352/2022. NVB határozat - a Szilágyi György képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

352/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a Szilágyi György (a továbbiakban: Beadványozó) képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest Főváros XVII. Kerület 14. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 25/2022. (IV. 06.) számú határozatát megváltoztatja és a kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma és az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

 1. Beadványozó 2022. április 5-én 10:38-kor kifogást nyújtott be a Budapest Főváros XVII. kerület 14. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a szerint.
 2. Kifogásában előadta, hogy 2022. április 3-án értesült róla, hogy Dunai Mónika arcképével és szlogenével felmatricázott „kampánybusza” a 1174 Budapest 17, Kép u. 14-16. (Általános Iskola) alatt található 29., 31., 32., 33., 34. és 035. számú szavazókörök közelében várakozott a választás ideje alatt.
 3. Idézte a Ve. 140. §-át, a 141. §-át és a 143. § (1) bekezdését, kiemelve annak b) pontját, amely szerint nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,
 4. Kifogásában előadta, hogy a szavazóhelyiségeket magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejárata és a várakozó „kampánybusz” közötti távolság nem érte el a Ve. 143. § (1) bekezdés b) pontja szerinti mértéket, ennél fogva sérült a Ve. hivatkozott rendelkezése.
 5. Idézte továbbá a Nemzeti Választási Bizottság 11/2014. számú iránymutatását, amely szerint a Ve. 143. § (1) bekezdésének sérelmét jelenti, ha a jármű várakozik (több mint 5 percig megáll) a szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteren belül, vagy az áthaladása folyamatos vagy rendszeres.
 6. Beadványozó kifogásban kérte az OEVB-t, hogy „a fenti tényállás és a kifogásban megjelölt bizonyítékok alapján a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja értelmében állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, és a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja alapján Budapest 14. számú OEVK 29., 31., 32., 33., 34. és 035. szavazókörében semmisítse és ismételtesse meg a választást.”
 7. Az OEVB a kifogást a 25/2022. (IV. 06.) számú határozatában érdemi vizsgálat nélkül utasította el.
 8. Határozata indokolásában előadta, hogy megvizsgálta a kifogás mellékleteiként csatolt fényképet és videófelvételt, és arra a következtetésre jutott, hogy azokból nem állapítható meg a fénykép és a videófelvétel készítésének időpontja, valamint a „kampánybusz” és a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratának pontos távolsága. Ezért álláspontja szerint a csatolt bizonyítékok nem alkalmasak annak megállapítására, hogy a kifogásolt cselekmény a Ve. 143. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezést megsértette, így a jogszabálysértés ténye nem igazolt.
 9. Mindezek alapján az OEVB a kifogást a Ve. 215. § c) pontjában foglalt utaló szabály alapján alkalmazandó Ve. 212. § (2) bekezdésben foglalt feltételek hiánya miatt érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2022. április 9-én 14 óra 21 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB 25/2022. (IV. 06.) számú határozatával szemben.
 2. Érintettsége alátámasztására előadta, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán az OEVB 2022. február 14-én az 5/2022. (II.14.) számú határozatával jogerősen nyilvántartásba vett jelölt. Érintettsége kapcsán hivatkozott a Kúria Kvk. I.37.513/2019/2. számú határozatára is.
 3. Beadványozó fellebbezésében röviden ismertette kifogását, valamint az OEVB határozatát is.
 4. Hivatkozott a Ve. 43. § (2) bekezdésére, majd rögzítette, hogy nem ért egyet azzal, hogy az általa csatolt fényképet és videót nem értékelte az OEVB bizonyítékként. Előadta, hogy mivel csatolt a kifogáshoz bizonyítékot, így tévesen jelölte meg az elutasítás jogcímet az OEVB.
 5. Álláspontja szerint a felvételeken egyértelműen felismerhető a „kampánybusz”, továbbá, hogy az a szavazóhelyiségeket magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejárattól számított 150 m-es távolságon belül van. Jelezte, hogy az aktivisták mérése szerint 140 m a két pont közötti távolság. A bizonyítékként csatolt fotón kivehető a várakozó kampánybusz, és a Kép utca 15-11. utcatábla. A GPS adatai szerint az utcasarok és a bejárat távolsága 150 m, de a fotókon látszik, hogy a busz ezen távolságon belül tartózkodik.
 6. Álláspontja szerint a csatolt bizonyítékok egyértelműen alátámasztják a Ve. 143. § (1) bekezdés b) pontjának sérelmét. Az OEVB ezért súlyosan jogsértően járt el, amikor a csatolt bizonyítékok alapján nem vizsgálta érdemben a kifogását, megsértve ezzel a Ve. 43. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét.
 7. Mindezek alapján kérte, hogy az NVB változtassa meg az OEVB határozatát, állapítsa meg jogszabálysértést, továbbá Budapest 14. számú országgyűlési egyéni választókerületében a 29., 31-35. számú szavazókörökben semmisítse meg és ismételtesse meg a szavazást.
 8. Fellebbezésében egy videófájlt csatolt, 2 db fotót a kampánybuszról, 1 fotót az utcatábláról és 1 fotót a GPS által mért távolságról.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés az eljárásjogi kérdésben alapos, az ügy érdemében alaptalan.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.
 3. A Ve. 212. § (2) bekezdése határozza meg a kifogás kötelező tartalmi elemeit, amelynek a választási bizottság elé tárása az érdemi elbírálás feltétele. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés szerint

„A kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.”

 1. Az OEVB arra hivatkozással utasította el érdemi vizsgálat nélkül Beadványozó kifogását, hogy a csatolt bizonyítékokból, azaz a kifogáshoz csatolt fényképből és videófelvételből nem állapítható meg a készítés időpontja, valamint a „kampánybusz” és a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratának pontos távolsága.
 2. A Bizottság megállapítja, hogy tévedett az OEVB amikor a kifogást bizonyítottság hiányában érdemi vizsgálat nélkül utasította el. Különbség van ugyanis a között, hogy a kifogáshoz egyáltalán nem kerül bizonyíték csatolásra, vagy Beadványozó szolgáltatott bizonyítékot, de az nem alkalmas az általa állított jogsértés alátámasztására. Az első eset alapján van helye a kifogás Ve. 215. § c) pontjára alapítottan, az érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak, míg az utóbbi esetben a Ve. 220. §-a alapján, érdemi vizsgálatot követően kell elutasítani a jogorvoslati kérelmet. Jelen ügyben az OEVB határozata alapján ezen utóbbi eset állt fenn, így tévedett, amikor határozata rendelkező részében az érdemi vizsgálat nélküli elutasításként jelölte meg döntését.
 3. A Bizottság álláspontja szerint a kifogás tartalmazott minden, az érdemi elbírálás alapjául szolgáló elemet, ezért alapos a fellebbezés abban, hogy azt az OEVB-nek érdemben kellett volna vizsgálnia.
 4. A Ve. 225. §-a szerint a fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. E jogszabályi rendelkezés értelmezésével kapcsolatban a Kúria a Kvk.I.37.951/2016/3. számú végzésében kifejtette, hogy új bizonyítékokra csak akkor lehet hivatkozni, ha a választási bizottságok előtti eljárásban már nyújtottak be bizonyítékot. (..) Az új bizonyíték minden esetben feltételezi, hogy már korábban is csatoltak bizonyítékot, és kérelmező az új bizonyítékkal a korábbi bizonyítékot kívánja megerősíteni.” {Indokolás [13] bekezdés}
 5. A Nemzeti Választási Bizottság szerint a másodfokú eljárásban becsatolt további bizonyítékok megfeleltethetők a Ve. 225. §-ában nevesített új bizonyítéknak, így a tényállás tisztázása során a Bizottság azokat is az értékelési körébe vonta.
 6. A Bizottság először az ún. kampánybuszt vizsgálta meg. A csatolt videó alátámasztja azt, hogy a járművön a „Hajrá Rákosmente, Hajrá Dunai Mónika” feliratot és Dunai Mónika, a FIDESZ-KDNP Budapest 14. OEVK-ban indult egyéni jelöltjének a fényképét tartalmazó plakát volt ragasztva.
 7. A járművön található plakát tartalma alapján kimerítette a Ve. 140. § a) pontja szerinti választási plakát fogalmát, vagyis alkalmas volt a választópolgári akarat befolyásolására, illetve megkísérlésére.
 8. A Bizottság második lépésként azt vizsgálta, hogy a jármű, amelyen a fentiekben hivatkozott választási plakátot ragasztották, mikor és hol helyezkedett el.
 9. A csatolt videófelvételen rögzített beszélgetés alapján – pl. „nincs meg a szavazókörtől a 150 m”, „Akkor elállok”, „Most már maradjanak mert így már befolyásolták a választást” – alappal lehet arra következtetni, hogy azt 2022. április 3-án, az országgyűlési képviselők és az azzal közös eljárásban bonyolított országos népszavazás szavazásának napján rögzítették. Ezt erősíti, hogy máskor nem lenne értelmezhető a videón elhangzott, a „választás befolyásolása” jelzés a választási plakáttal felmatricázott járműnek a szavazókörtől számított 150 m-en belüli jelenlétével.
 10. A Ve. 143. § (1) bekezdés b) pontja ugyanis tiltja az aktív kampánytevékenység folytatását a szavazás napján a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen.
 11. A Nemzeti Választási Bizottságnak hivatalos tudomása van arról, hogy a kifogásban megjelölt, 1174 Budapest 17, Kép u. 14-16. (Általános Iskola) alatt a szavazás napján összesen 6 szavazókör működött, a 29., a 31., a 32., a 33., a 34. és a 035. sorszámú.
 12. A kifogáshoz csatolt videón (mely a fellebbezéshez is csatolásra került) két személy, egy fehér kabátban lévő hölgy és a választási plakáttal felmatricázott gépjármű vezetője látható, és az a köztük folytatott beszélgetést rögzítette 1 perc 22 másodpercben. A hölgy jelezte, hogy a jármű a szavazóköröktől számított 150 m-en belül áll, a gépjármű vezetője pedig erre reagálva közölte, hogy akkor eláll, majd a hölgy megkérte, hogy ne álljon el, illetve, megmérik a szavazókör és a jármű közötti távolságot.
 13. A kifogáshoz, majd a fellebbezéshez is csatolt fényképfelvételekből, figyelemmel a valasztas.hu oldalon elhelyezett, az ún „kampányhatárt” jelölő térképes alkalmazás adataira is, a Bizottság megállapítja, hogy a választási plakátot tartalmazó jármű a 1174 Budapest 17, Kép u. 14-16. (Általános Iskola) alatti szavazókörök szavazóhelyiségeit magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül állt a felvétel készítésének időpontjában.
 14. A Bizottság jelen ügy tényállásának értékelése során nem hagyhatja figyelmen kívül a Ve. 143. § értelmezésével foglalkozó, a relatív területi kampánytilalom szabályainak értelmezése tárgyában kiadott 11/2014. számú iránymutatását.
 15. Ennek 2. pontja, amelyet a kifogás maga is idéz, az alábbiak szerint rendelkezik: „Nem jelenti önmagában a relatív területi kampánytilalom sérelmét, ha az a jármű, melyre a kampányidőszakban jelölt vagy jelölő szervezet népszerűsítésére szolgáló, a Ve. 144. § (1) bekezdése szerinti plakátot helyeztek el, a szavazás napján keresztülhalad a Ve. 143. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közterületen. A Ve. 143. § (1) bekezdésének sérelmét jelenti azonban, ha az e pontban nevesített jármű várakozik (több mint 5 percig megáll) a szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteren belül, vagy az áthaladása folyamatos vagy rendszeres. Ez utóbbi értelmezés nem vonatkozik a menetrend szerinti szállítást végző járművekre, különös tekintettel a kötött pályás eszközökre.”
 16. Az iránymutatás 2. pontjához fűzött indokolás rögzíti, hogy „[j]elen iránymutatás 2. pontja szerint nem jelenti a Ve. 143. § (1) bekezdésének sérelmét az, ha azok a járművek (pl. menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást végző járművek), melyeken a Ve. szerinti választási plakátot helyeztek el, a szavazás napján érintik, és áthaladnak a Ve. 143. § (1) bekezdés b) pontjában nevesített 150 méteres közterületen. A jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlással ellentétes és a relatív területi kampánytilalom megsértését, illetve a 143. §-a szabályának megkerülését jelenti azonban, ha ezen járművek bár minden esetben csak áthaladnak a 150 méteres területen, de ezt folyamatosan és rendszeresen teszik, illetve, ha várakoznak. A várakozás fogalma tekintetében a Nemzeti Választási Bizottság a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet I. függelék III. fejezet e) pontjában foglalt meghatározást tekinti irányadónak, mely szerint a várakozás: járművel a megállásnál (legfeljebb 5 percnél) hosszabb ideig történő egyhelyben tartózkodás. Ez alól a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény hatálya alá tartozó szolgáltatást végző járművek kivételt jelentenek.”
 17. Az iránymutatás idézett pontját és az ahhoz tartozó indokolást, rögzítve abban a várakozás fogalmát, a Bizottság a 2/2021. NVB iránymutatással módosította és az 2021. december 14. napjától hatályos.
 18. A Bizottság a Ve. 143. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt tartalmat az iránymutatás 2. pontjában írtak alapján vizsgálta. Ennek alapján a Bizottság álláspontja szerint a jogsértés megállapításához azt is kellett volna bizonyítani, hogy a gépjármű a jogszabályhelyben rögzített 150 méteres területen folyamatosan és rendszeresen áthaladt, vagy 5 percet meghaladóan várakozott. Ezzel szemben a kifogáshoz és a fellebbezéshez csatolt fényképfelvételek és a videó pusztán azt támasztja alá, hogy a gépjármű ott volt, azonban a folyamatos és rendszeres áthaladást, vagy az 5 percnél hosszabb várakozást nem. A videó 1 perc 22 másodperces, így az maximum azt bizonyítja, hogy ezen időtartamig állt egy helyben a busz, de ettől hosszabb ideig való várakozás alátámasztására nem alkalmas. Ezt támasztja alá az a tény, hogy az 1 perc 22 másodperces videó utolsó néhány másodpercének képsorai, valamint a videóban szereplő egyik hölgy nyilatkozata („és el is húzott a bácsi”) alapján a busz legkésőbb a videó elkészítésének befejező időpontjára a helyszínről el is távozott.
 19. Mindezek alapján a Bizottság nem találta bizonyítottnak jelen ügyben a Ve. 143. § (1) bekezdés b) pontjának sérelmét, amely miatt a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján az OEVB határozatát megváltoztatta és a kifogást érdemi vizsgálat okán elutasította.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 43. § (1), (2) és (5) bekezdésén, 140. §-án, 143. § (1) bekezdésén, 212. §-án, 220. §-án, 225. §-án, 231. § (4) bekezdésén és az (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 11.

                  Dr. Téglási András

        a Nemzeti Választási Bizottság

                             elnöke