226/2024. NVB határozat - a Le az Adók 75%-ával Párt jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

226/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Le az Adók 75%-ával Párt (1164 Budapest, Magtár utca 60-62.) jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában – 14 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Le az Adók 75%-ával Pártot az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán

-       az Európai Parlament tagjainak választásán, és

-       a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

veszi jelölő szervezetként nyilvántartásba.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. április 27-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés vizsgálata]

[1] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § (1) bekezdés 3. pont b) és c) alpontja alapján az a párt, amely a választás kitűzésekor jogerősen szerepel a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, az Európai Parlament tagjainak választásán, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán lehet jelölő szervezet, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.

[2] A Ve. 119. § (2) bekezdése, valamint 337/B. §-a alapján a Le az Adók 75%-ával Párt képviselője 2024. április 23-án 16 óra 07 perckor személyesen kezdeményezte a Nemzeti Választási Bizottságnál (a továbbiakban: NVB) a párt jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán.

[3] A Nemzeti Választási Iroda a Ve. 133. § (1) bekezdése alapján a bejelentést követően ellenőrizte a párt létezését és a bejelentő nyomtatványon feltüntetett adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában. Az ellenőrzés eredményeképpen az NVB megállapítja, hogy a párt jogerősen szerepelt az Európai Parlament tagjai, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásának kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, és a bejelentéskor megadott adatai egyezést mutatnak a közhiteles bírósági nyilvántartás adataival.

[4] Fentiek alapján megállapítható, hogy a párt bejelentése a jogszabályi feltételeknek megfelel, ezért azt az NVB a Ve. 132. §-a alapján jelölő szervezetként az Európai Parlament tagjainak választásán, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán nyilvántartásba veszi.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[5] A határozat a Ve. 3. § (1) bekezdés 3. pont b) és c) alpontján, 119. §-án, 132. §-án, 133. § (1) bekezdésén, 337/B. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, továbbá 224. § (1)-(3) bekezdésén alapul.

Budapest, 2024. április 24.

 

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke