142/2024. NVB határozat - a Szóval-tettel a Városért, a Demokráciáért Egyesület jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában

Névtelen 10

A Nemzeti Választási Bizottság

142/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Szóval-tettel a Városért, a Demokráciáért Egyesület (2600 Vác, Piac utca 1.) jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában – 15 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Szóval-tettel a Városért, a Demokráciáért Egyesületet az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán – a szervezet rövidített neveként a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerinti rövidített névvel –

-       a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

 nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. április 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés vizsgálata]

[1] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontja, valamint 307/D. § (3) bekezdése alapján az az egyesület, amely

-       a választás kitűzésekor jogerősen szerepelt a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában,

-       a bejelentéskor nyilatkozott arról, hogy a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére irányuló tevékenység folytatása céljából külföldi támogatást és belföldi jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől származó támogatást, névtelen adományt vagy ezekből származó vagyonelemet az adott választás vonatkozásában nem használ fel és

-       a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette,

a 2024. évben közös eljárásban tartott általános választások közül a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán lehet jelölő szervezet.

[2] A Ve. 119. § (2) bekezdése, valamint 337/B. §-a alapján a Szóval-tettel a Városért, a Demokráciáért Egyesület 2024. április 8-án kezdeményezte a Nemzeti Választási Bizottságnál (a továbbiakban: NVB) az egyesület jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 2/2024. (III. 11. ) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 6. melléklete szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: P5 formanyomtatvány).

[3] A Nemzeti Választási Iroda a Ve. 133. § (1) bekezdése alapján a bejelentést követően ellenőrizte a szervezet létezését és a bejelentő nyomtatványon feltüntetett adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában. A nyilvántartás a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 86. § (1) bekezdése alapján közhiteles.

[4] Az egyesület a bejelentkezése alkalmával a P5 formanyomtatványon a „SZAVAD” rövidített nevet jelölte meg, az ellenőrzés eredményeképpen azonban megállapítható, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartása az egyesület rövidített neveként a „SZAVAD Egyesület” elnevezést tartja nyilván.

[5] A Ve. 134. §-a szerint a jelölő szervezet rövidített neve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő rövidített név, ennek hiányában a jelölő szervezet által a bejelentésekor megjelölt egyéb rövidített név, amely azonban nem lehet azonos más szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába vagy a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásába már bejegyzett nevével vagy rövidített nevével.

[6] A Ve. hivatkozott rendelkezése egyértelmű kitételt tartalmaz, ha a szervezetnek van a civil szervezetek nyilvántartásában bejegyzett rövidített neve, a választási eljárásban kizárólag ez a bejegyzett rövid név használható. Tekintettel arra, hogy az egyesület P5 formanyomtatványon feltüntetett nevének rövidítése nem egyezik meg a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő rövidített névvel, a Ve. 134. §-a alapján az NVB a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő – „SZAVAD Egyesület” – rövidített névvel veszi nyilvántartásba a jelölő szervezetet.

[7] Figyelemmel arra, hogy az előzőekben jelzett adateltérésen túl a Szóval-tettel a Városért, a Demokráciáért Egyesület nyilvántartásba vétel iránti kérelme megfelelt a jogszabályokban támasztott követelményeknek, az NVB a Ve. 132. §-a alapján – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő adatokkal – az egyesületet jelölő szervezetként nyilvántartásba veszi a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[8] A határozat a Ve. 3. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontján, 119. §-án, 132. §-án, 133. § (1) bekezdésén, 134. §-án, 307/D. § (3) bekezdésén, 337/B. §-án, az IM rendeleten, a Civil tv. 86. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, valamint 224. § (1)-(3) bekezdésén alapul.

Budapest, 2024. április 08.

 

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke