231/2024. NVB határozat - a Regélő Hagyományőrző Egyesület jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

231/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Regélő Hagyományőrző Egyesület (2481 Velence, Kossuth utca 13/a.) jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában – 15 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Regélő Hagyományőrző Egyesületet az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán

-       a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

veszi jelölő szervezetként nyilvántartásba.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. április 29. napján 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés vizsgálata]

[1] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 119. § (2) bekezdése alapján a Regélő Hagyományőrző Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2024. április 14-én 22 óra 55 perckor mint egyéb egyesület kérte jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán.

[2] A Ve. 119. §-a rögzíti, hogy azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően a szervezet képviseletére jogosult személynek kell bejelentenie a Nemzeti Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Bizottság). A Ve. 337/B. §-a szerint a jelölő szervezetet a területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság – amelynél a jelölő szervezetet bejelentették – veszi nyilvántartásba.

[3] A Ve. 132. §-a alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz. A Ve. 133. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.

[4] A Ve. 3. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontja szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelölő szervezet az a párt, valamint – a szakszervezet kivételével – az az egyesület lehet, amely a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szerepelt.

[5] A Nemzeti Választási Iroda a Ve. 133. § (1) bekezdése alapján a bejelentést követően ellenőrizte a szervezet létezését és a kérelemben szereplő adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában.

[6] A civil szervezetek bírósági nyilvántartásában az Egyesület törvényes képviselőjeként Sarf György Szilárd szerepelt, ugyanakkor a „képviseleti jog terjedelem”, a „képviseleti joggyakorlás módja”, a „megbízás időtartama”, a „megbízás megszűnésének időpontja”, valamint „a megszűnés tényleges időpontja” rovatok kitöltetlenek voltak, ezért a Nemzeti Választási Iroda a Székesfehérvári Törvényszéktől a 2024. április 15. napján kelt megkeresésében kérte be az egyesület bírósági nyilvántartásban szereplő adatainak kivonatát, valamint a hatályos alapszabályát.

[7] A Székesfehérvári Törvényszék 2024. április 16. napján kelt tájékoztatása szerint az Egyesület 2024. április 9. napján – a létesítő okirat tartalmát, valamint a szervezet képviselőjét is érintő – változásbejegyzési kérelmet terjesztett elő. A megküldött hatályos alapszabály rendelkezéseire figyelemmel a Bizottság megállapította, hogy az Egyesület képviseletére jogosult személyének megbízási időtartama határozott időre, három évre szól.

[8]  A fentiek alapján a Bizottság megállapította, hogy a szervezet bejelentésekor eljárt Sarf György Szilárdnak az Egyesület képviseletére vonatkozó megbízása a szervezet bejelentésének időpontjában nem állt fenn, mivel annak időtartama lejárt. Erre tekintettel a Bizottság az Egyesület jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét 187/2024. számú határozatával visszautasította. A Bizottság döntése ellen nem érkezett felülvizsgálati kérelem, ezért az 2024. április 20. napján jogerőre emelkedett.

[9] 2024. április 25-én 16 óra 23 perckor az Egyesület ismételten kérte jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét.

[10] A Nemzeti Választási Iroda a Ve. 133. § (1) bekezdése alapján a bejelentést követően ellenőrizte az egyesület létezését és a bejelentő nyomtatványon feltüntetett adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában. Az ellenőrzés eredményeképpen a Bizottság megállapítja, hogy az egyesület az Európai Parlament tagjai, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásának kitűzésekor jogerősen szerepelt a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, és a bejelentéskor megadott adatai egyezést mutatnak a közhiteles bírósági nyilvántartás adataival.

[11] A Bizottság rögzíti, hogy 187/2024. számú határozatának meghozatalát követően a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában az Egyesület törvényes képviselőjének adatai között bejegyzésre került a „képviseleti jog terjedelme”, a „képviseleti joggyakorlás módja”, a „megbízás időtartama”, valamint a „megbízás megszűnésének időpontja” adat. Ez utóbbira figyelemmel megállapítható, hogy az Egyesület jelölő szervezetként való bejelentésére Sarf György Szilárd jogosult volt.

[12] Megállapítható továbbá, hogy a szervezet képviseletére jogosult a bejelentéskor nyilatkozott arról, hogy az egyesület a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére irányuló tevékenység folytatása céljából külföldi támogatást és belföldi jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől származó támogatást, névtelen adományt vagy ezekből származó vagyonelemet az adott választás vonatkozásában nem használ fel.

[13] A Bizottság mindezen megfontolásokra figyelemmel úgy találta, hogy az Egyesület bejelentése a jogszabályi feltételeknek megfelel, ezért azt a Bizottság a Ve. 132. §-a alapján jelölő szervezetként a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán nyilvántartásba veszi.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[14] A határozat a Ve. 3. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontján, 119. §-án, 132. §-án, 133. § (1) bekezdésén, 307/D. § (3) bekezdésén, 337/B. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(3) bekezdésén alapul.

Budapest, 2024. április 26.

 

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke