999/2018. NVB határozat - a Nagy Béla független jelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

999/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Nagy Béla független jelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest V. kerületi Helyi Választási Bizottság 14/2018. (07. 02.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. július 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma és az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

[1]           Beadványozó 2018. június 29-én kifogást nyújtott be Budapest V. kerületi Helyi Választási Bizottságához (a továbbiakban: HVB). Előadta, hogy a kifogás benyújtásának napján jutott tudomására, hogy a 2018. július 8-án Budapest V. kerületében tartandó időközi önkormányzati egyéni választókerületi képviselő választás területén található társasházakban új önkormányzati hirdetőtáblákat helyeztek el, amelyek a „dr. Balla Valéria, az Ön alpolgármestere” feliratot és az alpolgármester fotóját tartalmazzák. Az időközi választáson dr. Balla Valéria a FIDESZ-KDNP képviselő-jelöltjeként indul. Információi szerint a hivatkozott adattartalmú információs táblák csak az időközi választással érintett választókerület társasházaiban kerültek kihelyezésre, a kerület egyéb részein nem. Beadványozó megítélése szerint mindez alkalmas a választói magatartás befolyásolására, sérti a választás tisztaságát és a jelöltek egyenjogúságát. Kérte, hogy a HVB állapítsa meg, hogy dr. Balla Valéria képviselőjelölt megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) pontját, kérte továbbá a jogsértő eltiltását a jogsértéstől és az információs táblák eltávolítására való kötelezést.

[2]           A HVB a kifogást elutasította. 14/2018. (07. 02.) számú határozatában megállapította, hogy a kifogásolt információs táblák dr. Balla Valéria alpolgármesteri tisztségével kapcsolatban adnak tájékoztatást, és arra hívják fel a lakosság figyelmét, hogy nevezett a korábbi szak-alpolgármesteri funkciójából általános alpolgármester lett. A Bizottság álláspontja szerint a táblákon a jelölti minőséggel kapcsolatos információ nincs, az a választással nem hozható összefüggésbe.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[3]           Beadványozó 2018. július 5-én 14 óra 11 perckor és 14 óra 48 perckor elektronikus úton a HVB e-mail címére a Nemzeti Választási Iroda szervezetén belül működő Választási Információs Szolgálat e-mail címére azonos tartalommal, a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be. Ebben előadta, hogy megítélése szerint a HVB nem vette kellő mértékben figyelembe, hogy az időközi választáson dr. Balla Valéria alpolgármester a Fidesz-KDNP képviselő-jelöltjeként indul, továbbá nincs olyan jogszabályi kötelezettség, hogy az alpolgármestereket fotóval együtt kellene kifüggeszteni társasházakban és egyéb közterületeken. Ez álláspontja szerint a Ve. 141. §-a szerinti kampánytevékenység, mert alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy legalább annak kísérleteként értékelhető. Jogszabálysértésként a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjait jelölte meg. Kiemelte, hogy a Kúria több határozatában is kifejtette, hogy a helyi közhatalmat megtestesítő helyi önkormányzatok választási kampánytevékenységet nem folytathatnak. Mindezek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a HVB 14/2018. (07.02.) számú határozatát változtassa meg és a kifogásának adjon helyt.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[4]           A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[5]           A Ve. 224. § (1) bekezdése rendelkezik a fellebbezés benyújtásának szabályairól és rögzíti, hogy azt a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni.

[6]           A Ve. 231. § (1) bekezdés c) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem a 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be.

[7]           A 231. § (3) bekezdése kimondja, hogy a fellebbezés nem utasítható el, ha a jogosult a fellebbezést az elbírálására jogosult választási bizottságnál - határidőben - terjeszti elő. A fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság mellett működő választási iroda, illetve a bíróság ebben az esetben haladéktalanul intézkedik az iratok beszerzéséről.

[8]           A Bizottság rendelkezésére álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy a HVB fellebbezéssel érintett határozatának rendelkező része pontos és a Ve.-nek megfelelő kioktatást tartalmaz a jogorvoslat benyújtásának lehetőségéről, helyéről és idejéről. Az figyelemmel a Ve. 307/P. § (2) bekezdés c) pontjára, a HVB döntésével szembeni jogorvoslati fórumként a Fővárosi Választási Bizottságot nevezi meg.

[9]           Beadványozó fellebbezését a Nemzeti Választási Bizottságnak címezve, a Nemzeti Választási Bizottság mellett működő Nemzeti Választási Iroda elektronikus levelezési címére küldte meg, két alkalommal, azonos tartalommal.

[10]        A Ve. – ellentétben a kifogásra vonatkozó szabályokkal – az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás jogkövetkezményét fűzi ahhoz, ha a beadványozó a fellebbezést nem a támadott határozatot hozó, vagy az elbírálásra jogosult választási bizottsághoz nyújtja be.

[11]        A Bizottság megállapítja, hogy mivel Beadványozó fellebbezését az annak elbírálásra jogosult Fővárosi Választási Bizottság helyett a Nemzeti Választási Bizottsághoz nyújtotta be, ezért azt a Ve. 231. § (1) bekezdés c) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[12]        A határozat a Ve. 224. §-án, 231. § (1) bekezdés c) pontján, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. július 5.

 

Prof. Dr. Patyi András

                                                                               a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke