994/2018. NVB határozat - A Nemzeti Választási Bizottság póttagjának, dr. Bodnár Eszter megbízatásának megszűnése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
994/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság póttagjának, dr. Bodnár Eszter megbízatásának megszűnése tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy dr. Bodnár Eszter, a Nemzeti Választási Bizottság póttagjának megbízatása 2018. június 29-én lemondással megszűnt.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. július 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

                                                                           I.                                                

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

  1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. § (1) bekezdés c) pontja szerint a választási bizottság tagjának megbízatása megszűnik lemondással. A Ve. 34. § (2) bekezdése szerint a választási bizottsági tag megbízatásának az (1) bekezdés szerinti megszűnését a választási bizottság határozattal állapítja meg.
  2. Az Országgyűlés 2013. szeptember 30-i ülésén, 77/2013. (X. 1.) OGY határozatával a Ve. 20. § (1) bekezdése és 352. § (1) bekezdése alapján dr. Bodnár Esztert a Nemzeti Választási Bizottság póttagjává választotta kilenc évre. Dr. Bodnár Eszter 2018. június 29-én írásban lemondott tisztségéről, ezért a Bizottság a Ve. 34. § (1) bekezdés c) pontja alapján megállapítja póttagja megbízatásának megszűnését.
  3. A Ve. 35. § (1) bekezdése rögzíti, hogy ha a választási bizottság választott tagjának megbízatása a 34. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontja szerinti okból megszűnt, helyébe a póttagok megválasztására irányuló indítványban szereplő soron következő póttag lép. Az Országgyűlés 77/2013. (X. 1.) OGY határozatával választotta meg a Nemzeti Választási Bizottság három póttagját a következő sorrend szerint: dr. Rádi Péter, dr. Bodnár Eszter, dr. Lugossy-Sági Krisztina.
  4. Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a megválasztott póttagok közül dr. Rádi Péter a 132/2015. számú NVB határozat jogerőre emelkedése óta (2015. szeptember 14-én 16.00 óra) a Nemzeti Választási Bizottság teljes jogú tagja, valamint dr. Bodnár Eszter lemondása okán a Bizottság egyedüli póttagja dr. Lugossy-Sági Krisztina.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 34. § (1) bekezdés c) pontján és a (2) bekezdésén, a 35. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. július 5.

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke