145/2024. NVB határozat - a Tisztelet és Szabadság Párt jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában

   

A Nemzeti Választási Bizottság

145/2024. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a Tisztelet és Szabadság Párt (3300 Eger, Dobó István utca 16.) jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

1. A Nemzeti Választási Bizottság a Tisztelet és Szabadság Pártot az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán az alábbi választásokon veszi jelölő szervezetként nyilvántartásba:

 • Európai Parlament tagjainak választása,
 • a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása.

2. A Tisztelet és Szabadság Párt 2024. április 10. napján kelt bejelentésének megfelelően a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásában a Tisztelet és Szabadság Párt által 2024. április 10. napján benyújtott emblémát kell rögzíteni.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. április 14. napján 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés vizsgálata]

  1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § (1) bekezdés 3. pont b) és c) alpontjai alapján az a párt, amely a választás kitűzésekor jogerősen szerepel a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, az Európai Parlament tagjainak választásán, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán lehet jelölő szervezet, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.
  2. A Ve. 119. § (2) bekezdése, valamint a 337/B. § alapján a Tisztelet és Szabadság Párt meghatalmazott képviselője 2024. április 10. napján 15 óra 37 perckor kezdeményezte a Nemzeti Választási Bizottságnál (a továbbiakban: NVB) a párt jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán. A bejelentéssel egyidejűleg a szervezet képviselője átadta a Tisztelet és Szabadság Párt elnökétől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását, valamint egyidejűleg elektronikus levélben megküldte az NVB címére a szervezet emblémáját. Az emblémán a magyar nemzeti trikolór színeit hordozó grafikai jel alatt egy felirat található az alábbi szöveggel: „TALPRA MAGYAROK!”.
  3. Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 2/2024. (III. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 6. melléklete szerinti P5 jelű formanyomtatvány (a továbbiakban: P5 nyomtatvány) 2. pontjának 3. alpontjában a szervezet rövidített neveként feltüntette az alább rövidített nevet is: „TISZA Párt”. A P5 nyomtatvány 2. pontjának 3. alpontjában azonban ezt követően úgy nyilatkozott, hogy a jelölő szervezet rövidített neve a szavazólapon ne kerüljön feltüntetésre.
  4. A Tisztelet és Szabadság Párt meghatalmazott képviselője 2024. április 11. napján beadványt nyújtott be az NVB részére, melyhez mellékelt egy színes emblémát is, amelyen a 2024. április 10. napján tett bejelentéshez mellékelt emblémán látható grafikai jel látható, az ez alatt látható szöveg pedig a következő: „TISZA PÁRT”.
  5. A Tisztelet és Szabadság Párt beadványában elsődlegesen a benyújtott bejelentés elfogadását és a Tisztelet és Szabadság Párt jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét, valamint a szavazólapon a korábban benyújtott embléma és a jelölő szervezet alábbi rövidített nevének feltüntetését kéri: „TISZA”.
  6. Másodlagosan a szervezet a Tisztelet és Szabadság Párt jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét, valamint a szavazólapon a beadvánnyal egyidejűleg előterjesztett embléma és a jelölő szervezet alábbi rövidített nevének feltüntetését kéri: „TISZA”. A másodlagos kérelmet a szervezet arra az eshetőségre nézve fogalmazza meg, amennyiben a „Nemzeti Választási Iroda a bejelentéssel egyidejűleg benyújtott embléma szavazó lapon történő feltüntetésére nem lát lehetőséget”.
  7. A Nemzeti Választási Iroda a Ve. 133. § (1) bekezdése alapján a bejelentést követően ellenőrizte a párt létezését és a bejelentő nyomtatványon feltüntetett adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában. Az ellenőrzés eredményeképpen az NVB megállapítja, hogy a párt jogerősen szerepelt az Európai Parlament tagjai, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásának kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, és a bejelentéskor megadott adatai egyezést mutatnak a közhiteles bírósági nyilvántartás adataival, a szervezet rövidített neve (TISZA) kivételével.
  8. A Ve. 134. §-a szerint a jelölő szervezet rövidített neve a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő rövidített név, ennek hiányában a jelölő szervezet bejelentésekor megjelölt egyéb rövidített név, amely azonban nem lehet azonos más szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába vagy a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásába már bejegyzett nevével vagy rövidített nevével.
  9. A Ve. 158. § (2) bekezdése alapján a szavazólapon fel kell tüntetni a jelölő szervezet rövidített nevét, illetve jelképének szürkeárnyalatos képét is, ha azt a jelölő szervezet a bejelentésekor kéri.
  10. A Ve. 4. mellékletének a) pontja szerint a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartása tartalmazza a jelölő szervezet rövidített nevét [ab) alpont], jelképét [ac) alpont] és nyilatkozatát arról, ha rövidített neve, jelképe feltüntetését kéri a szavazólapon [ai) alpont].
  11. A Ve. 158. § (2) bekezdésére és a P5 nyomtatvány 2024. április 11-i beadvánnyal pontosított tartalmára figyelemmel a szavazólapon a jelölő szervezet rövidített nevét – a 2024. április 11-i beadványban és a közhiteles nyilvántartásban azonosan szereplő – „TISZA” szöveggel kell feltüntetni.
  12. A Tisztelet és Szabadság Párt képviselője a jelölő szervezetként való bejelentéskor úgy nyilatkozott, hogy a szavazólapon kéri feltüntetni a szervezet jelképét. Ez a kérelem az NVB eljárásában abban az esetben érvényesülhet, amennyiben a szervezet jelképét a Vhr. 17. § (1) bekezdés g) pontjának gb) alpontja szerinti formátumban a jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételről döntőn választási bizottság mellett működő választási irodához eljuttatta. A jelkép benyújtására a Ve. nem tartalmaz külön szabályozást, ugyanakkor a választási bizottság döntésének meghozataláig azt mindenképpen pótolni kell, ellenkező esetben a jelölő szervezetet jelkép nélkül veszi nyilvántartásba a döntése meghozatalára irányadó négynapos, Ve. 132. §-a szerinti határidőben a hatáskörrel rendelkező választási bizottság [legutóbb: 70/2024. (III. 27.) NVB határozat]. Az embléma az NVB gyakorlata szerint azonban a nyilvántartásba vételt követően már nem módosítható, mivel a szavazólap adattartalmának meghatározása különböző időpontokban lehetséges, így az esetleges megváltoztatásra vonatkozó pontos határidő nem állapítható meg [74/2022. (II. 17.) NVB határozat].
  13. A fentiekre tekintettel az NVB a Kúria által is megerősített joggyakorlata alapján elsőként azt vizsgálta, hogy a 2024. április 10. napján benyújtott jelkép nyilvántartásba vételének feltételei teljesülnek-e, tekintettel arra, hogy a jelölő szervezet neve (Tisztelet és Szabadság Párt), valamint a jelképen látható felirat (TALPRA MAGYAROK!) különbözik.
  14. A Kúria értelmezése szerint a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételi eljárásában a kérelemben megjelölt embléma választási eljárásban való használatának engedélyezésekor – a Ve. tételes rendelkezése hiányában – vizsgálható az emblémák azonossága a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti alapelvi rendelkezés alapján [Kvk.VI.39.026/2024/4. számú végzése, (33) bekezdés]. Ez a vizsgálat azonban nemcsak a más jelképpel való összetéveszthetőség vizsgálatára irányulhat: a Ve. a 2. § c) és e) pontjaiban rögzített, esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvekből is következik, hogy a jelölő szervezet által a választási eljárásban használt emblémának a választópolgárok általi beazonosítását szolgáló funkciója, szerepe van, azaz megkülönbözteti és ezáltal egyedivé teszi a választási eljárásban részt vevő szervezetet. Amennyiben tehát a szervezet emblémája nem kizárólag egy képből, vagy grafikai elemből áll, hanem valamilyen feliratot is tartalmaz fontos, hogy az emblémán elhelyezett szöveges tartalom logikai vagy nyelvtani kapcsolatban legyen a szervezet teljes vagy rövidített nevével, vagy egyértelmű asszociációt mutasson a civil szervezetek nyilvántartásában rögzített céljaival [108/2024. (IV. 2.) NVB határozat].
  15. A Kúria álláspontja szerint a jelölő szervezet jelképének elsődleges rendeltetése az, hogy a szervezetet szimbolizálja, nem pedig attól elkülönülten, illetve annak helyében egy konkrét célt hirdet oly módon, ami a szervezettel való azonosítást az általánosságban tájékozott állampolgár számára nem könnyíti meg, illetve nem teszi azt elvárható módon egyértelművé [Kúria Kvk.VI.39.028/2024/3. számú végzés (30) bekezdés]. Bár a jelölő szervezetek jelképének tartalmi vizsgálata nem tartozik az NVB hatáskörébe, a Ve. alapelveinek megvalósulása olyan általánosan garantált minimum, amit maradéktalanul érvényesíteni kell, közöttük az ügyben a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában szereplő rendeltetésszerű joggyakorlás elve is mindenképpen biztosítandó [Kúria Kvk.II.37.145/2014/2. számú döntése].
  16. A jelölő szervezet neve és jelképe a Ve. 158. §-a alapján a választópolgár számára történő azonosítást szolgálja. Ez olyankor is nehézség forrása lehet, ha nincs hasonló nevű vagy jelzetű más jelölt. A jelkép érdemi tartalmi vizsgálatába nem bocsátkozva, az azonosság tisztázása és nyilvánvaló voltának megállapítása a Ve. 134. §-a alapján a választási szervek törvényi kötelezettsége [Kúria Kvk.VI.39.028/2024/3. számú végzése, (32) bekezdés]. Erre figyelemmel az NVB elsődlegesen a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásának tartalmát vizsgálta, hogy létezik-e olyan nyilvántartásba vett jelölő szervezet, amelynek a neve vagy rövidített neve a jelképen látható felirattal megegyezne. Az NVB megállapítja, hogy a szervezet jelképén látható név más, bejelentett jelölő szervezet nevével vagy rövidített nevével nem összetéveszthető, ennél fogva a választópolgárok megtévesztésére nem alkalmas.
  17. Fentiek alapján megállapítható, hogy a párt bejelentése a jogszabályi feltételeknek megfelel, ezért azt az NVB a Ve. 132. §-a alapján jelölő szervezetként az Európai Parlament tagjainak választásán, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán nyilvántartásba veszi.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 3. § (1) bekezdés 3. pont b) és c) alpontjain, 119. §-án, 132. §-án, 133. § (1) bekezdésén, 337/B. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(3) bekezdésén alapul.

Budapest, 2024. április 11.

Dr. Lehel Zoltán

a Nemzeti Választási Bizottság

elnökhelyettese