218/2024. NVB határozat - a Zsutij Hátrányos Helyzetű Emberek Életminőségének Javítását Elősegítő Egyesület jelölő szervezet által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

218/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Zsutij Hátrányos Helyzetű Emberek Életminőségének Javítását Elősegítő Egyesület (5900 Orosháza, Felsőtanyák 19., a továbbiakban: Beadványozó) jelölő szervezet által benyújtott fellebbezés tárgyában – 15 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Békés Vármegyei Területi Választási Bizottság 21/2024. számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. április 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az elsőfokon eljáró választási bizottság döntése és az azt megelőző eljárás]

[1] Beadványozó képviselője 2024. április 15-én kezdeményezte a Békés Vármegyei Területi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: TVB) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán.

[2] A Békés Vármegyei Területi Választási Iroda a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (1) bekezdése alapján a bejelentést követően ellenőrizte a szervezet létezését és a bejelentő nyomtatványon feltüntetett adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában.

[3] Az ellenőrzés alapján megállapította, hogy a nevezett jelölő szervezet a bírósági nyilvántartásban a választás kitűzésekor jogerősen szerepelt, azonban a formanyomtatványon feltüntetett adatai eltérést mutattak a bírósági nyilvántartásban szereplő adatokkal a név vonatkozásában (P5 nyomtatványon a „Zsutij Hátrányos Emberek Életminőségét Elősegítő Egyesület” szerepelt, míg a bírósági nyilvántartásban a „Zsutij Hátrányos Helyzetű Emberek Életminőségének Javítását Elősegítő Egyesület”.

[4] A TVB megállapította továbbá, hogy a P5 formanyomtatványt a szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult írta alá, ugyanakkor az ellenőrzés során megállapítást nyert az is, hogy a nemzetiségi szervezet alapszabálya a választás évét megelőző 3 évben hatályosan nem tartalmazza az adott nemzetiség képviseletét.

[5] A TVB megvizsgálta a szervezet Alapszabályát és megállapította, hogy annak tartalma 2015. november 27-től kezdődően változatlan, majd szó szerint idézte egyes rendelkezéseit.

[6] Ezt követően a TVB hivatkozott a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 2. § 14. pontjában foglaltakra, valamint a Kúria Kvk.VII.39.033/2024/3. számú határozatára és megállapította, hogy Beadványozó bejelentése nem felel a jogszabályi feltételeknek, ezért a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján visszautasította a jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán.

II.

[A fellebbezés tartama]

[7] Beadványozó a TVB 21/2024. számú határozatával szemben 2024. április 18-án 12 óra 25 perckor személyesen nyújtott be fellebbezést a Békés Vármegyei Területi Választási Irodánál (a továbbiakban: TVI). A TVI a fellebbezést az ügy iratanyagával együtt 2024. április 18-án 13 óra 07 perckor elektronikus úton megküldte a Nemzeti Választási Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság).

[8] Beadványozó fellebbezésében kérte a Bizottságot, hogy a fellebbezésének az Alapszabályzatuk „3.1.8 Hátrányos helyzetűek – elősorban roma származásúak – érdekvédelme, eszközbeli, szellemi és erkölcsi támogatása, rehabilitációs programokon való részvételük biztosítása, ingyenes jogi tanácsadás és képviselet” pontjára hivatkozással, méltányossági alapon az érdekvédelem, a szellemi és erkölcsi támogatás, a képviselet teljesülése érdekében adjon helyt és részesítse azt pozitív elbírálásban.

[9] Beadványozó előadta, hogy azért is vitatja a TVB a 21/2024. számú határozatát, mert a korábbi választáson az Egyesület már jogot szerzett az indulásra.

[10] Beadványozó továbbá nyilatkozott arról is, hogy az Egyesület több, mint három éve működik eredményesen és végzi munkáját a roma közösség segítése, nemzetiségük képviselete érdekében, ahogyan azt az egyesület neve is tükrözi.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[11] Az NVB megállapítja, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[12] A Ve. 221. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság elsőfokú határozata ellen fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[13] A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani

a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve

b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.

[14] A fellebbezésnek a Ve. 224. § (3) bekezdése szerint tartalmaznia kell

a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

[15] A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[16] A Bizottság rámutat arra, hogy a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezésben meg kell jelölni a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

[17] A Bizottság saját, illetve a Kúria joggyakorlata alapján rögzíti, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó érdemi okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3. számú végzések].

[18] AZ NVB megállapítja, hogy Beadványozó a fellebbezésében nem jelölte meg a konkrét jogszabálysértést és annak konkrét jogszabályi helyét.

[19] Mindezek alapján Beadványozó fellebbezésben kifejtett érvei jogszabálysértés (konkrét jogszabályhely megsértése) megjelölése hiányában érdemben nem voltak vizsgálhatóak.

[20] A Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján azt is megállapítja, hogy a fellebbezés csupán Beadványozó elnökére vonatkozó lakcímadatot, valamint a személyi azonosító számát tartalmazza. A Bizottság tehát rögzíti, hogy a fellebbezés a Ve. 224. § (3) bekezdésének tételes rendelkezése ellenére nem tartalmazza Beadványozó székhelyét, valamint bírósági nyilvántartási számát.

[21] A Bizottság mindezek alapján a fellebbezést a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglalt kötelező tartalmi elemek hiánya miatt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra tekintettel érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[22] A határozat a Ve. 132. §-án, 133. § (1) bekezdésén, 134. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdésének d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. április 19.

 

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke