219/2024. NVB határozat - az Európai Független-Centrum Párt jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában

   

A Nemzeti Választási Bizottság

219/2024. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Független-Centrum Párt (1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1/2.) jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában - 14 igen és 0 nem szavazattal - meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán az Európai Független-Centrum Párt jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét visszautasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. április 25-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek vizsgálata]

 1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 119. § (2) bekezdése, valamint a 337/B. § alapján az Európai Független-Centrum Párt (a továbbiakban: párt, szervezet) 2024. április 18-án elektronikus úton kezdeményezte a Nemzeti Választási Bizottságnál (a továbbiakban: NVB, Bizottság) jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi  választásán, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról   szóló 2/2024. (III. 11. ) IM rendelet 6. számú melléklete szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: P5 formanyomtatvány). A párt a P5 formanyomtatványon felül megküldte emblémáját is.

A szervezet által elektronikus úton 2024. április 20-án ismételten megküldött P5 formanyomtatvány elektronikus dokumentumként az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet szerinti azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési (a továbbiakban: AVDH) szolgáltatással hitelesítve is benyújtásra került.

 1. A Ve. 119. § (1) bekezdése alapján azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. A Ve. 119. § (2) bekezdése értelmében a jelölő szervezetet a bírósági nyilvántartás szerint képviseletre jogosult személy jelentheti be.
 2. Az Európai Független-Centrum Párt jelölő szervezetként való bejelentését Tóth P. Gábor Gábriel tette meg, az általa AVDH hitelesítéssel ellátott P5 formanyomtatvány elektronikus úton történő benyújtásával.
 3. A Ve. 3. § (1) bekezdés 3. pont b) és c) alpontjai alapján az a párt, amely a választás kitűzésekor jogerősen szerepel a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, az Európai Parlament tagjainak választásán, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán lehet jelölő szervezet, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.
 4. A Nemzeti Választási Iroda a Ve. 133. § (1) bekezdése alapján a bejelentést követően ellenőrizte a szervezet létezését és a bejelentő nyomtatványon feltüntetett adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában.
 5. Az ellenőrzés eredményeképpen az NVB megállapítja, hogy a www.birosag.hu oldalon elérhető, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 86. § (1) bekezdése szerint közhiteles nyilvántartásban az Európai Független-Centrum Párt törvényes képviselőjeként Tóth P. Gábor Gábriel szerepel, azonban nevezett képviseleti megbízási ideje 2024. január 4-én megszűnt.
 6. A Nemzeti Választási Bizottság következetes és a Kúria által is helybenhagyott joggyakorlata szerint a képviseleti jog a választási eljárást illetően a közhiteles nyilvántartásnak való teljes megfelelést kívánja meg {Kúria Kvk.IV.37.376/2019/5. számú végzés, Indokolás [21]}. Mindez tehát azt jelenti, hogy a választási eljáráshoz kapcsolódó joghatályos nyilatkozat megtételére nem jogosult az a törvényes képviselő, akinek megbízása a civil szervezetek közhiteles nyilvántartása szerint megszűnt, ám a nyilvántartásból ténylegesen nem került törlésre [69/2022. NVB határozat, 53/2022. NVB határozat, 48/2022. NVB határozat, 41/2020. NVB határozat, 285/2019. NVB határozat, 277/2019. NVB határozat, 259/2019. NVB határozat, 29/2019. NVB határozat, Kvk.IV.37.376/2019/5. és Kvk.II.37.677/2020/6. számú végzések] és értelemszerűen az a képviselő sem, akinek a képviseleti joga a nyilvántartásban (még) nem szerepel. Továbbá a választási eljárásban sem a választási szervek, sem a Kúria a kérelmező egyesület nyilvántartásban rögzített adatainak, így a nyilvántartásba vett képviseletének felülbírálatára nem jogosult, a közhiteles nyilvántartási adatok a választási eljárásban nem dönthetők meg {Kúria Kvk.IV.39.300/2022/5. számú végzés, Indokolás [28]}.
 7. A Kúria Kvk.II.37.677/2020/6. számú végzése azt is rögzíti, hogy az ügyek jogi megítélése szempontjából nem jelent különbséget, hogy az adott képviselő a bírósági nyilvántartásban egyáltalán nem, vagy pedig lejárt megbízással szerepel. Visszautalva a Kvk.II.37.146/2014/2. számú végzésében foglaltakra kifejtette, hogy „a Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szervezet képviseletére jogosult személynek – helyesen – a szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személyt tekintette. Az eljárás jellege, a rendelkezésre álló rövid határidők ugyanis csak azt teszik lehetővé, hogy az illetékes választási iroda a jelölő szervezet adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrizze. (…) A képviseletre jogosult személyen tehát – a Ve. 119. § (2) bekezdésének vonatkozásában – a szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személy értendő.”
 8. Fentiek alapján a Bizottság megállapítja, hogy az Európai Független-Centrum Párt jelölő szervezeteként való bejelentése nem felel meg a Ve. 119. § (2) bekezdésének, mivel a P5 formanyomtatványt benyújtó Tóth P. Gábor Gábriel képviseleti jogosultsága a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában fellelhető adatok szerint megszűnt, ezért nevezett a választási eljárásban, a választási szervek előtt a párt képviseletére nem jogosult.
 9. Mindezekre figyelemmel a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Európai Független-Centrum Párt bejelentése - a fentiekben rögzített okokból – nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, amely miatt a Bizottság a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján visszautasítja annak jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 3. § (1) bekezdés 3. pont b) és c) alpontjain, 119. §-án, 133. § (1) és (2) bekezdésein, 337/B. §-án, az IM rendeleten, a Cnytv. 86.§ (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(3) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. április 22.

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke