi adatnyilvántartásban rögzített adatait a közeli választásokra hivatkozva és azért, hogy a valódi adataival kérhessen jogosítványt, ugyanakkor állítása szerint ez nem vezetett eredményre.
 8. Előadta továbbá, hogy az útlevele a budapesti olasz nagykövetségen van 2022. március 28. óta, amelyet az útlevélkérelméhez csatolt, hogy igazolja a személyazonosságát. Beadványozó kérte a követséget, hogy sürgősen adja ki részére az olasz útlevelet, hogy élhessen a választójogával április 3-án. A követség a kérésre nem reagált.
 9. Beadványozó előadta, hogy a színesen lefénymásolt, telefonján tárolt, lefényképezett személyigazolványát, a régi lejárt fényképes jogosítványát, a fényképes érvényes idegenvezetői igazolványát, a kormányhivatal lakcímigazolását, az érvényes magyar állampolgársági bizonyítványát, a Nemzeti Választási Iroda igazolását nem fogadta el a szavazatszámláló bizottság a szavazáshoz.
 10. Beadványozó a kifogásában kijelentette, hogy nem kíván lemondani a szavazati jogáról. Megjegyezte továbbá, hogy amennyiben tisztázzák a valódi adatait és ezt hivatalosan közlik az olasz belügyminiszterrel, diplomáciai úton majd utólagosan fog szavazni.
 11. A kifogásához mellékletként csatolta a születési anyakönyvének hiteles másolatát fénymásolatban, valamint a régi erkölcsi bizonyítványát a születési nevével, az akkori személyigazolvány alapján, szintén másolatban.
 12. Zala Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) Beadványozó által benyújtott kifogást a 31/2022. (IV. 08.) számú határozattal érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
 13. Az OEVB megállapította, hogy a kifogás nem tartalmazza a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogszabálysértés megjelölését, valamint a d) pontjában foglalt lakcímet és személyi azonosítót. Az OEVB rámutatott arra, hogy a Ve. 215. § c) pontja a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítását írja elő a Ve. 212. § (2) bekezdésben foglaltak hiánya esetén.
 14. Az OEVB megállapította, hogy Beadványozó a kifogásban nem jelölte meg, hogy a szavazatszámláló bizottság követett-e el a jogszabálysértést, illetve milyen jogszabálysértést követett el azzal, hogy a kifogásában felsorolt igazolványok alapján a választópolgárt visszautasította.
 15. Az OEVB rögzítette, hogy irányadónak tekinti a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria következetes joggyakorlatát a kifogások elbírálása során, amely szerint a kifogás előterjesztése során a jogszabálysértésre vonatkozó konkrét bizonyítékot a Ve. szabályaival összhangban a Beadványozónak kell szolgáltatnia.
 16. Az OEVB megállapította továbbá, hogy mivel Beadványozó a kifogásához a szavazatszámláló bizottság sérelmezett tevékenységével, döntésével kapcsolatos állítások alátámasztására semmifajta bizonyítékot nem mellékelt, így a kifogás nem tartalmazta a jogszabálysértés bizonyítékait, amely a Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerint a kifogás kötelező tartalmi eleme, és amelynek hiánya esetén a kifogás a Ve. 215. § c) pontja alapján érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 17. Az OEVB rámutatott arra, hogy Beadványozó a kifogásában kérte igazolás kiadását arról, hogy a nagykanizsai 015. szavazókör visszautasítottak jegyzékén a negyedik helyen szerepel. Az OEVB megállapította, hogy a Ve. alapján egy választási szervnek sincs hatásköre igazolás kiadására arról, hogy Beadványozó szerepel-e, és ha igen, hányadik helyen a választás napján a szavazókörben vezetett visszautasítottak jegyzékén.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2022. április 12-én 16 óra 44 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB 31/2022. (IV. 08.) számú határozatával szemben.
 2. Beadványozó a fellebbezéséhez mellékletként csatolt igazolással és házassági anyakönyvi kivonattal kívánta igazolni a születési nevét.
 3. Beadványozó előadta, hogy az önkormányzat hivatala tudta, hogy nincs internet hozzáférése, ezért csak a városi könyvtár nyitvatartási ideje alatt tudott hozzáférni az ügyfélkapujához. Előadta továbbá, hogy a határozatot egy szombati napon, 13 órakor a könyvtár zárásakor továbbították részére, ugyanakkor véleménye szerint a hivatal zárva volt.
 4. Beadványozó rámutatott arra, hogy a fellebbezésre nyitva álló határidő április 11. 16 óra, ezért véleménye szerint a hivatal megakadályozta azt, hogy érvényes fellebbezést nyújtson be.
 5. Előadta továbbá, hogy a személyi azonosító adata az ügyfélkapun keresztül továbbított kifogásban automatikusan megjelenik a többi adattal együtt.
 6. Beadványozó kifejtette továbbá, hogy a választási listában hamis adatokkal szerepelt, amely sérti a Ve. 101. § szerinti választókörzetben nyilvántartott adatai valóságát.
 7. Beadványozó véleménye szerint a három nap fellebbezési határidő alatt három munkanap értendő, ezért az 2022. április 13-án jár le, ezért kérte, hogy a fellebbezésének adjon helyt a Nemzeti Választási Bizottság és az adatait a tófeji születési anyakönyv és a nagykanizsai házassági anyakönyv adatai alapján javítsa át hivatalból Polák Éva Piroska, illetve Vecchi Éva Piroska névre vagy hivatalból kérje ki a Belügyminisztérium névváltozási határozatát.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) megállapítja, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 2. A Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 231. § (1) bekezdése alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

- nem a 221. § (1) bekezdés, illetve a 222. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be,

- elkésett,

- nem a 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be,

- nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[15] A Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a Bizottság a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja, a fellebbezés keretei között.

[16] A fellebbezés benyújtására vonatkozóan a Ve. 224. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen.

[17] A választási eljárásban a határidők számításával kapcsolatban a Ve. 10. §-a tartalmaz rendelkezést.

[18] A Ve.10. §-a szerint az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők. Továbbá a határidőket naptári napokban kell számítani. A határidő pedig annak utolsó napján 16 órakor jár le. A Ve rögzíti, hogy a 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt - a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével - a következő napon kell teljesítettnek tekinteni.

[19] A Bizottság rámutat arra, hogy a Ve. 10. § (3) bekezdésében és a 224. § (2) bekezdésében foglalt szabály együttes alkalmazásából az következik, hogy a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen.

[20] A Bizottsághoz felterjesztett iratokból megállapítható, hogy a Zala megye 3. számú OEVB a 31/2022. (IV. 08.) számú határozatát 2022. április 8. napján hozta meg, ezért azzal szemben határidőben 2022. április 11. napján 16 óráig lehetett fellebbezést benyújtani. Beadványozó fellebbezését ezzel szemben 2022. április 12. napján 16 óra 44 perckor elektronikus úton küldte meg az OEVB-nek, ezért megállapítható, hogy a fellebbezés elkésetten került benyújtásra.

[21] A Bizottság rögzíti, hogy az OEVB megtámadott határozatában közölt jogorvoslati tájékoztató helyesen tartalmazta, hogy a fellebbezést a határozat meghozatalától számított 3 napon belül szükséges benyújtania úgy, hogy az legkésőbb a harmadik napon 16 óráig megérkezzen.

[23] A fentiek alapján a Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó fellebbezését elkésetten nyújtotta be, ezért a Bizottság a fellebbezést a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 10. §-án, 224. § (2) bekezdésén és a 231. § (1) bekezdés b) pontján és (4) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 13.

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke