998/2014. NVB határozat - Sz. F. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
998/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Sz. F. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. április 6-án kifogást nyújtott be, melyben előadta, annak ellenére, hogy a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán 2 formanyomtatványt töltött ki, csak az adatainak letiltásáról kapott visszaigazolást. A Londoni Magyar Nagykövetségtől azt a választ kapta, hogy a visszaigazolás elegendő a szavazáshoz. Ennek ellenére nem tudott szavazni, viszont az elutasításról sem kapott semmiféle igazolást.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdés a) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, b) pontja szerint a jogszabálysértés bizonyítékait. Ezen kötelező tartalmi elemek hiányában a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a Ve. 215. § c) pontja alapján. Mivel beadványozó kifogása a fent hivatkozott elemeket nem tartalmazza, annak érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a Ve. 270. §-a szerint nem jogosult a külképviseleten szavazni az, aki nem szerepel a külképviseleti névjegyzéken. A Nemzeti Választási Rendszerből (NVR) - a Ve. 43. § (4) bekezdése alapján hivatalból - beszerzett adatok vizsgálata eredményeképpen megállapítható, hogy beadványozó a külképviseleti névjegyzéken nem szerepel. A hivatkozott, külképviseleti névjegyzékbe történő felvételre irányuló kérelemről sem található adat az NVR-ben.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján – mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 43. § (4) bekezdésén, 212. § (2) bekezdésén, 215. § c) pontján, 270. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 9.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke