228/2024. NVB határozat - az Országos Görög Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

228/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Görög Önkormányzatban (1054 Budapest, Vécsey utca 5.) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 14 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság Országos Görög Önkormányzatban elhalálozás miatt megüresedett mandátumot a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület (Syllogos) (1088 Budapest, Baross utca 41.) listájának 7. sorszám alatti helyén szereplő Bakirdzi Kalliope részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. április 27-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

[1]  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 102. § (1) bekezdés k) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő halálával.

[2]  Kész Józsefné a 2019. évi görög országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület listájának jelöltjeként szerzett képviselői mandátumot, amely listát a Nemzeti Választási Bizottság 302/2019. számú határozatával vette nyilvántartásba.

[3]  Chachopoulos Vasileios a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület elnöke 2024. március 21-én kelt, elektronikusan megküldött levelében arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy nevezett Képviselő 2024. március 12-én elhunyt, továbbá 2024. április 18-án megküldte a Nemzeti Választási Bizottság részére néhai Kész Józsefné halotti anyakönyvi kivonatát is.

[4]  Az Njtv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.

[5]  A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. § (1) bekezdése szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

[6]  A listát állító jelölő szervezet, a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének törvényes képviselője élve az Njtv. 68. § (2) bekezdésében foglalt jelölés jogával, a Ve.-ben meghatározott határidőben – 2024. március 21-én elektronikus úton megküldött nyilatkozatában – az elhunyt képviselő helyére a lista 7. sorszám alatti helyén szereplő Bakirdzi Kalliopét jelölte.

[7]  Figyelemmel arra, hogy a jelölő szervezet jelölése a jogszabályi követelményeknek megfelelt, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatában elhalálozás miatt megüresedett mandátumot Bakirdzi Kalliope részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[8]  A határozat az Njtv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés k) pontján és (6) bekezdésén, a Ve. 207/A § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. április 24.

 

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke