358/2022. NVB határozat - a Tóth Viktor képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

358/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a Tóth Viktor (a továbbiakban: Beadványozó) képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 21/2022. (IV. 08.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás és az első fokon meghozott döntés tartalma]

 1. Dr. T. Á. magánszemély (a továbbiakban: Kifogástevő) 2022. április 6. napján 15 óra 43 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságához (a továbbiakban: OEVB) 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján, a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b), c) és e) pontjában foglalt alapelvek, és a Ve. 143/A. § (2) bekezdés sérelme miatt.
 2. Kifogásában előadta, hogy tudomására jutott, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának napján, 2022. április 3-án, a választókerület területén, Nyírbátorban szervezetten szállították szavazásra a választópolgárokat.
 3. Előadta, hogy e cselekménnyel sérült a választás tisztaságának megóvása, mivel értelemszerűen nem valósulhat meg „tiszta választás”, ahol a választópolgárt joggyakorlásában jogellenes eszközökkel befolyásolják, szavazatának irányára a választópolgárok tömeges szállításával, illetve arra való felhívással vagy annak megszervezésével gyakorolnak közvetlen befolyást.
 4. Meglátása szerint a Ve. 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt önkéntes részvétel a választási eljárásban alapelv is megsértésre került, mivel az önkéntesség mind a választáson való részvétel, mind az attól való távolmaradás kontextusában értelemezhető, amibe beletartozik a befolyásmentes út is, amit megtesz a választópolgár lakóhelyétől vagy tartózkodási helyétől a szavazóhelyiségig.
 5. Véleménye szerint továbbá a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között alapelv is sérül az általa kifogásolt cselekménnyel, mivel a jogellenes eszközzel megszerzett szavazat (idetartozik az is, ha a választópolgárok szavazatainak leadását a tömeges szállítás révén érik el) jogellenes előnyt eredményez annak számára, aki a jogellenes eszköz haszonélvezője.
 6. Előadta továbbá, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelv is megsértésre került, mivel a tömeges szállítás jogsértő cselekmény, ekként ilyen cselekmény elkövetése minden érintett szereplő oldaláról fogalmilag kizárja a jóhiszeműség és a rendeltetésszerű joggyakorlást. E körben hivatkozott az Alkotmánybíróság 18/2008. (III. 12.) AB határozatára, illetve a Kúria Kvk.IV.37.359/2014/2. számú határozatára.
 7. Idézte a Ve. 143/A. § (2) és (3) bekezdéseit, amelyek tekintetében előadta, hogy sérti e rendelkezéseket az a személy is, aki nem egyszerre, hanem egymás után szállít kilencnél több választópolgárt vagy szervezi meg az ő szavazóhelyiséghez történő szállításukat. A tömeges szállítás ugyanis meglátása szerint megvalósul az ilyen magatartásból kifolyólag is, mindössze a cselekmény megvalósításának tekintetében nem egyidejűség, hanem egymásutániság jellemzi azt. Meglátása szerint az egymásutánisággal megvalósított szándékos tömeges szállítás a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjába foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvére tekintettel sérti a Ve. 143/A. § (2) bekezdését, ugyanis a formálisan jogszerű cselekedet rosszhiszeműség esetén éppen a tilalmazott tényállást valósítja meg.
 8. Kifogásához mellékelt egy Google Drive linket, amely számos fényképet és videófelvételt tartalmaz, amelyeken több személygépkocsi látható egy parkolóban, illetve Vajda György nyilatkozatát a tárgyban, hogy nyírbátori 001. számú szavazókörben meglátása szerint gépjárművekkel szállították a szavazóhelyiségbe a választópolgárokat.
 9. Mindezek alapján arra kérte az OEVB-t, hogy állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, tiltsa el a jogsértőt a további jogszabálysértéstől, szabjon ki bírságot, illetve a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét semmisítse meg és ismételtesse meg.
 10. Az OEVB a 21/2022.(IV.08.) számú határozatával a kifogást elutasította.
 11. Határozatának indokolásában rögzítette, hogy a rendelkezésére álló, Kifogástevő által becsatolt bizonyítékokat megvizsgálta és megállapította, hogy azok nem alkalmasak a jogszabálysértés tényének bizonyítására. Az OEVB megállapította, hogy a fotók és a videók a nyírbátori 001. számú szavazókör (Nyírbátor, József A. u. 19.) épületének parkolójában készültek 2022. április 3-án. Az OEVB álláspontja szerint azonban sem a fotókon és a videókon látható gépjárművek és személyek, sem a kifogáshoz mellékelt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat nem támasztja alá, hogy ismeretlen elkövető a szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívást tett volna közzé, illetve a szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos személyszállítást végzett volna.
 12. Az OEVB a Beadványozó által szolgáltatott bizonyítékokat egyenként és összességükben értékelve megállapította, hogy azok nem alkalmasak arra, hogy kétséget kizáróan bizonyítsák a Ve. 143/A. § (2) bekezdésében foglalt szervezett autóbuszos szállítás megvalósítását. Erre tekintettel az OEVB álláspontja szerint nem állapítható meg a Ve. 2. § (1) bekezdésének a) b) c) és e) pontjában foglalt alapelvek megsértése sem.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó az OEVB határozata ellen 2022. április 11-én 13 óra 48 perckor fellebbezést nyújtott be, amely fellebbezést az OEVI vezetője ugyanezen napon 16 óra 7 perckor felterjesztett a Nemzeti Választási Bizottsághoz.
 2. Érintettsége alátámasztásaként előadta, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán a jogsértés helyszínéül szolgáló országgyűlési egyéni választókerületben egyéni országgyűlési képviselőjelölt volt.
 3. Fellebbezésében megismételte a kifogásban foglaltakat, amelyen túlmenően előadta, hogy véleménye szerint az OEVB helyesen állapította meg, hogy a kifogásban csatolt bizonyítékok a nyírbátori 001. számú szavazókör parkolójában készültek. Véleménye szerint azonban az OEVB nem vizsgálta érdemben azt, hogy sérti a Ve. 143/A. § (2) bekezdését az a személy is, aki nem egyszerre, hanem egymás után szállít kilencnél több választópolgárt, vagy szervezi meg az ő szavazóhelyiséghez történő szállításukat. A választópolgárok nem egyidőben, hanem egymás után való szállítása a szavazóhelyiséghez továbbá Beadványozó szerint visszaélés a Ve. kifejezett tiltásának hiányával, amely nem nevesíti az egymásutánisággal megvalósított alakzatot, amelynek tiltása ugyanakkor álláspontja szerint kiolvasható a törvényből. Ennek okán véleménye szerint az OEVB jogértelmezése indokolatlanul szűkíti le a cselekmény tilalmát. Álláspontja szerint amennyiben a Ve. 143/A. §-a pusztán azzal megkerülhető volna, hogy autóbusz helyett személyautót használ a jogsértést elkövető, azáltal a tételes tilalom is értelmét veszítené, ekként a tilalom megkerülése önmagában megvalósítja a fentiekben említett alapelvek sérelmét is.
 4. Fellebbezésében megjelölte ugyanazon Google Drive linket, amely a kifogásban is feltüntetésre került.
 5. Mindezekre tekintettel arra kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, és a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét semmisítse meg és ismételtesse meg.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés nem megalapozott.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság elfogadta Beadványozó érintettségét jelen eljárásban.
 3. A Ve. 231. § (4) bekezdése alapján a fellebbezés elbírálása során a választási bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.
 4. A Ve. 43. §-a az alábbiak szerint rendelkezik a tényállás megállapításáról:

„(1) A választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást.

(2) A választási bizottság eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az irat, a tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték.

(3) A választási bizottság a kérelmező részére - kérésére - biztosíthatja a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségét. Ez esetben az ellenérdekű fél számára is - ha jelen van - lehetővé kell tenni a szóbeli nyilatkozattételt.

(4) A választási bizottság vagy a választási iroda által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani.

(5) A választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.”

 1. A Nemzeti Választási Bizottság a másodfokú eljárása során elsőként azt vizsgálta, hogy az OEVB megfelelően értékelte-e a bizonyítékként hivatkozott fényképek és videófelvételek tartalmát és annak értékelése alapján helytállóan állapította-e meg a tényállást. A Bizottság e körben irányadónak tekinti a Kúria Kvk.I.37.470/2018/2. számú végzését, amely szerint az eljárási határidők rövidsége miatt a választási ügyek többségében nehézséget okoz, hogy hitelt érdemlően bizonyítani tudja a kifogást tevő az állítását, hiszen a csatolt iratok, tárgyi bizonyítási eszközök hitelességének ellenőrzése nem mindig lehetséges, a bizonyítottság hiánya pedig a kifogást tevő terhére esik, ami a beadvány elutasítását eredményezi. Nincs egyértelműen megfogalmazható elvárás arra nézve, hogy a bizonyítottság milyen foka szükséges ahhoz, hogy a választási bizottságok, majd a bíróság megállapítsa a jogsértést, ebben a körben egyértelműen széles a mérlegelési lehetőség. A mérlegelés során az azonban elvárás, hogy a bizonyítási eszközök legyenek alkalmasnak a hivatkozottak bizonyítására, illetve a választási bizottságnak, bíróságnak az esetleges ellentmondásokat fel kell oldani.
 2. Beadványozó az általa csatolt fényképek és videófelvételek alapján azt állítja, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának napján, 2022. április 3-án, a választókerület területén, Nyírbátorban szervezetten szállították szavazásra a választópolgárokat. Beadványozó szerint – egyezően Kifogástevő álláspontjával – az a személy is megvalósítja a Ve. 143/A. § (2) bekezdésének sérelmét, aki nem egyszerre, hanem egymás után szállít kilencnél több választópolgárt, vagy szervezi meg az ő szavazóhelyiséghez történő szállításukat.
 3. A Ve. 143/A. § (2) bekezdése alapján mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé, szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos személyszállítás nem végezhető.
 4. A Ve. e rendelkezéséhez fűzött kommentár értelmében a Ve. törvényes eljárásnak nyilvánítja a választópolgárok szavazóhelyiséghez szállítását, kivéve, ha a szállítás autóbusszal történik. E szerint a kilenc vagy annál kevesebb állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsival megengedett a választópolgárok szállítása. Ezt maga a fellebbező is elismeri a fellebbezés 2. oldalának alján a következők szerint: „(…) kizárólag a kilenc vagy annál kevesebb állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsival megengedett a választópolgárok szállítása,(…)”.
 5. Ahogyan a szavazás napján történő autóbuszos személyszállítás egyes kérdéseiről szóló 3/2014. NVB iránymutatás is rámutat, az autóbuszos szállítás fogalmának meghatározása során a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) I. számú függelék II. e) alpontját kell figyelembe venni. E jogszabályi rendelkezés szerint az autóbusz olyan személyszállítás céljára készült, elektromos felsővezetékhez nem kötött gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – kilencnél több állandó ülőhely van.
 6. A Bizottság egyetért az OEVB azon megállapításával, hogy a Kifogástevő által csatolt bizonyítékok nem alkalmasak annak bizonyítására, hogy a Ve. 143/A. § (2) bekezdés sérelme megvalósult volna, ugyanis a Kifogástevő által mellékelt fényképeken és videófelvételeken – amelyek egyezőek a Beadványozó által is csatolt bizonyítékokkal – nem látható olyan jármű, amely rendelkezne kilencnél több állandó ülőhellyel, és így alkalmas volna kilencnél több személy szállítására.
 7. Emellett a Bizottság rámutat arra, hogy csatolt bizonyítékok alapján az sem nyert bizonyítást, hogy a kifogásban, illetve a tartalmilag azzal egyező fellebbezésben megjelölt személygépjárművek valóban többször, egymást követően szállítanának választópolgárokat a szavazóhelyiség parkolójába, tekintettel arra, hogy a csatolt fényképek és videófelvételek nem tartalmaznak időbélyegzőt, azok fájladataiból csupán az állapítható meg, hogy a felvételek 2022. április 3. napján, a választás napján készültek.
 8. Továbbá a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint bár az OEVB határozatában megállapította, hogy a csatolt bizonyítékok alapján egyértelműen beazonosítható, hogy azok a Nyírbátor, 001. számú szavazókör épületéül szolgáló intézmény parkolójában készültek, azonban az adott választókerületben helyismerettel nem rendelkezők számára nem egyértelműen azonosítható, hogy a felvételeken látható parkoló a nevezett szavazókör előtti parkoló-e. E körben a Bizottság megjegyzi, hogy a Beadványozó által mellékelt bizonyítékokból az sem megállapítható, hogy egyáltalán mely településen készültek a felvételek, annak ellenére, hogy Beadványozót terhelte volna annak kötelezettsége, hogy bizonyítékot szolgáltasson arra vonatkozóan, hogy a sérelmezett cselekmény pontosan hol történt. E körben a Bizottság hivatkozik a 79/2022. NVB számú határozatára, amelyben rögzítette, hogy „a kifogást előterjesztőnek a jogsértés helyszínét egyértelműen, mindenki számára beazonosíthatóan és kétséget kizáróan kell megjelölni, s annak bizonyítására alkalmas bizonyítékot kell csatolni”. Az ezen NVB határozatot helybenhagyó Kvk.VI.39.231/2022/2. számú végzésében a Kúria pedig a bizonyítás kapcsán rögzítette, hogy a Ve. szabályrendszere alapján a kérelem alapjául szolgáló bizonyítékokat a kérelmezőnek kell előtárnia és a sikertelen bizonyítás következménye is őt terheli. A bizonyítási eszköznek pedig alkalmasnak kell lennie a kérelemben előadottak bizonyítására.
 9. A Bizottság mindezek alapján egyetért az OEVB azon álláspontjával, miszerint a csatolt fényképek és videófelvételek sem egyenként, sem összességében nem alkalmasak arra, hogy kétséget kizáróan bizonyítsák a Ve. 143/A. § (2) bekezdésében foglalt szervezett autóbuszos szállítás megvalósítását, tekintettel arra. hogy a felvételeken látható gépjárművek egyike sem autóbusz.
 10. A Kúria a Kvk.VI.37.467/2018/2. számú határozatában rögzítette, hogy „a választójog gyakorlása megkönnyítéséhez a választási szerveken túl bárki segítségét igénybe lehet venni. Ez lehet mozgó urna igénylés, de a választópolgár szavazóhelyiségbe eljuttatása, szállítása is, kivéve az autóbuszt. (…) Nem merült fel, illetve nem került előterjesztésre olyan bizonyíték, amely a jelölő szervezet részéről szavazóhelyiségbe történő szállításra tett volna ígéretet, ahhoz biztosított volna járművet, vagy konkrét szavazókört jelölt volna meg a szállítás céljául. A szavazóhelyiséghez történő szállítás megszervezését a választópolgárok maguk végezték.” (Kúria Kvk.VI.37.467/2018/2. sz. határozat [17]).
 11. Beadványozó a Ve. 143/A. § (2) bekezdésének sérelme megállapítása mellett kérte a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b), c) és e) pontjában foglalt alapelvek, azaz a választás tisztaságának megóvása, az önkéntes részvétel a választási eljárásban, az esélyegyenlőség, továbbá a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének sérelmét.
 12. Az alapelvi sérelem megállapításához a Kúria Kvk.III.37.502/2018/2. számú határozata alapján többek között szükséges az is, hogy kiderüljön, hogy mikor – az országgyűlési választás napján, kiket – szavazati joggal rendelkező választópolgárokat és hová – az egyes szavazókörökbe – szállítottak. E tényezők ugyanis elengedhetetlenek a szervezettség fennálltának vizsgálatakor. Önmagában a választópolgárok szavazóhelyiséghez szállítása a Ve. rendelkezései alapján nem törvénysértő, a szervezettség kapcsán merülhet fel olyan elem, amely kérdésessé teheti a Beadványozó által felhívott alapelvek érvényre jutását.
 13. Arra vonatkozóan azonban, hogy a gépjárművekből kiszálló emberek mindegyike vagy legalább többsége szavazásra jogosult állampolgár, akik a nyírbátori 001. számú szavazókörben adhatták le szavazataikat, bizonyíték nem került csatolásra. Ahogy az sem nyert bizonyítást, hogy a szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívás került volna közzétételre.
 14. A Bizottság e tekintetben ismételten utal a Kúriának már részben hivatkozott joggyakorlatára, amely szerint – Kvk.I.37.470/2018/2., Kvk.I.37.525/2018/3, Kvk.VI.39.231/2022/2. számú végzésék – a Ve. szabályrendszere alapján a kérelem alapjául szolgáló bizonyítékokat a kérelmezőnek kell előtárnia és a sikertelen bizonyítás következménye is őt terheli, a bizonyítási eszköznek pedig alkalmasnak kell lennie a kérelemben előadottak bizonyítására.
 15. Mivel Beadványozó által hivatkozott bizonyítékok sem egyenként sem összességében nem alkalmasak az általa állított, bizonyítandó tény minden kétséget kizáró alátámasztására, sem az első fokon eljáró OEVB-nek, sem a Nemzeti Választási Bizottságnak nem volt módja megállapítani a jogorvoslati kérelemben szereplő jogsértést.
 16. Az NVB utal továbbá a Kúria már idézett Kvk.VI.37.467/2018/2. számú határozatára, amelynek során a Kúria a Ve. 143/A. § (2) bekezdése – mint tételes jogszabály sérelmének vizsgálatát követően rámutatott arra, hogy mivel „tételes jogszabálysértés nem történt, így az NVB az alapelv sérelmet már - helyesen - nem is érintette. (Kúria Kvk.VI.37.467/2018/2. számú határozat [21])
 17. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság az OEVB határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 43. §-án, 143/A. § (2) bekezdésén, 231. § (4) bekezdésén és a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a KRESZ I. számú függelék II. e) alpontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 13.

        Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

                    elnöke