354/2022. NVB határozat - a O. J. magánszemély és R. J. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

354/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság az O. J. (a továbbiakban: Beadványozó1) magánszemély és R. J. (a továbbiakban: Beadványozó2) magánszemély (a továbbiakban együttesen: Beadványozók) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 28/2022. (IV. 06.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. Beadványozók 2022. április 6-án 7 óra 34 perckor elektronikus úton kifogást nyújtottak be a Budapest 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB).
 2. Beadványozók előadták, hogy a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választásán és a népszavazási eljárásban választójogukat nem tudták gyakorolni, tekintettel arra, hogy a mozgóurna nem érkezett meg hozzájuk.
 3. Ismertetik, hogy Beadványozó1 telefonon, a kerületi „Kisokos” elnevezésű kiadványban megadott telefonszámon keresztül a maga, valamint a vele azonos lépcsőházban lakó Beadványozó2 részére mozgóurnát kért, amely kérést ismeretlen személyek rögzítettek, majd ezt követően egy férfi felkereste előbb Beadványozó1-et, majd Beadványozó2-t és tőlük a mozgóurna igénylésre vonatkozó kérelmet átvette.
 4. Beadványozók rögzítették, hogy a kérelmeik megfeleltek a Ve. 103. §. (1) bekezdésének, a (2) bekezdés b) pontjának, valamint a (3) bekezdésnek.
 5. Beadványozók ismertetik, hogy a kérelmet átvevő férfi a kérelmek átvételéről igazolást arra való hivatkozással nem adott, hogy „azok részéről történő személyes átvétel esetén nem indokoltak; a kérelmek alapján a kérelmező választópolgárokat azonnal felveszik a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékébe”.
 6. A szavazás napján a mozgóurna kiszállítására nem került sor, amelyet Beadványozó2 a 1818-as kormányzati ügyfélvonalon, valamint a visz@nvi.hu e-mailcímen keresztül.
 7. Beadványozók kérték annak kivizsgálását, hogy „Miért nem hozták ki a mozgóurnát, és lehetetlenítették el ezzel, hogy a választójogunkat gyakorolhassuk?; Mi történt a mozgóurna iránti kérelmeinkkel?; A kérelmeket átvevő személy – ha nem volt jogosultsága a kérelmek átvételére - , honnan tudhatta, hogy telefonon mozgóurna iránti kérelmet terjesztettünk elő?”.
 8. Beadványozók jogszabálysértésként az Alaptörvény XXIII. cikk (1) és (7) bekezdését, az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdését, és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjait jelölték meg.
 9. Budapest 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság Beadványozók kifogását a Ve. 215. § a) és d) pontjai alapján a 28/2022. (IV. 06.) számú határozatában érdemi vizsgálat nélkül utasította el.
 10. A határozatban az OEVB rögzítette, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (a továbbiakban: OEVI) tájékoztatása szerint a tárgyi mozgóurna iránti kérelmek nem érkeztek meg sem az OEVB-hez, sem az OEVI-hez, így Beadványozók – kérelem hiányában – nem is szerepelhettek a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén.
 11. Az OEVB rögzítette, hogy a kifogást benyújtó nem jogosult a kifogás benyújtására, valamint kitért arra is, hogy a kifogásban előadottak bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúját vetik fel, ezért amennyiben az OEVB a kifogásnak helyt adna, hatáskörén túlterjeszkedve, bűncselekményt állapítana meg, ezért jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel felkérte az OEVI-t, hogy tegyen feljelentést ismeretlen tettes ellen.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozók 2022. április 9-én 11:48-kor elektronikus úton fellebbezést nyújtottak be az OEVB határozatával szemben.
 2. Beadványozók fellebbezésükben előadják, hogy az OEVB határozat téves következtetésen alapul, tekintettel arra, hogy a kifogás benyújtójának személyét a kifogást tevő Beadványozók személyével azonosította, hiszen a kifogást megküldő személy csak a kézbesítési megbízott feladatait látta el, figyelemmel arra, hogy Beadványozók nem rendelkeztek „e-mail küldésére alkalmas eszközzel”.
 3. Beadványozók előadják továbbá, hogy az OEVB helyesen állapította meg, hogy a kifogás tárgyává tett cselekmény bűncselekmény elkövetésének a gyanúját veti fel, ezért annak elbírálása nem tartozik egyetlen választási bizottság hatáskörébe sem. Továbbá egyetértésüket fejezték ki Beadványozók a tekintetben, hogy az OEVI rendőrségi feljelentést tesz.
 4. Beadványozók a fellebbezésükhöz három mellékletet csatoltak: a benyújtott kifogást, a kifogás megküldését igazoló e-mail levelezést; továbbá a kifogást benyújtó személynek szóló meghatalmazást.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 2. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 221. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság elsőfokú határozata ellen fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
 3. A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani

a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve

b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.

 1. A fellebbezésnek a Ve. 224. § (3) bekezdése szerint tartalmaznia kell

a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 1. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
 2. A Bizottság rámutat arra, hogy a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezésben meg kell jelölni a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.
 3. [14] A Bizottság saját, illetve a Kúria joggyakorlata alapján rögzíti, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó érdemi okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3. számú végzések].
 4. A Bizottság megállapítja, hogy Beadványozók a fellebbezésükben nem jelölték meg a konkrét jogszabálysértést és annak konkrét jogszabályi helyét.
 5. A Bizottság megjegyzi azt is, hogy önmagában az a tény, hogy Beadványozók a fellebbezésükhöz mellékletként csatolják az általuk korábban benyújtott kifogást nem alkalmas arra, hogy a Bizottság a kifogásban megjelölt jogszabálysértést a fellebbezési eljárásban is alapul vegye, tekintettel arra, hogy a fellebbezési eljárás keretében a Bizottság az annak tárgyát képező határozat jogszerűségét vizsgálja, így a fellebbezés jogalapját az a körülmény teremtené meg, hogy a támadott OEVB határozat milyen okból jogsértő.
 6. Mindezek alapján Beadványozók fellebbezésben kifejtett érvei jogszabálysértés (konkrét jogszabályhely megsértése) megjelölése hiányában érdemben nem voltak vizsgálhatóak.
 7. A Bizottság mindezek alapján a fellebbezést a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglalt kötelező tartalmi elemek hiánya miatt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra tekintettel érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 8. Megjegyzi a Bizottság, hogy a választások hivatalos oldalán a kifogás és a fellebbezés benyújtásának szabályait részletesen ismertető tájékoztató, valamint a kifogás és fellebbezés benyújtását segítő mintadokumentumok 2021. januárja óta elérhetők. Ezek alkalmazása nagyban elősegítheti a formai feltételeknek megfelelő kérelem benyújtását.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 221. §-án, a 224. § (3) bekezdésén és a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 11.

                 Dr. Téglási András

     a Nemzeti Választási Bizottság

                            elnöke