48/2018. NVB határozat - a Haladó Magyarországért Párt nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

48/2018. számú határozata

                                                                                                                                                  

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Haladó Magyarországért Párt (9774 Gyanógeregye, Petőfi Sándor utca 48.) nyilvántartásba vételének tárgyában – 6 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Haladó Magyarországért Pártot mint jelölő szervezetet az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán nyilvántartásba veszi.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. január 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

  1. A Haladó Magyarországért Párt 2018. január 22-én mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán. A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a Haladó Magyarországért Párt nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 119. §-án, 132. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) bekezdésén, (2) bekezdésén és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. január 23.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke