169/2024. NVB határozat - a Közösen Építő Polgárok Pártja jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

169/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Közösen Építő Polgárok Pártja (1122 Budapest, Városmajor utca 33. 1. em./1.) jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán a Közösen Építő Polgárok Pártja jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét visszautasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. április 18-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek vizsgálata]

[1]    A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § (1) bekezdés 3. pont b) és c) alpontja alapján az a párt, amely a választás kitűzésekor jogerősen szerepel a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, az Európai Parlament tagjainak választásán, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán lehet jelölő szervezet, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.

[2]    A Ve. 119. § (2) bekezdése, valamint 337/B. §-a alapján a Közösen Építő Polgárok Pártja képviselője első ízben 2024. március 19-én kezdeményezte a Nemzeti Választási Bizottságnál (a továbbiakban: NVB) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 2/2024. (III. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 6. melléklete szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: P5 formanyomtatvány). A párt a P5 formanyomtatványon felül megküldte a Közösen Építő Polgárok Pártja emblémáját is.

[3]    Az NVB 32/2024. (III. 18.) számú határozatában megállapította, hogy a Közösen Építő Polgárok Pártja jelölő szervezeteként való bejelentése nem felel meg a Ve. 119. § (2) bekezdésének, mivel a P5 formanyomtatványt benyújtó Gilicze Szabina Anna képviseleti jogosultsága a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában fellelhető adatok szerint megszűnt, ezért nevezett a választási eljárásban, a választási szervek előtt a párt képviseletére nem jogosult. Mindezekre figyelemmel az NVB a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján visszautasította a Közösen Építő Polgárok Pártja jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán.

[4]    Az NVB említett döntésével szemben a Közösen Építő Polgárok Pártja 2024. március 22. napján felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához. A Kúria 2024. március 26. napján kelt, Kvk.IV.39.022/2024/3. számú határozatával az NVB döntését helybenhagyta.

[5]    A Ve. 119. § (2) bekezdése, valamint 337/B. §-a alapján a Közösen Építő Polgárok Pártja képviselője 2024. április 10. napján 23 óra 39 perckor elektronikus úton ismételten kezdeményezte az NVB-nél az egyesület jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán. A párt a P5 formanyomtatványon felül ismételten megküldte az emblémáját is, továbbá bejelentéséhez csatolta a Fővárosi Törvényszék 126.Pk.60.388/202210. számú, Gilicze Szabina Anna – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába bejegyzett Közösen Építő Polgárok Pártja képviselője – megbízásának időtartama (5 év) és megszűnésének időpontja (2028. 09. 11.) adatainak átvezetését tartalmazó végzését (a továbbiakban: végzés).

[6]    Az NVB megállapítja, hogy a 2024. április 9-én kelt végzés a Közösen Építő Polgárok Pártja jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének ismételt kezdeményezése (továbbá e határozat meghozatala) időpontjában még nem emelkedett jogerőre, ellene a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye.

[7]    A Ve. 119. § (1) bekezdése alapján azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. A Ve. 119. § (2) bekezdése értelmében a jelölő szervezetet a bírósági nyilvántartás szerint képviseletre jogosult személy jelentheti be.

[8]    A Közösen Építő Polgárok Pártja jelölő szervezetként való bejelentését ismételten Gilicze Szabina Anna tette meg, az általa az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet szerinti azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési (a továbbiakban: AVDH) szolgáltatással hitelesített P5 formanyomtatvány elektronikus úton történő benyújtásával.

[9]    A Nemzeti Választási Iroda a Ve. 133. § (1) bekezdése alapján az ismételt bejelentést követően ellenőrizte a szervezet létezését és a bejelentő nyomtatványon feltüntetett adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában.

[10] Az ellenőrzés eredményeképpen az NVB megállapítja, hogy a www.birosag.hu oldalon elérhető, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 86. § (1) bekezdése szerint közhiteles nyilvántartásban a Közösen Építő Polgárok Pártja törvényes képviselőjeként ugyan Gilicze Szabina Anna szerepel, azonban nevezett képviseleti megbízása – a közhiteles nyilvántartás alapján – 2023. augusztus 15-én megszűnt.

[11] Az NVB következetes és a Kúria által is helybenhagyott joggyakorlata szerint a képviseleti jog a választási eljárást illetően a közhiteles nyilvántartásnak való teljes megfelelést kívánja meg {Kúria Kvk.IV.37.376/2019/5. számú végzés, Indokolás [21]}. Mindez tehát azt jelenti, hogy a választási eljáráshoz kapcsolódó joghatályos nyilatkozat megtételére nem jogosult az a törvényes képviselő, akinek megbízása a civil szervezetek közhiteles nyilvántartása szerint megszűnt, ám a nyilvántartásból ténylegesen nem került törlésre [29/2019. NVB határozat, 259/2019. NVB határozat, 277/2019. NVB határozat, 285/2019. NVB határozat, 41/2020. NVB határozat, 48/2022. NVB határozat, 53/2022. NVB határozat, 69/2022. NVB határozat, Kvk.IV.37.376/2019/5. és Kvk.II.37.677/2020/6. számú végzések], és értelemszerűen az a képviselő sem, akinek a képviseleti joga a nyilvántartásban (még) nem szerepel. Továbbá a választási eljárásban sem a választási szervek, sem a Kúria a kérelmező egyesület nyilvántartásban rögzített adatainak, így a nyilvántartásba vett képviseletének felülbírálatára nem jogosult, a közhiteles nyilvántartási adatok a választási eljárásban nem dönthetők meg {Kúria Kvk.IV.39.300/2022/5. számú végzés, Indokolás [28]}.

[12] A Kúria Kvk.II.37.677/2020/6. számú végzése azt is rögzíti, hogy az ügyek jogi megítélése szempontjából nem jelent különbséget, hogy az adott képviselő a bírósági nyilvántartásban egyáltalán nem, vagy pedig lejárt megbízással szerepel. Visszautalva a Kvk.II.37.146/2014/2. számú végzésében foglaltakra, kifejtette, hogy „a Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szervezet képviseletére jogosult személynek – helyesen – a szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személyt tekintette. Az eljárás jellege, a rendelkezésre álló rövid határidők ugyanis csak azt teszik lehetővé, hogy az illetékes választási iroda a jelölő szervezet adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrizze. (…) A képviseletre jogosult személyen tehát – a Ve. 119. § (2) bekezdésének vonatkozásában – a szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személy értendő.”

[13] Fentiek alapján a Bizottság megállapítja, hogy a Közösen Építő Polgárok Pártja jelölő szervezeteként való bejelentése – noha a változásbejegyzési eljárásban hozott, még nem jogerős végzés elrendeli a képviselő megbízása új időtartamának és a megbízás megszűnése új időpontjának átvezetését – nem felel meg a Ve. 119. § (2) bekezdésének, mivel a P5 formanyomtatványt benyújtó Gilicze Szabina Anna képviseleti jogosultsága a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában fellelhető adatok szerint megszűnt, ezért nevezett a választási eljárásban, a választási szervek előtt a párt képviseletére nem jogosult.

[14] Mindezekre figyelemmel az NVB megállapítja, hogy a Közösen Építő Polgárok Pártja 2024. április 11-én tett ismételt bejelentése – a fentiekben rögzített okokból – nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, amely miatt az NVB a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján visszautasítja annak jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[15] A határozat a Ve. 3. § (1) bekezdés 3. pont b) és c) alpontján, 119. §-án, 133. § (1) és (2) bekezdésén, 337/B. §-án, az IM rendeleten, a Cnytv. 86. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1)-(3) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. április 15.

 

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke