349/2022. NVB határozat - a VCC Live Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

349/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a VCC Live Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1112 Budapest, Balatoni út 2/A., képviseli: Tóth Szabolcs ügyvezető, a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 10 igen és 3 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Veszprém Megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 14/2022. (IV. 3.) számú határozatát megváltoztatja akként, hogy megállapítja, hogy dr. M.-Z. P.-né V. F. megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 149. §-át azzal, hogy Kifogástevő kifejezett hozzájárulása nélkül indított olyan automata hanghívást részére, amelynek tartalma közvetlen politikai kampánynak minősül; valamint mellőzi a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjai sérelmének, illetve a további jogsértéstől való eltiltás jogkövetkezményének megállapítását.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma és az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

 1. H. E. J. magánszemély (a továbbiakban: Kifogástevő) 2022. április 1. napján 17 óra 55 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Veszprém Megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján, a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között és az e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvek sérelme, illetve a Ve. 149. §-ának sérelme miatt.
 2. Kifogásában előadta, hogy 2022. március 31-től kezdődően a +3613547973 és a +3619994786 telefonszámokról a VCC Live Hungary Kft. szolgáltatón keresztül kérés nélküli telefonhívásokat indított dr. M.-Z. P.-né V. F., a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, a Momentum Mozgalom, az LMP – Magyarország Zöld Pártja, és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek (a továbbiakban együtt: Jelölő szervezetek) által az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán a közös pártlistájuk első helyén szereplő dr. Márki-Zay Péter felesége.
 3. Előadta, hogy az üzenet közzétételét nyilvánosan beismerte dr. Márki-Zay Péter kampánystábja egy internetes sajtóterméknek eljuttatott nyilatkozatban, megküldve az eredeti hangfelvételt is.
 4. Kifogástevő kifejtette, hogy a hangüzenet a következőket tartalmazza: „Üdvözlöm, V.F. vagyok, három lány és négy fiú édesanyja. Egy ember, ugyanolyan ember, mint ön. Egy ember, aki összeszorult szívvel figyeli mindazt a tragédiát és embertelenséget, ami Ukrajnában történik. Ugyanúgy, ahogyan Orbán Viktor is, én sem akarok háborút. Nem akarom látni, ahogy rommá lövik szeretett városainkat, házainkat, iskoláinkat, templomainkat. Legyen végre béke! Köszönöm, hogy meghallgatott! Ön V. F.-t, Márki-Zay Péter feleségét hallhatta.”
 5. Álláspontja szerint ez az üzenet nyíltan a választói akarat befolyásolására irányul, annak cáfolatára törekszik, hogy a hangot felmondó személy közeli hozzátartozója, a felsorolt jelölő szervezetek által állított listán első helyen szereplő jelölt korábbi, az Ukrajnában folyó háborúval kapcsolatos kijelentéseivel szemben nincs szó arról, hogy a nevezett jelölő szervezetek színeiben megválasztott képviselők által támogatott kormány bevonná Magyarországot a háborúba. Meglátása szerint e kampányeszköz célja az, hogy hitelt tulajdonítson dr. Márki-Zay Péter szavainak, egy szimpatikusnak tűnő, a közéletben szerepet eddig nem vállalt személy nyilatkozatával hitelesítse dr. Márki-Zay Péter megszólalásaira más politikai erőktől érkezett kritikákra adott cáfolatokat.
 6. Véleménye szerint ez a telefonhívással indított hangüzenet a Ve. 149. §-ában foglalt közvetlen politikai kampánynak minősül, amely körben idézte is a Ve. ezen rendelkezését.
 7. Előadta, hogy a Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatásban szereplő választópolgári adatok és az ott nem szereplő, de a Ve. 149. §-ában megjelölt egyéb személyes adat (így a telefonszám) felhasználhatósága elválik: előbbi esetben a Ve. 89. §-át kell figyelembe venni, azaz a választópolgár a hallgatásával hozzájárul az adatkezeléshez, a felhasználás megtiltása érdekében kell nyilatkoznia. Meglátása szerint a többi adat esetében a Ve. 149. §-a kifejezett hozzájárulást ír elő a felhasználáshoz, amely a személyes adatokkal összefüggésben egyedül az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) és az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: GDPR) követelményeinek megfelelő hozzájárulási nyilatkozat előzetes megtétele lehet. Beadványozó1 szerint ilyen üzenetek csak akkor küldhetők jogszerűen az Infotv. 5. §-a alapján, ha az ügyfél saját kezdeményezésre külön nyilatkozatot tesz a mobilszolgáltató felé telefonszáma ilyen célú felhasználása érdekében, vagy, ha a választópolgár a pártnak adott kifejezett hozzájárulást telefonszáma kampánycélú felhasználásához. Ilyen nyilatkozat hiányában a fenti adatkezelés és üzenetküldés jogszerűtlen.
 8. Meglátása szerint a Ve. 89. §-ban megjelölthöz hasonló tiltó nyilatkozat bemutatása azért nem kívánható meg tőle, mert jelen ügyben azt kellene bizonyítania, hogy nem adta előzetes hozzájárulását telefonszáma ilyen célú felhasználásához.
 9. Előadta, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, amely alapelv véleménye szerint megsértésre került a kifogásában sérelmezett tevékenységgel.
 10. Idézte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a választási eljárással kapcsolatos adatkezelésekről szóló ajánlásának II.4. pontját, amely szerint a „választópolgárnak a mobiltelefonszáma (…) kezeléséhez való hozzájárulása abban az esetben felel meg a Ve.-ben foglalt előírásoknak, amennyiben egyértelműen bizonyítható, hogy az az érintettől származik, engedélyező tartalmú, valamint az adott információnak a jelölt vagy jelölő szervezet általi kezelésére vonatkozik. A hozzájárulás érvényességét és az adatkezelés jogszerűségét a jelöltnek vagy jelölő szervezetnek kell biztosítania, illetve bizonyítania.”
 11. Kifogástevő meglátása szerint a jogtalanul megszerzett és felhasznált telefonszámok segítségével az érintett politikai oldal szélesebb körhöz volt képes eljuttatni választási üzeneteit, ezáltal pedig jogtalan előnyhöz jutott ellenfeleivel szemben. Ebből adódóan pedig sérült a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a jelöltek és jelölőszervezetek esélyegyenlőségére vonatkozó alapelv is.
 12. Kifogásában megjelölte a telex.hu internetes hírportál két cikkét, amelyek közül az elsőn az elektronikus sajtótermék tudósítását tartalmazza a kifogással sérelmezett tevékenységről, a második pedig a kifogással sérelmezett hangüzenetet. Mellékelte továbbá nyilatkozatát a tárgyban, hogy a kifogásában megjelölt telefonszámra vonatkozóan a Ve. 149. §-a szerinti közvetlen megkeresésre senkinek sem adott hozzájárulást.
 13. Mindezekre tekintettel arra kérte az OEVB-t, hogy állapítsa meg, hogy a VCC Live Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban foglalt alapelveket, illetve a Ve. 149. §-át.
 14. Az OEVB a 14/2022. (IV.03.) számú határozatával a kifogásnak helyt adott, és megállapította, hogy a VCC Live Hungary Kft. szolgáltató a kifogásban megjelölt telefonhívással megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között és az e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveket, ezért a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja alapján a VCC Live Hungary Kft. szolgáltatót eltiltotta a további jogszabálysértéstől.
 15. Határozatának indokolásában rögzítette, hogy mivel a telefonszám nem tartozik a Ve. 89. § (2) bekezdésében megadott adatok közé, az személyes adatnak minősül, így arra az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) előírásait kell alkalmazni. Megállapította továbbá, hogy a kifogás 3. mellékletében Kifogástevő két tanúval ellátott nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy telefonszámának kiadására senkinek sem adott hozzájárulást.
 16. Az OEVB rögzítette továbbá, hogy a Ve. 43. § (1) bekezdése alapján a bizonyítékokat egyenként és összességében értékelte, amely következményeként megállapította, hogy a VCC Live Hungary Kft. megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontját.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó az OEVB határozata ellen 2022. április 6. napján 13 óra 21 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Ve. 221. § (1) bekezdése alapján, amely fellebbezést a Veszprém Megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetője 2022. április 9. napján 10 óra 2 perckor felterjesztett a Nemzeti Választási Bizottsághoz.
 2. Fellebbezésében Beadványozó előadta, hogy meglátása szerint az OEVB határozata sérti a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontját, mivel nem tartalmazza teljeskörűen a megállapított tényállást, valamint nem jelölte meg azokat a bizonyítékokat, amelyek alátámasztanák, hogy a VCC Live Hungary Kft. megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban foglalt alapelveket.
 3. Beadványozó előadta továbbá, hogy a VCC Live Hungary Kft. felhő alapú contact center szolgáltatást nyújt, amely professzionális contact center hátteret biztosít mérettől függetlenül bármilyen call vagy contact center tevékenységet folytató vállalat, intézmény számára, és e szolgáltatáshoz kapcsolódóan – előfizetői igény esetén – távközlési szolgáltatást is biztosítanak.
 4. Megjegyezte, hogy a VCC Live Hungary Kft-nek nincs ráhatása arra, hogy az általa az előfizetőknek kiosztott hívószámokról az előfizetőik call centerein keresztül milyen telefonszámokra indítanak hívásokat.
 5. Előadta, hogy a +3613547973 telefonszámot 2022. március 29. napjától, a +3619994786 telefonszámot pedig 2022. március 31. napjától egy előfizetője használta.
 6. Beadványozó álláspontja szerint az OEVB határozata nem tartalmaz arra vonatkozóan indokolást, hogy Kifogástevő bármilyen bizonyítékot szolgáltatott volna arra vonatkozóan, hogy VCC Live Hungary Kft. kampánycélból átadta volna a nála tárolt, általa kezelt adatokat a hívó vagy bármely jelölő szervezet számára, vagy hogy valaha is kezelte volna Beadványozó a Kifogástevő telefonszámát. Meglátása szerint önmagában az a tény, hogy a hívásokat rajta, mint szolgáltatón keresztül indították, nem alapozza meg az általa elkövetett jogsértés megállapítását.
 7. Mindezekre tekintettel arra kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az OEVB határozatát változtassa meg, és a VCC Live Hungary Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben a jogsértés megállapítását és a további jogszabálysértéstől való eltiltását mellőzze.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó fellebbezése alapos.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság mindenekelőtt megjegyzi, hogy jelen ügy mikénti elbírálása során irányadónak tekinti korábbi, jelen ügyhöz nagymértékben hasonló tényállású döntésében tett megállapításait [lásd 335/2022. NVB határozat].
 3. A Bizottság megállapítja, hogy bár Beadványozó érintettsége körében megjelölte a Ve. 221. § (1) bekezdését, érintettsége alátámasztásaként azonban érvelést nem adott elő. Mivel azonban az OEVB határozata azt állapította meg, hogy Beadványozó megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt alapelveket, ezért a Bizottság megállapítja Beadványozó – mint a támadott határozattal marasztalt szervezet – érintettségét jelen eljárásban.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.
 5. A Ve. 141. §-a értelmében kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.
 6. A kampánytevékenység sokféle módon folytatható, plakátolással, politikai reklámmal és politikai hirdetéssel, ezekkel az eszközökkel azonban a kampányolók a választópolgárok nagyobb tömegét célozzák meg. A Ve. szabályozza azt is, amikor a kampánytevékenységet folytatók közvetlenül és kifejezetten az adott választópolgárt szólítják meg üzeneteikkel. Ez a Ve. 149. §-a szerinti közvetlen politikai kampány, amikor a választási kampányanyag a választópolgár részére, a Ve. 89. §-ban meghatározottak figyelembevételével, közvetlenül kerül eljuttatásra lakcímére, telefonszámára, vagy e-mail címére. Ez utóbbi két adattal kapcsolatban – azaz telefonszám, elektronikus levélcím – azonban a Ve. rögzíti, hogy annak felhasználása csak akkor jogszerű, ha a választópolgár ahhoz kifejezetten hozzájárult.
 7. A közvetlen megkeresés egyik módszere, hogy a jelöltek, vagy a listát állító jelölő szervezetek adatszolgáltatási díj ellenében, a Ve. 153. §-a alapján megvásárolják a választópolgárok szavazóköri névjegyzéki adatait az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodáktól, illetve a Nemzeti Választási Irodától. Ezen adatok kizárólag közvetlen politikai kampány céljából használhatók fel és nem tartalmazzák azoknak a választópolgároknak az adatait, akik a Ve. 89. §-a alapján úgy rendelkeztek, hogy megtiltják, hogy a választási szervek a róluk nyilvántartott adatokat a Ve. 153. § alapján kiadják.
 8. A Ve. 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a választási szervek a 153. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatigénylés alapján kizárólag a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét, lakcímét, valamint a választópolgárok nemére és az életkorára vonatkozó adatokat bocsájtják az igénylők rendelkezésére. A választópolgár e-mail címe és telefonszáma nem adattartalma a Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatásnak, azokat a választási szervek nem tartják nyilván, ennél fogva az sms-ben vagy e-mailben történő közvetlen választópolgári megkereséseknek nem lehet ezen adatszolgáltatás az alapja.
 9. Ahogyan azt a Ve. 149. §-a egyértelműen meghatározza, a választópolgár részére választási kampányanyag e-mail címére vagy telefonszámára, jogszerűen csak úgy juttatható el, ha a kampányanyagot küldő kifejezett felhatalmazással rendelkezik a választópolgártól ezen adatai kezelésére.
 10. Mindezekre figyelemmel megállapítható, hogy a kifogásban sérelmezett telefonhívás, annak tartalma alapján egyértelműen a Ve. 149. §-a szerinti közvetlen politikai kampánynak minősül. Erre való figyelemmel a Kifogástevő mint választópolgár részére kizárólag akkor lehetett volna telefonhívás útján eljuttatni a kifogásában jelzett hangüzenetet, ha a telefonszámai közvetlen politikai kampány céljára való felhasználásához kifejezetten hozzájárultak volna. Ezzel szemben Kifogástevő kifogásához mellékelt nyilatkozata egyértelműen tanúsítja, hogy közvetlen megkeresésre nem adott hozzájárulást.
 11. Ennek kapcsán a Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy az OEVB tévesen állapította meg a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban foglalt alapelveket megsértését, ugyanis a közvetlen politikai kampányra vonatkozóan a Ve. 149. §-a tartalmaz rendelkezéseket, tehát a közvetlen politikai kampánynak minősülő automata hanghívás tételes jogi rendelkezést sért. A Nemzeti Választási Bizottság e körben felhívja a figyelmet a közvetlen politikai kampánynak minősülő automata hanghívások ellen érkezett jogorvoslati kérelmek elbírálása során kialakult következetes joggyakorlatára, amelyek során a Ve. 149. §-ban foglalt rendelkezés megsértését állapította meg [321/2022., 320/2022., 310/2022., 291/2022. számú NVB határozatok].
 12. A Nemzeti Választási Bizottság utal a Kúria által is követett azon következetes joggyakorlatára, amely szerint a választási eljárás alapelvei kiemelt jelentőséggel bírnak, iránymutató és hézagpótló szerepük van, megsértésük – normatív tartalmuk miatt – jogszabálysértésnek minősül. Amennyiben azonban egy adott jogviszonyt tételes jogi rendelkezések szabályoznak, akkor nem lehet a jogvitát alapelvi rendelkezések alapján eldönteni. Mivel a tételes előírás sérelme magában foglalja az alapelvi sérelmet is, a Ve. tételes rendelkezése megsértésének megállapítása mellett a választási eljárási alapelv sérelmét nem kell megállapítani. [Kvk.VI.39.309/2022/5., Kvk.III.37.799/2020/3. és Kvk.IV.37.468/2009/2. számú végzések, 67/2016. NVB határozat, 79/2016. NVB határozat, 91/2016. NVB határozat, 119/2016. NVB határozat, 166/2022. NVB határozat, 169/2022. NVB határozat, 198/2022. NVB határozat].
 13. Ennek megfelelően a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a közvetlen politikai kampánynak minősülő kéretlen hanghívás a Ve. 149. §-át sérti, nem pedig a Ve. 2. § (1) bekezdésében foglalt bármely alapelvet.
 14. Beadványozó fellebbezésében lényegileg azt adta elő, hogy a kifogásban megjelölt két telefonszám bár hozzá mint szolgáltatóhoz tartozik, azonban nincs ráhatása arra, hogy az általa az előfizetőknek kiosztott hívószámokról az előfizetőik call centerein keresztül milyen telefonszámokra indítanak hívásokat.
 15. A Nemzeti Választási Bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapította, hogy helytállóan hivatkozik Beadványozó arra a tényre, hogy telefonhívást kezdeményező telefonszámot nem a szolgáltató, hanem az előfizető használja, ezáltal ráhatása sincs arra, hogy az előfizető milyen tartalmú telefonhívásokat indít.
 16. A Ve. 149. §-át sértő közvetlen politikai kampánynak minősülő automata hanghívás során nem rendelkezik relevanciával, hogy a sérelmezett telefonszám mely távközlési szolgáltatóhoz tartozik, az adott telefonszámot ugyanis nem a szolgáltató, hanem az előfizető használja, az előfizető jogosult hívást indítani a szolgáltató által a részére kiadott telefonszámról. Ennek alapján a Bizottság megállapítja, hogy az OEVB tévesen marasztalta határozatában a VCC Live Hungary Korlátolt Felelősségű Társaságot mint szolgáltatót, ugyanis a vizsgált esetben a jogsértő nem a távközlési szolgáltató, hanem az a természetes vagy jogi személy, aki a telefonszámot használva eljuttatta a kampányüzenetet a választópolgároknak. A Bizottság az elé tárt bizonyítékok alapján jogsértő személyként dr. M.-Z. P.-né V. F. -t azonosította.
 17. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság az OEVB 14/2022. (IV. 3.) számú határozatát megváltoztatja akként, hogy megállapítja, hogy dr. M.-Z. P.-né V. F. megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 149. §-át, azzal, hogy Kifogástevő kifejezett hozzájárulása nélkül indított olyan automata hanghívást részére, amelynek tartalma közvetlen politikai kampánynak minősül.
 18. A Nemzeti Választási Bizottság a VCC Live Hungary Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben alkalmazott jogkövetkezmények alkalmazását mellőzi.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 140-141. §-ain, a 149. §-án, a 153. §-án, a 221. §-án, és a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 11.

                  Dr. Téglási András

       a Nemzeti Választási Bizottság

                             elnöke