362/2022. NVB határozat - a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében Glaub Róbert elnök által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

362/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18., a továbbiakban: Beadványozó) nevében Glaub Róbert elnök által benyújtott fellebbezés tárgyában – 15 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma és az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

 1. Beadványozó 2022. április 5-én 20 óra 56 perckor kifogást nyújtott be a Tolna megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB).
 2. Kifogásában előadta, hogy a 2022. április 3. napján tartott országgyűlési választások és népszavazás alkalmával több - német nemzetiséghez tartozó - választópolgár nem kapott az egyéni jelölt választására alkalmas szavazólapot a Dombóvár 003. és a Dombóvár 009. szavazókörökben a szavazatszámláló bizottságoktól (továbbiakban: SZSZB). Ezek a választópolgárok így nem adhatták le voksukat a Tolna Megye 02. számú választókerület egyéni országgyűlési képviselő-jelöltjére, amellyel véleménye szerint a választáshoz való jogukat csorbították. Kifejtette, hogy valamennyiük neve szerepelt a névjegyzékben és a választási jogukat kiterjesztették az országgyűlési választásokra is.
 3. Beadványozó leírta, hogy az SZSZB-k hivatkozása mindkét helyen az volt, hogy mivel a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által állított országos német nemzetiségi listára szavaznak, így nem szavazhatnak egyéni országgyűlési képviselőre. Beadványozó álláspontja szerint az SZSZB-k ezzel jogszabálysértést követtek el.
 4. Ismertette továbbá, hogy a Dombóvár 003. és a Dombóvár 009. szavazókörökben az esetekről annak ellenére nem vettek fel jegyzőkönyvet, hogy az érintettek azt kifejezetten kérték.
 5. Beadványozó kérte az OEVB-t, hogy vizsgálja ki a kifogást az érintettek, a tanúk, a Dombóvár 003. és a Dombóvár 009. szavazókörök SZSZB-inek meghallgatásával, valamint a szavazóköri jegyzőkönyvek, illetve a felhasznált és fel nem használt - országgyűlési egyéni képviselő-jelöltekre vonatkozó – szavazólapok számának ismételt ellenőrzésével.
 6. Az OEVB 21/2022. (IV.9.) OEVB számú határozatával a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
 7. Határozata indokolásában az OEVB kifejtette, hogy Beadványozó kifogása nem tartalmazta a Ve. 212. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a jogszabálysértés megjelölését, valamint a jogszabálysértés bizonyítékait.
 8. Tekintettel arra, hogy a kifogás nem tartalmazta az ügy érdemi elbírálásához szükséges bizonyítékokat, az OEVB Beadványozó kifogását érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2022. április 12-én 12 óra 54 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB 21/2022. (IV.9.) számú határozatával szemben.
 2. Fellebbezésében előadta, hogy a 2022. április 3. napján tartott országgyűlési választások és népszavazás alkalmával több - német nemzetiséghez tartozó - választópolgár nem kapott az egyéni jelölt választására alkalmas szavazólapot a Dombóvár 003. és a Dombóvár 009. szavazókörökben a szavazatszámláló bizottságoktól (továbbiakban: SZSZB). Ezek a választópolgárok így nem adhatták le voksukat a Tolna Megye 02. számú választókerület egyéni országgyűlési képviselő-jelöltjére. Valamennyiük neve szerepelt a névjegyzékben és a választási jogukat kiterjesztették az országgyűlési választásokra is.
 3. Beadványozó leírta, hogy az SZSZB-k hivatkozása mindkét helyen az volt, hogy mivel a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által állított országos német nemzetiségi listára szavaznak, így nem szavazhatnak egyéni országgyűlési képviselőre. Beadványozó álláspontja szerint az SZSZB-k ezzel megsértették Magyarország Alaptörvényének XXIII. cikk (1) bekezdésében foglaltakat.
 4. Beadványozó kifejtette, hogy véleménye szerint a Ve. 178. § (1) bekezdésében foglaltakat is meghiúsították, ugyanis a korábban említett szavazatszámláló bizottságok – annak ellenére, hogy a választópolgárok nevei szerepeltek a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékekben, hiszen mindannyian szavazhattak az országos német nemzetiségi listára – részükre nem adták át az egyéni országgyűlési képviselő választására szolgáló szavazólapot.
 5. Beadványozó álláspontja szerint továbbá megsértették a Ve. 177. § (2) bekezdésében foglaltakat is, hiszen a visszautasított választópolgár(ok) nevét és a visszautasítás indokát a jegyzőkönyvvezetők külön jegyzékben nem tüntették fel.
 6. Kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az eljárásában szíveskedjen bizonyítékként felhasználni a tényállás tisztázása érdekében azokat a választási kifogásokat, amelyeket a fellebbezésben említett kilenc választópolgár közül öt 2022. április 3-án benyújtott az OEVB-hez.
 7. Beadványozó továbbá azt is leírta, hogy a Bizottság szíveskedjen bizonyítékként figyelembe venni azt a tényt is, hogy miután a Tolna megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetője Beadványozótól értesült a jogszabálysértésekről, 2022. április 3-án 13.00 óra körül utasítást adott ki mindazon helyi szavazóköröknek, amelyekben német nemzetiségi szavazók is szerepeltek a szavazóköri névjegyzékekben, hogy nekik a szavazatszámláló bizottságok az országos német nemzetiségi listára történő voksolást lehetővé tevő szavazólap mellé az egyéni országgyűlési képviselő megválasztására szolgáló szavazólapot is adják át.
 8. Beadványozó kérte a Bizottságot, hogy az OEVB-től a korábban említett dokumentumokat (kinyomtatott szavazóköri névjegyzékek, választási kifogások, választási kifogások elutasításai, az említett szavazóköri jegyzőkönyvek, visszautasított választópolgárok nevét és a visszautasítás indokát tartalmazó külön jegyzékek) mint bizonyítékokat az ügy elbírálásához hivatalból szíveskedjen beszerezni, ugyanis azokat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat nem tudja a fellebbezéséhez mellékelni, ugyanis azokhoz nem áll módjában hozzájutni.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 2. A Ve. 221. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság elsőfokú határozata ellen fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
 3. A Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem a 221. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be.
 4. A Bizottság rámutat arra, hogy az Alkotmánybíróság a 3081/2014. (IV.1.) AB számú, a 3082/2014. (IV.1.) AB számú és a 3097/2014. (IV.11.) AB számú végzéseiben az érintettségre vonatkozóan hangsúlyozta: „[a] Ve. a jogorvoslat szabályai között az adott ügyben való érintettség fogalmát nem határozza meg, az érintettség fogalom használatával az eljárásban részes felekhez képest más résztvevői körre utal, mely elvi síkon lehet többek között, akár akinek jogát, jogos érdekét, jogi helyzetét az ügy érinti, ezt azonban mindig az adott ügyben, esetről esetre a jogorvoslati kérelmet elbíráló szerv dönti el.”
 5. Továbbá a Kúria a Kvk.I.39.275/2022/4. számú végzésében, a Kvk.VI.38.250/2019/4. számú határozatában és a Kvk.VI.38.006/2019/2. számú végzésben is rögzített egységes gyakorlatra hivatkozva megállapította, hogy „az ügyben való érintettség akkor áll fenn, ha a választási ügy, illetve a választási bizottság határozata nyilvánvalóan befolyással van a kérelmező saját jogi helyzetére, közvetlen hatással bír jogaira, kötelezettségeire. A választási eljárás jogszerűségéhez, az alapelvek érvényesüléséhez, továbbá a tételes rendelkezések haladéktalan betartásához valamennyi választópolgárnak érdeke fűződik, ezért az erre való általános hivatkozás – konkrét, egyedi jogi kapcsolat hiányában – a kérelmező érintettségét nem alapozza meg. Az érintettségnek kimutathatónak, közvetlennek és nyilvánvalónak kell lennie (...)”.
 6. A Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó fellebbezése az érintettség alátámasztására egyáltalán nem tartalmazott érvelést, holott azt a következetes kúriai gyakorlat szerint a jogorvoslati kérelem benyújtójának a jogorvoslat benyújtásával egyidejűleg kell igazolnia, méghozzá arra vonatkozóan, hogy az állított jogsérelem közvetlenül kihatott saját jogaira és kötelezettségeire {lásd például: Kvk.I.39.275/2022/4. végzés, Indokolás [14], Kvk.I.37.640/2019/4. végzés, Indokolás [15]}
 7. Mindezekből következően az érintettség vizsgálata során nincs helye hivatalbóli bizonyításnak sem {lásd például: Kvk.I.39.275/2022/4. végzés, Indokolás [14], Kvk.I.37.510/2019/2. végzés, Indokolás [9]}, így jelen eljárás tekintetében a Bizottság Beadványozó érintettségének fennállását nem tudta megállapítani.
 8. Tekintettel a Bizottság és a Kúria által is megerősített joggyakorlatra, a Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó tekintetében nem valósul meg a Ve. 221. § (1) bekezdésben foglalt követelmény. Önmagában az a tény, hogy Beadványozó kifogását az OEVB érdemi vizsgálat nélkül elutasította, nem alapozza meg az érintettséget a másodfokú jogorvoslati kérelem előterjesztésére.
 9. A Bizottság mindezek alapján a fellebbezést érintettség hiányában a Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 221. §-án, és a 231. § (1) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 13.

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke