152/2024. NVB határozat - a Magyar Igazság és Élet Pártja jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában

   

A Nemzeti Választási Bizottság

152/2024. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Igazság és Élet Pártja (4600 Kisvárda, Krucsay Márton utca 2.) jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Igazság és Élet Pártját az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán az alábbi választásokon veszi jelölő szervezetként nyilvántartásba:

 • Európai Parlament tagjainak választása,
 • a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés vizsgálata]

  1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § (1) bekezdés 3. pont b) és c) alpontjai alapján az a párt, amely a választás kitűzésekor jogerősen szerepel a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, az Európai Parlament tagjainak választásán, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán lehet jelölő szervezet, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.
  2. A Ve. 119. § (2) bekezdése, valamint a 337/B. § alapján a Magyar Igazság és Élet Pártja képviselője 2024. április 9-én kezdeményezte a Nemzeti Választási Bizottságnál (a továbbiakban: NVB) a párt jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán.
  3. A Nemzeti Választási Iroda a Ve. 133. § (1) bekezdése alapján a bejelentést követően ellenőrizte a párt létezését és a bejelentő nyomtatványon feltüntetett adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában. Az ellenőrzés eredményeképpen az NVB megállapítja, hogy a párt jogerősen szerepelt az Európai Parlament tagjai, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásának kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, és a bejelentéskor megadott adatai egyezést mutatnak a közhiteles bírósági nyilvántartás adataival.
  4. Fentiek alapján megállapítható, hogy a párt bejelentése a jogszabályi feltételeknek megfelel, ezért azt az NVB a Ve. 132. §-a alapján jelölő szervezetként az Európai Parlament tagjainak választásán, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán nyilvántartásba veszi.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 3. § (1) bekezdés 3. pont b) és c) alpontjain, 119. §-án, 132. §-án, 133. § (1) bekezdésén, 337/B. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(3) bekezdésén alapul.

Budapest, 2024. április 11.

Dr. Lehel Zoltán

a Nemzeti Választási Bizottság

elnökhelyettese