351/2022. NVB határozat - a Szilágyi György képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

351/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a Szilágyi György (továbbiakban: Beadványozó) képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 10 igen és 3 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest Főváros XVII. Kerület 14. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 26/2022. (IV.6.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma és az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

 1. Dunai Mónika (a továbbiakban: Kifogástevő) képviselőjelölt 2022. április 6-án 11 óra 44 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Budapest Főváros 14. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) Szilágyi György képviselőjelölttel (a továbbiakban: Jelölt) szemben a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének, valamint a Ve. 143. § (1) bekezdésének megsértésére hivatkozással.
 2. Kifogásában előadta, hogy a Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Momentum Mozgalom, Magyar Szocialista Párt, Lehet Más a Politika, Párbeszéd Mozgalom által támogatott Jelölt „2022. április 3-án, a 2022-es magyarországi országgyűlési képviselők választásának napján a Ve. 143. § (1) bek. b) pontjában foglalt rendelkezéseket megszegve meg nem engedett, a Ve. 141. § szerinti kampánytevékenységet folytatott. Szilágyi György a Budapest, XVII. kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola bejárata előtt közvetlenül arra hívta fel a választók figyelmét, hogy szavazzanak rá és az őt jelölő pártszövetség képviselőire és magára a pártszövetségükre. A kampánytevékenységéről videó-felvételt készített, amelyet a Facebook oldalán 2022. 04. 03-án 13. óra 31. perckor közzé is tett.”
 3. Kifejtette továbbá, hogy álláspontja szerint Jelölt tiltott kampánytevékenységet végzett, ugyanis a felhívását a 41, 42, 45, 50 és 52 számú szavazókörök szavazóhelyiségeit magában foglaló épület kb. 15 méteres távolságán belül adta közre, illetve buzdította a szavazásra érkezőket.”
 4. Kifogásban kérte az OEVB-t, hogy a Ve. 218. § (2) bekezdésének a) pontja alapján állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, b) pontja alapján tiltsa el a további jogszabálysértéstől, a d) pontja alapján pedig szabjon ki bírságot, továbbá a Ve. 218. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a szavazóköri eredményeket semmisítse meg és ismételtesse meg a szavazást.”
 5. Kifogástevő a kifogás mellékleteként csatolta a jogsértést tartalmazó videófelvételt, annak internetes elérhetőségét (linkjét), valamint a megosztást tartalmazó képernyőfotót, továbbá az épület beazonosításhoz szükséges két darab fotót és annak internetes elérhetőségét.
 6. Az OEVB a 26/2022. (IV.6.) számú határozatával a kifogásnak részben helyt adott és megállapította, hogy Jelölt megsértette a Ve. 143. § (1) bekezdésének b) pontját és ezzel egyidejűleg a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját, ezért Jelöltet 500.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte és a további jogsértéstől eltiltotta.
 7. Az OEVB a határozatában rögzítette, hogy a becsatolt videófelvételről egyértelműen megállapítható, hogy azon Jelölt látható. Az OEVB rögzítette, hogy az általa kifejtett tevékenység, a videófelvételen elmondott beszéde kampánytevékenységnek minősül. Az OEVB azt is minden kétséget kizáróan megállapította, hogy a sérelmezett kampánytevékenység a szavazás napján, azaz 2022. április 3-án történt, miközben a szavazás folyamatban volt.
 8. Az OEVB határozatában azt is rögzítette, hogy a becsatolt videófelvételből kétséget kizáróan megállapítható, hogy Jelölt a fentiekben részletezett kampánytevékenységet „a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen” fejtette ki.
 9. Az OEVB határozata indokolásában kifejtette, hogy bár Kifogástevő kérte az OEVB-t, hogy a kifogással érintett szavazókörökben született eredményt semmisítse meg és rendeljen el megismételt szavazást, az OEVB azonban nem látta bizonyítottnak, hogy a kifejtett kampánytevékenység olyan mértékű jogsértést valósított volna meg, amely érdemben csorbította volna a szavazókörökben született választási eredményeket. Erre tekintettel az OEVB az érintett szavazókörök eredményeinek megsemmisítése és új szavazás elrendelése vonatkozásában a kifogást elutasította.
 10. Az OEVB határozata indokolásában rögzítette, hogy a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt, hiszen Jelölt a kampánytevékenység területi korlátait demonstratív és provokatív módon sértette meg azáltal, hogy a kifogásban megjelölt épület bejáratától számított maximum 20 méteres távolságban úgy fejtette ki a kampánytevékenységét, hogy az épület a videófelvételen egyértelműen felismerhető legyen. Erre tekintettel az OEVB a Ve. 218. § (2) bekezdés d) pont első fordulata és a Ve. 219. § (1) bekezdés utolsó fordulata alapján Jelöltet 500.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2022. április 9-én 14 óra 01 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB 26/2022. (IV.6.) számú határozatával szemben.
 2. Érintettsége alátámasztására előadta, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán az OEVB 2022. február 14-én az 5/2022. (II.14.) számú határozatával jogerősen nyilvántartásba vett jelölt. Érintettsége kapcsán hivatkozott a Kúria Kvk. I.37.513/2019/2. számú határozatára is.
 3. Beadványozó fellebbezésében röviden ismertette Kifogástevő kifogását, valamint az OEVB határozatát is. Előadta azt is, hogy az OEVB 500.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte.
 4. E körben hivatkozott és idézte a Ve. 219 § (1) bekezdését, majd vitatta a bírság összegét.
 5. Ennek kapcsán előadta, hogy véleménye szerint az OEVB által kiszabott bírság összege túlzó, figyelembe véve azt, hogy véleménye szerint a szóban forgó tevékenysége nyilvánvalóan nem befolyásolta jelentősen a választást, valamint a szavazás eredményét, mert az általa közzétett videó mindössze 28 másodpercig tartott. Ebben az Egységben Magyarországért jelöltjeire, annak listájára, valamint a személyére való szavazásra buzdította a választókat a szavazókör bejáratától nem messze. Kifejtette, hogy az általa közzétett videóra csupán 179 „kedvelés” érkezett és mindössze 15-en osztották meg a facebook-oldaláról 2022. április 8-án 20.00 óráig.
 6. A továbbiakban hivatkozott a Baranya Megye 1. számú OEVB 24/2022. (III.31.) számú határozatára, valamint a Nemzeti Választási Bizottságnak az említett határozatot megváltoztató és a bírságot jelentősen csökkentő 297/2022. számú határozatára és annak indokolására is.
 7. Kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az OEVB határozatát változtassa meg akként, hogy a bírság kiszabását mellőzze. Továbbá kifejtette, hogy amennyiben a Bizottság a pénzbírság kiszabását mégis indokoltnak tartja, a következetességre figyelemmel a rá kiszabott bírságot mérsékelni szíveskedjen és vegye figyelembe azokat a körülményeket, amelyek a hivatkozott ügyben is felmerültek, azaz, hogy jelen kampányidőszakban még ő sem volt elmarasztalva, valamint azt a tényt is, hogy a kifogással érintett cselekménye nem befolyásolta érdemben sem a kampányt, sem a választási eljárást, sem annak az eredményét.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés nem alapos.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.
 3. A Ve. 43. § (1) és (2) bekezdése alapján a választási bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A választási bizottság eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az irat, az írásbeli tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték. Az (5) bekezdés szerint a választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.
 4. A Ve. 141. §-a szerint kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.
 5. A Ve. 143. § (1) bekezdése alapján nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján

  a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,

  b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,

  c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.

 1. A Ve. 219. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításában az eset összes körülményeit – így különösen a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, a jogsértés súlyát és területi kiterjedtségét, a jogsértés ismétlődő jellegét – veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.
 2. A Ve. 219. § (2) bekezdése alapján a bírság legmagasabb összege természetes személy esetén a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötszöröse, egyébként a kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizenötszöröse.
 3.  A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2022. január 1-jétől havi bér alkalmazása esetén 200 000 forint.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság megtekintette a kifogáshoz csatolt jogsértést tartalmazó videófelvételt, a megosztást tartalmazó képernyőfotót, továbbá az épület beazonosításhoz szükséges két darab fotót is, amelynek alapján az alábbi megállapításokat teszi.
 5. A Bizottság rögzíti, hogy helyesen állapította meg az OEVB, hogy Jelölt által kifejtett és a videófelvételen is látható tevékenysége kampánytevékenységnek minősül, ugyanis abban a választópolgárokat az országgyűlési képviselők 2022. évi választásának napján a szavazáson történő részvételre buzdítja.
 6. A Bizottság az OEVB azon megállapításával is egyetértett, hogy Jelölt a kifogással érintett kampánytevékenységét a szavazás napján a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen” fejtette ki.
 7. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy az OEVB határozata indokolásának azon megállapítása is helytálló, hogy Jelölt jogsértő tevékenysége nyilvánvalóan szándékos volt, hiszen a szavazóhelyiséget magában foglaló épület bejáratától számított maximum 20 méteres távolságban úgy fejtette ki a kampánytevékenységét, hogy az a videófelvételen egyértelműen felismerhető legyen.
 8. A Bizottság rögzíti, hogy Jelölt tevékenységét a budapesti XVII. kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola épülete előtt fejtette ki, ahol a szavazás napján 5 szavazókörben zajlott a szavazás, így Jelölt kampánytevékenységét a szavazóhelyiségbe igyekező, illetve az onnan távozó választópolgárok közvetlenül is érzékelhették. A buzdító tevékenységét pedig videóra vetette, amelyet a politikusi facebook-oldalán a szavazás napján, azaz 2022. április 3-án 13 óra 31 perckor a nagy nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tett.
 9. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB a természetes személy esetén kiszabható bírság legmagasabb összegének felével bírságolta meg Beadványozót.
 10. Beadványozó fellebbezésében azt kérte, hogy a Bizottság az OEVB határozatát változtassa meg és a bírság kiszabását mellőzze, illetve, ha annak kiszabását mégis indokoltnak találja, akkor az OEVB által kiszabott 500.000 Ft-os bírság mértékét csökkentse. E körben Beadványozó fellebbezésében hivatkozott a Baranya megyei 1. számú OEVB 24/2022. (III.31.) számú határozatára, valamint a Nemzeti Választási Bizottság 297/2022. számú határozatára is.
 11. A Nemzeti Választási Bizottság rámutat arra, hogy a Beadványozó által hivatkozott OEVB és NVB döntés alapját képező eset és jelen ügy tényállása között nem áll fenn érdemi ügyazonosság. Az ügy alapjául szolgáló tényállások nem azonosak, ezért az NVB 297/2022. számú határozata alapjául szolgáló tényállás a bírság mértéke megállapítása vonatkozásában jelen ügy tényállásával nem összehasonlítható.
 12. Az NVB 297/2022. számú határozatának alapjául szolgáló ügyben megbírságolt képviselőjelölt a pécsi Széchenyi téren ugyanis nem kampánytevékenységet fejtett ki, hanem a kampányeszköz működését biztosító tápkábel áramforrásból történő lecsatlakozásával sértette meg a Ve. 2. § (1) bekezdésének e) pontját. A Bizottság ennek kapcsán kiemeli, hogy a képviselőjelölt tevékenységével kapcsolatban a bírság összegének mérséklését az a tény is indokolta, hogy a jogsértéssel érintettek köre kizárólag a Széchenyi téren tartózkodó választópolgárokra korlátozódott.
 13. A Nemzeti Választási Bizottság jelen ügy kapcsán elfogadta az OEVB azon indokolását, hogy a Jelölt jogsértő tevékenysége nyilvánvalóan szándékos volt. Ezt az is bizonyítja, hogy buzdító tevékenységét nem csupán a szavazóhelyiségbe igyekező és az onnan távozó választópolgárok vonatkozásában tervezte kifejteni, hanem tevékenységét azzal a nyilvánvaló szándékkal videófelvétel formájában is rögzíttette, hogy azt a szavazás napján a világhálón egy kattintással bárki számára, illetve minél több választópolgár számára elérhetővé tegye. A videót pedig a „Menjetek el szavazni! Ma van lehetőség változtatni a sorsunkon!” piros felkiáltójelekkel tarkított szöveges bejegyzés társaságában tette eshetőlegesen az egész ország nyilvánossága számára hozzáférhetővé. A videóban pedig nem csak a saját választókerületének választóit buzdította a személyére történő voksolásra, hanem a felvételen általánosságban az Egységben Magyarországért jelöltjeire, illetve listájára történő szavazásra buzdít, amelyből szintén az állapítható meg, hogy szándéka a választópolgárok minél szélesebb körének megszólítása volt („Ma van a szavazás napja. Ma leválthatjuk Orbán Viktort és bandáját. Nagyon sokan jönnek szavazni. Én is szavaztam már. Ne mulaszd el a lehetőséget! Gyere el és szavazz az Egységben Magyarországért jelöltjeire, az Egységben Magyarországért listájára, Rákosmentén és Kőbánya Kertvárosban pedig szavazz rám, hogy együtt, közösen megváltoztathassuk ezt az országot! Ma van a lehetőség. Holnap ezzel már nem tudsz élni. Gyere és szavazz!”)
 14. A Bizottság arra is rámutat, hogy Jelölt szándékos jogsértésére a 2022. évi országgyűlési képviselők általános választása kampányidőszakának utolsó napján, a szavazás napján került sor, amely a Bizottság álláspontja szerint súlyosító körülményként vehető figyelembe.
 15. Bizottság továbbá azt is rögzíti, hogy bár enyhítő körülményként lehetne értékelni azt, hogy Jelölt a 2022. évi kampányidőszakban első ízben kerül elmarasztalásra, azonban a jogsértés súlyára és területi kiterjedtségére tekintettel, indokoltnak találta az OEVB által kiszabott bírság mértékét is.
 16. Fentiek alapján a Bizottság az OEVB 26/2022. (IV.6.) számú határozatát helybenhagyta.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 43. § (1), (2) és (5) bekezdésén, a Ve. 141. §-án, , a Ve. 143. § (1) bekezdésén, a Ve. 219. § (1) és (2) bekezdésén, a Ve. 231. § (4) bekezdésén és az (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 11.

                  Dr. Téglási András

       a Nemzeti Választási Bizottság

                             elnöke