223/2024. NVB határozat - a Buckai Szövetség Egyesület jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

223/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Buckai Szövetség Egyesület (2310 Szigetszentmiklós, Csónakos utca 8.) jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában – 14 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Buckai Szövetség Egyesületet az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán

-       a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

 veszi jelölő szervezetként nyilvántartásba.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. április 27-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés vizsgálata]

[1] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontja, valamint a 307/D. § (3) bekezdése alapján az az egyesület, amely

-       a választás kitűzésekor jogerősen szerepelt a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában,

-       a bejelentéskor nyilatkozott arról, hogy a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére irányuló tevékenység folytatása céljából külföldi támogatást és belföldi jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől származó támogatást, névtelen adományt vagy ezekből származó vagyonelemet az adott választás vonatkozásában nem használ fel és

-       a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette,

a 2024. évben közös eljárásban tartott általános választások közül a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán lehet jelölő szervezet.

[2] A Ve. 119. § (2) bekezdése, valamint a 337/B. § alapján a Buckai Szövetség Egyesület képviselője 2024. április 20-án kezdeményezte a Nemzeti Választási Bizottságnál (a továbbiakban: NVB, Bizottság) az egyesület jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán.

[3] A Nemzeti Választási Iroda a Ve. 133. § (1) bekezdése alapján a bejelentést követően ellenőrizte az egyesület létezését és a bejelentő nyomtatványon feltüntetett adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában.

[4]  Az ellenőrzés eredményeképpen az NVB megállapítja, hogy az egyesület az Európai Parlament tagjai, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásának kitűzésekor jogerősen szerepelt a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában. A Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezet P5-ös formanyomtatványon megadott nyilvántartási száma nem egyezik meg teljes mértékben a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számmal, ugyanakkor a szervezetnek a P5-ös nyomtatványon feltüntetett egyéb adatai teljes körű egyezést mutattak a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában szereplő adatokkal, vagyis azonosítása elvégezhető volt.

[5]  Nemzeti Választási Bizottság joggyakorlata alapján, ha a P5-ös formanyomtatványon feltüntetett bírósági nyilvántartási szám eltér a nyilvántartásban szereplő számtól, de a szervezet egyéb adatainál eltérés nem mutatkozik, az önmagában nem képezi visszautasítás tárgyát. Ez esetben a nyilvántartásba vétel a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számmal történhet. (Lásd: 98/2018. számú NVB határozat, 112/2018. NVB határozat, 85/2024. számú NVB határozat)

[6] Az NVB megállapítja továbbá, hogy a bejelentett egyesület képviseletére jogosult a bejelentéskor nyilatkozott arról, hogy az egyesület a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére irányuló tevékenység folytatása céljából külföldi támogatást és belföldi jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől származó támogatást, névtelen adományt vagy ezekből származó vagyonelemet az adott választás vonatkozásában nem használ fel.

[7] Fentiek alapján megállapítható, hogy az egyesület bejelentése a jogszabályi feltételeknek megfelel, ezért azt Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 132. §-a alapján jelölő szervezetként a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán nyilvántartásba veszi.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[8] A határozat a Ve. 3. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontján, 119. §-án, 132. §-án, 133. § (1) bekezdésén, 307/D. § (3) bekezdésén, 337/B. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(3) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. április 24.

 

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke