233/2024. NVB határozat - a Puszták Népéért Egyesület jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

233/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Puszták Népéért Egyesület (7042 Pálfa, Viola utca 3.) jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában – 16 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán visszautasítja a Puszták Népéért Egyesület jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. május 3-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek vizsgálata]

[1]    A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontja, valamint 307/D. § (3) bekezdése alapján az az egyesület, amely

-       a választás kitűzésekor jogerősen szerepelt a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában,

-       a bejelentéskor nyilatkozott arról, hogy a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére irányuló tevékenység folytatása céljából külföldi támogatást és belföldi jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől származó támogatást, névtelen adományt vagy ezekből származó vagyonelemet az adott választás vonatkozásában nem használ fel, továbbá

-       a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette,

a 2024. évben közös eljárásban tartott általános választások közül a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán lehet jelölő szervezet.

[2]    A Ve. 119. § (2) bekezdése, valamint 337/B. §-a alapján a Puszták Népéért Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2024. április 26-án 15 óra 51 perckor elektronikus úton kezdeményezte a Nemzeti Választási Bizottságnál (a továbbiakban: NVB) jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán, a Nemzeti Választási Bizottság email címére beküldött, .pdf formátumú, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 2/2024. (III. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 6. melléklete szerinti nyomtatvánnyal (a továbbiakban: P5 formanyomtatvány).

[3]    A Ve. 119. § (1) bekezdése alapján azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni az NVB-nél. A Ve. 119. § (2) bekezdése értelmében a jelölő szervezetet a bírósági nyilvántartás szerint képviseletre jogosult személy jelentheti be.

[4]    A Nemzeti Választási Iroda a Ve. 133. § (1) bekezdése alapján a bejelentést követően ellenőrizte a szervezet létezését és a bejelentő nyomtatványon feltüntetett adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában.

[5]    A P5 formanyomtatvány 1. oldala, annak jobb felső sarkában „AVDH bélyegzővel” van ellátva. Amennyiben a jelölő szervezet a P5 formanyomtatványt az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eüsztv. vhr.)  112. § (1) bekezdése szerinti azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással (a továbbiakban: AVDH szolgáltatás) nyújtja be, az e-Papír szolgáltatás a mellékletként csatolt dokumentumokat a benyújtó személy beazonosítására alkalmas módon hitelesíti.

[6]    Az AVDH szolgáltatás a hitelesítési szolgáltatás honlapjára feltöltött bármely dokumentumot az Ügyfélkapun keresztül belépett és azonosított személyhez rendeli, majd a személyhez rendelést hitelesen igazolja azzal, hogy a személy adatait (a természetes személy négy azonosító adatát: születési név, hely, dátum, anyja neve) a dokumentumhoz kapcsolt igazolásba foglalja. Az AVDH szolgáltatás a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele során a P5 formanyomtatvány és adott esetben annak mellékletei hitelesítését végzi el, olyan kérelmezők esetében, akik nem rendelkeznek legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással.

[7]    Az AVDH szolgáltatás az ügyfélkapun keresztül belépett és azonosított személy adatait egy igazolásba helyezi, amit a feltöltött nyilatkozathoz csatol. Ez a személyes adatokat tartalmazó igazolás tanúsítja azt, hogy ki a nyilatkozatot tevő személy. Ezt követően a szolgáltatás a nyilatkozatot az igazolással együtt elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel látja el. Az érvényes AVDH bélyegző tanúsítja egyrészt azt, hogy a nyilatkozat AVDH-val hitelesített, másrészt, hogy a nyilatkozat és az igazolás tartalma a hitelesítést követően nem változott, azaz nem hamisították meg. Az időbélyegző igazolja a hitelesítés pontos időpontját.

[8]    A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.

[9]    Az IM rendelet 6. melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ része szerint a jelölő szervezet nyilvántartásba vételére irányuló kérelem benyújtható az elektronikus ügyintézés szabályai szerint hivatali kapun vagy cégkapun keresztül vagy e-mailen minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési AVDH szolgáltatással hitelesítve. Nem felel meg az elektronikus benyújtási módnak az, ha a törvényes képviselő a nyomtatványt kézjegyével ellátja, majd szkennelés követően e-mailben küldi meg a bejelentést.

[10] A benyújtott dokumentumok vizsgálata során az NVB megállapította, hogy a P5 formanyomtatvány AVDH szolgáltatás keretében kiállított igazolást nem tartalmaz, annak ellenére, hogy a dokumentumon AVDH bélyegző található. A P5 formanyomtatványt az Egyesület – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 86. § (1) bekezdése szerinti közhiteles nyilvántartásban feltüntetett – törvényes képviselője email címéről küldve nyújtották be, de a fent hivatkozott igazolás hiányában nem megállapítható, hogy a bejelentést az Egyesület törvényes képviselője látta el kézjegyével.

[11] Mindezekre figyelemmel a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Egyesület 2024. április 26-án tett bejelentése – a fentiekben rögzített okokból – nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, amely miatt a Bizottság a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján visszautasítja annak jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[12] A határozat a Ve. 3. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontján, 119. §-án, 133. § (1) és (2) bekezdésén, 337/B. §-án, az IM rendeleten, a Cnytv. 86. § (1) bekezdésén, a Pp. 325. § (1) bekezdés g) pontján, valamint az Eüsztv. vhr. 112. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1)-(3) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. április 30.

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke