996/2018. NVB határozat - Váradi Barna magánszemély által benyújtott, a székelyek honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

996/2018. számú határozata

                                                                                                                                                  

 

A Nemzeti Választási Bizottság Váradi Barna magánszemély (a továbbiakban: Szervező) által benyújtott, a székelyek honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy

 

 „A magyarországi székelyek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény) 148. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek a nemzetiségi törvényben foglaltaknak. Ezen oknál fogva alulírottak kijelentjük, hogy a székely nemzetiséghez tartozónak valljuk magunkat!”

 

honos népcsoporttá nyilvánítás iránti kezdeményezés támogatására gyűjtött érvényes aláírások száma legalább ezer.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. július 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

 

 

Indokolás

I.

[Az aláírások ellenőrzésének megállapításáról való rendelkezés]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság 2017. július 25-én hozott 94/2017. számú határozatával hitelesítette Szervező 2017. június 28-án benyújtott „A magyarországi székelyek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény) 148. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek a nemzetiségi törvényben foglaltaknak. Ezen oknál fogva alulírottak kijelentjük, hogy a székely nemzetiséghez tartozónak valljuk magunkat!” honos népcsoporttá nyilvánítás iránti kezdeményezését.
 2. A Kúria 2017. november 7-én kelt Knk.VII.37.689/2017/2. számú végzésével a Nemzeti Választási Bizottság 94/2017. számú határozatát helybenhagyta. A támogató aláírások gyűjtése a hivatkozott végzésnek a Magyar Közlönyben való közzétételét és Szervezőnek a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 14. § (1) bekezdése szerinti ajánlóívek iránti igénylésének teljesítését követően kezdődhetett meg.
 3. Az Nsztv. 18. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők általános választásának napját megelőző és követő negyvenedik nap között szünetel az aláírásgyűjtés, ezért az Nsztv. 19. § (1) bekezdése szerinti 120 napos aláírásgyűjtés két részletben zajlott, 2017. december 1 – 2018. február 27., majd 2018. május 18. – 2018. június 17. között.
 4. Szervező mindkét gyűjtési időszakban a törvényes határidőn belül – 2018. február 26-án és június 15-én – nyújtotta be az aláírásgyűjtő íveket.
 5. Az Nsztv. 19. § (1) bekezdése alapján az aláírások ellenőrzése a Nemzeti Választási Iroda feladata.
 6. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 148. § (3) bekezdése alapján, ha a törvény 1. mellékletében felsoroltakon kívül további nemzetiség kíván bizonyságot tenni arról, hogy megfelel a feltételeknek, legalább ezer, magát e nemzetiséghez tartozónak valló, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkező magyar állampolgár választópolgár kezdeményezheti a nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását.
 7. A Nektv. hivatkozott rendelkezése és az Nsztv. 21. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Nemzeti Választási Irodának az aláírások ellenőrzését addig kellett folytatnia, amíg bizonyossá nem vált, hogy az érvényes aláírások száma az ezret eléri, vagy ezer alatt marad.
 8. A Nemzeti Választási Irodának az Nsztv. 21. § (9) bekezdése szerinti tájékoztatása alapján megállapítható, hogy a 2018. február 26-án és június 15-én benyújtott aláírásgyűjtő íveken szereplő érvényes aláírások száma, figyelembe véve a kezdeményezés hitelesítésre történő benyújtását támogató választópolgárok számát is, 1022.
 9. A Nektv. 148. § (5) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság az eljárása során köteles kikérni a Magyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalását a törvényi feltételek fennállásáról.
 10. A Magyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalása 2018. január 16-án érkezett meg a Nemzeti Választási Bizottsághoz.
 11. Tekintettel arra, hogy a székelyek honos népcsoporttá nyilvánítására vonatkozó kezdeményezés teljesíti a Nektv. 148. § (3) bekezdésében foglalt feltételt, mivel a kezdeményezést legalább ezer, magát a székely nemzetiséghez tartozónak valló, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkező magyar állampolgár választópolgár támogatta, a Bizottság felhatalmazza elnökét, hogy a határozat jogerőre emelkedését követően az ellenőrzés eredményéről és a Magyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalásáról tájékoztassa az Országgyűlés elnökét.

II.

[A személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 24. § (4) bekezdése értelmében felhívja a Nemzeti Választási Irodát, hogy jelen határozat jogerőre emelkedését követő 30 nap elteltével a benyújtott aláírásgyűjtő íveket, valamint a technikai nyilvántartást semmisítse meg.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Nektv. 148. §-án, az Nsztv. 14. § (1) bekezdésén, a 18. § (1) bekezdésén, a 19. § (1) bekezdésén, a 21. § (1) bekezdésén, az (5) bekezdés a) pontján, (8) és (9) bekezdésein, a 22. § (3) bekezdésén, a 23. § (1) bekezdésén, a 24. § (4) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 1. §-án, a 28. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 222-225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2018. július 5.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke